Voorbereiding van het 14e west Europees Orthodox Congres te Straatsburg

Voorbereiding van het 14e west Europees Orthodox Congres te Straatsburg

Het 14e west Europees orthodox congres zal gehouden worden van 26 tot 28 mei 2012 te Straatsburg, zo heeft de orthodoxe fraterniteit in Europa de 15e oktober meegedeeld. Het algemeen thema van dit congres draagt als titel ‘De waarheid zal u vrijmaken’, een citaat uit het Evangelie van Johannes (Jn 8, 32), en draagt ook de titel van het boek van patriarch BARTHOLOMEÜS I dat de weerslag is van het onderhoud met de franse orthodoxe theoloog Olivier Clément (overleden). Het congres zal geopend worden met een uitwisseling van gedachten in een algemene bijeenkomst en uiteengezet door Noël Ruffieux (Zwitserland). Dit zal vervolgd worden door een reeks van ateliers met betrekking tot de voorbereiding van het komende panorthodoxe concilie. Het belangrijkste deel van het congres zal vervolgens bestaan uit een uitdieping van het thema ‘De Waarheid zal u vrijmaken’ dank zij drie andere onderrichtingen, eveneens gehouden in een plenaire bijeenkomst en gepresenteerd respectievelijk door Despina PRASSAS (Verenigde Staten), Georges NAHAS (Libanon) en Christos Yannaras (Griekenlandp). Dit congres, dat om de drie jaar wordt georganiseerd sedert 1971,en dat gaat rond conferenties, ontmoetingen en het gemeenschappelijk gebed vormen een sterke tijd, waaruit meer en meer de realiteit van een orthodoxie op weg naar de opbouw van een locaal ingeplante orthodoxie duidelijk wordt. Het is ook belangrijk, zoals de verantwoordelijken van de orthodoxe Fraterniteit er aan herinnert, dat de totaliteit van het volk van God zich betrokken voelt met de voorbereidende arbeid en deelneemt aan de bezinning over de thema’s die er zullen aangesneden worden.

Drie van de vier aangekondigde sprekers zijn goed bekend bij de orthodoxen van het Westen. Georges NAHAS, theoloog, wiskundige en didacticus, Doktor van de universiteit Paris V-René Descartes, is deken geweest van de faculteit van kunsten en sociale wetenschappen (1988-1995), vervolgens van het instituut voor theologie Heilige Johannes van Damascus (2005-2010), van de universiteit van Balamand (Libanon), waarvan hij vandaag de vice-prsident is. Hij is ook achtereenvolgens secretaris generaal geweest van de Breweging voor orthodoxe jongeren van het patriarchaat van Antiochië (MJO) van 1976 tot 1982. Hij was president van Syndesmos, de wereldwijde federatie van orthodoxe jongeren van 1980-1986, en directeur van het tijdschrift van theologie en orthodoxe spiritualiteit An-Nour dat verschijnt in Beirouth.

Noël RUFFIEUX is een Zwitserse orthodoxe leek die de didactiek van de franse taal heeft gedoceerd te Freiburg alsook de franse literatuur aan het college van het heilig Kruis in dezelfde stad. Hij is medestichter van de locale orthodoxe parochie, waarvan hij de verantwoordelijke leek was gedurende 21 jaar. Hij was eveneens stichter van de orthodoxe stem(Voix orthodoxe), een driemaandelijks bulletin die gepubliceerd wordt door het franstalig vicariaat van het diocees van Zwisterland van het oecumenisch patriarchaat en waarvan hij de redactie op zich heeft genemen tot in 2005. Vandaag is hij lid van het redactiecommissie van het orthodox tijdschrift Contacts . Gedurende vele jaren was hij gedeputeerde van de Grote Raad en van de grondwetgevende vergadering van het kanton Freiburg.

Christos Yannaras is een alom bekende filosoof en theoloog in het Westen. Hij is emeritus professor van het instituut voor sociale wetenschappen te Athene en lid van de internationale Academie van religieuze wetenschappen. Hij heeft veel bijgedragen tot de vernieuwing van de orthodoxe theologie in de loop van de veertig laatste jaren, voornamelijk door zijn boeken die in verschillende talen zijn vertaald, waaronder het frans : ‘De afwezigheid en de onkenbaarheid van God volgens de areopagitische geschriften en Martin Heidegger’ ( De l’absance et de l’inconnaissance de Dieu d’après les écrits aréopagitiques et Martin Heidegger . Cerf 1971), De vrijheid van de moraal ( La liberté de la morale – Labor et Fides 1983), Filosofie zonder onderbreking (Labor et fides, 1986), Het levendig geloof van de Kerk. Inleiding op de orthodoxe theologie (La Foi vivante de l’Eglise. Introduction à la théologie orthodoxe – Cerf 1989), Waarheid en éénheid van de Kerk (Vérité et unité de L’Eglise – Axios, 1990).

Despina PRASSAS is een griekse theologe die in de Verenigde Staten woont. Zij is gediplomeerde van het Instituut van orthodoxe theologie van het Heilige Kruis te Boston (Massachusetts). Zij heeft een doctoraatsthesis gemaakt in de historische theologie aan de katholieke universiteit van Amerika, te Washington en vervolgens heeft zijn theologie gedoceerd aan het providence College, te Providence (Rhode Island), en kerkgeschiedenis aan het instituut van het Heilig Kruis, zij is gespecialiseerd in de patrologie en geëngageerd in de oecumenische dialoog, voornamelijk in de schoot van verschillende programma’s en commisies van de oecumenische Raad van Kerken (COE), alsook in het nadenken over de vraag en de plaats van de vrouw in de Kerk.

Het europees orthodox congres vormt een sterk moment, het is een bijeenkomen rond hun bisschoppen, klerus en leken van verschillende landen, voornamelijk uit Frankrijk en West-Europa (België, Nederland, Groot-Brittannië, Zwitserland, Duitsland, Italië, Spanje, Griekenland…) maar ook uit Oost Europa ( Rusland, Oekraïne, Roemenië, Bulgarije). Meer dan zevenhonderd personen hebben aan het laatste congres deelgenomen, die gehouden werd in mei 2009 te Amiens (Somme) over het thema “De Schepping in onze handen gelegd”. Gesticht in 1960 verzamelt de orthodoxe Fraterniteit personen en bewegingen die zich verstaan in de toenadering onder orthodoxen, over de nationale en ethnische verschillen heen, opdat zij het getuigenis van hun Kerk zouden verzekeren in de landen waar zij leven en rekening houdend met de hedendaagse realiteiten.

Uit: SOP 362 – november 2011

Vertaling : Kris Biesbroeck

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie