Christus is op aarde gezaaid

H. Ambrosius (ca 340-397), bisschop van Milaan en Kerkleraar
Commentaar op het evangelie van Lucas,VII, 179-182 ; SC 52ambroise van Milaan.jpg

Ambrosius van Milaan

 

Christus is op aarde gezaaid

      Jezus werd in de tuin gearresteerd en in doeken gewikkeld ; Hij heeftdeze tuin groter gemaakt, Hij is er zelfs verrezen. En zo is Hij een boomgeworden… Dus zaai Christus in uw tuin…, breek met Christus hetmosterdzaadje, pers haar uit en zaai het geloof. Het geloof is geperst als wegeloven in de gekruisigde Christus. Paulus heeft het geloof uitgeperst toenhij zei: “Toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikteook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten ugeen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde”(1Kor 2,1-2)… Welnu wij zaaien het geloof als wij volgens het Evangelie ofde lezingen van de apostelen en profeten, geloven in het Lijden van de Heer.Wij zaaien het geloof als we haar op een of andere wijze bedekken met bewerktegrond dat omgespit is met het vlees van de Heer… Wie immers heeft geloofddat de Zoon van God mens is geworden, gelooft dat Hij voor ons gestorven is engelooft dat Hij voor ons verrezen is. Ik zaai dus het geloof als ik het grafvan Christus midden in mijn tuin plant.

      Wilt u weten of Christus een graankorrel is en dat Hij gezaaid is? “Alseen graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel,maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht” (Joh 12,24)… Christus heefthet zelf gezegd. Dus is Hij tegelijk de graankorrel, omdat Hij “het hart vande mens verstrekt” (Ps 104,15), en het mosterdzaadje, omdat Hij het hart vande mens verwarmt… Hij is de graankorrel wanneer er sprake is vanverrijzenis, omdat het woord van God en het bewijs van zijn verrijzenis, dezielen voeden, de hoop verhogen, de liefde bevestigen – want Christus is “hetbrood dat uit de hemel neerdaalde” (Joh 6,33). En Hij is het mosterdzaadje,opdat er geen bitterheid en wrangheid meer is bij het spreken over het Lijdenvan de Heer.

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie