Joh.Chrysostomos : “De hondjes onder de tafel eten toch ook van de kruimels van dekinderen”

Chrysostomos , onbekend [1600x1200].gif

Heilige Johannes Chrysostomos

 

H. Johannes Chrysostomos (ca. 345-407), bisschop van Antiochië, daarna vanConstantinopel, Kerkleraar
Homilie over het evangelie van Matteus, nr 52, § 2 ; PG 58, 520

“De hondjes onder de tafel eten toch ook van de kruimels van dekinderen”

      Toen Jezus de Kananese vrouw naderde, zei ze slechts deze woorden:”Ontferm U over mij” (Mt 15,22) en deze herhaalde roep trok veel mensen aan.Het was een indrukwekkend schouwspel om een vrouw te zien roepen met zoveelemotie, een moeder smeekte voor haar dochter, een kind dat zo hard aangepaktwerd… Ze zei niet: “Ontferm U over mijn dochter” maar “Ontferm U over mij”.”Mijn dochter weet niet van haar kwaad; ik daarentegen, ervaar duizendenpijnen, ik ben er ziek van om haar in zo’n staat te ervaren, ik word bijna gekom haar zo te zien”…

      Jezus antwoordt haar: “Ik ben slechts gezonden om de verloren schapenvan het huis van Israel te zoeken”  (Mt 15,24). Wat doet de Kananese na dezewoorden gehoord te hebben? Gaat ze in stilte weg? Verliest ze de moed? Nietsvan dat alles! Ze dringt nog meer aan. Wij doen dat niet: als we niet verhoordworden, dan trekken we ons ontmoedigd terug, terwijl het juist nodig is omvurig aan te dringen. Maar wie zou niet ontmoedigd worden van de antwoord vanJezus? Zijn stilte zou niet voldoende moeten zijn om ons de hoop weg te latennemen… Maar deze vrouw verliest de moed niet, ze komt daarentegendichterbij, buigt en zegt: Heer, kom mij te hulp”  (v. 25)… Als ik eenhondje in dit huis ben, dan ben ik geen vreemde. Ik weet best dat de voedingvoor de kinderen is…, maar verbied niet om de kruimels te geven. Men moet zemij niet weigeren…, want ik ben het hondje dat men niet weg kan drukken”.

      Hij had dit antwoord verwacht, dat maakte dat Christus het uitstelde omhaar gebed te verhoren… Zijn antwoorden waren niet bedoeld om de vrouwverdriet te doen, maar om de verborgen schat te openbaren.

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie