Gregorius van Nazianze :”Zo u onbetrouwbaar bent met het goed van een ander, wie zal ugeven, wat u toekomt”

H. Gregorius van Nazianze (330-390), bisschop en Kerkleraar
Homilie 14, over de liefde voor de armen, 24-25 ; PL 35, 887 (vert. brevier)

Gregorius van Nazianze1.jpg

Gregorius van Nazianze

 

“Zo u onbetrouwbaar bent met het goed van een ander, wie zal ugeven, wat u toekomt”

      Laten we ons, vrienden, in geen enkel opzicht slechte beheerders tonenvan al wat ons gegeven is, opdat wij Petrus niet horen zeggen: “Schaamt u, udie andersmans goed bezit. Probeer op God te gelijken, en niemand zal meer armzijn”. Laten wij ons niet inspannen met het vergaren en bewaken van schatten,terwijl anderen onder armoede gebukt gaan, opdat men ons geen bittereverwijten maakt en dreigt, zoals de profeet Amos zegt: “U die redeneert:wanneer is de nieuwe maan voorbij? Dan zullen we ons koren verkopen! Enwanneer de sabbat? Dan zullen we ons graan uit gaan stallen” (Am 8,5).

      Laten we de hoogste en eerste wet van God navolgen, die het laat regenenover de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen en voor allen in gelijke mate dezon laat opgaan (vgl Mt 5,45). Voor de mensen die op aarde leven, heeft Hij deaarde geopend en uitgespreid, de bronnen en de rivieren doen stromen en debossen laten groeien. De lucht heeft Hij aan de vogels gegeven en het wateraan de dieren die daarin leven. Aan allen heeft Hij in overvloed de middelenom te leven geschonken, zonder dat deze aan een macht onderworpen zijn of aanenig gezag beperkt worden of door grenzen afgebakend zijn. Hij heeft echterniet alleen allen gemeenschappelijk in die gaven laten delen, maar ze ookrijkelijk in dezelfde mate en even overvloedig geschonken. Hij wilde al zijnschepselen door de gelijkheid van de gaven gelijkelijk eren en de rijkdom vanzijn mildheid tonen.

 

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie