De heilige Alexis van Moscou

Heiligenleven

De heilige Alexis van Moscou

 

 

Alexis van Moscou, en Alexis van Man.jpg

Heilige Alexis van Moscou

 

 

De heilige Alexis van Moscou werd geboren in 1300 in Moscou uit een boerengeslacht. Hij bezat een teruggetrokken aard en verdiepte zich reeds  jong in de Heilige Schrift. Niemand was dan ook verwonderd toen hij al spoedig in het klooster trad, en 20 jaar oud de monnikswijding ontving met de naam Alexis. Daar kwam hij ook in aanraking met de Metropoliet van Kiev, die de talentvolle  jonge monnik bij zich nam en hem steeds meer taken toevertrouwde in het betuur van het diocees. In 1353 was Alexis dan ook  de aangewezen opvolger op de bisschopszetel. Hij werd naar Constantinopel gezonden en in 1354 door patriarch Filotheos gewijd tot metropoliet van Kiev en geheel Rusland.

Zonder belemmering kon hij zich nu volledig aan zijn taak wijden, terwijl hij tegelijk zich met nog meer volharding toelegde op een monastiek leven van onthouding en gebed. Vele wonderen geschiedden op zijn voorspraak. Daardoor ging een grote  roep van hem uit, die zelfs doordrong tot het hof van de Tartaarse overheerser. Toen de vrouw van de Khan ongeneeslijk  blind was geworden, zond hij een uitnodiging naar de heilige metropoliet van Moscou. Alexis gad daaraan gehoor, ,ging naar het hof van de Khan en genas door zijn gebed de zieke. Overladen met geschenken keerde hij naar Moscou terug.

Toen er later moeilijkheden ontstonden door de zware lasten die volgende Khans aan de Russische vorsten oplegden, wist Alexis voor Kerk en stad verlichting te krijgen. Diep betreurd door het geheld volk is hij gestorven in 1378

Uit: Heiligenlevens voor elke dag. Uitg. Orthodox klooster Den Haag

20e zondag na Pinksteren : de jongeling van Naïm

20e zondag na Pinksteren

“Opwekking van de jongeling van Naïm”

 

Nahum opwekking van Naim3.jpg

 De jongeling van Naïm

 

 

Lezingen :

Galaten 1,11-19

Ik verzeker u, broeders en zusters, het evangelie dat door mij is verkondigd, is niet door mensen uitgedacht. Want ook ik heb het niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door een openbaring van Jezus Christus.
Voorvallen uit Paulus’ leven

U hebt toch gehoord hoe ik vroeger als Jood geleefd heb: hoe ik de kerk van God fel vervolgde en haar trachtte uit te roeien; en hoever ik het gebracht heb in de Joodse godsdienst, vele leeftijdgenoten onder mijn volk overtreffend in mijn grenzeloze ijver voor de overleveringen van mijn voorouders. Maar toen God, die mij had uitgekozen, nog in mijn moeders schoot, en die mij heeft geroepen door zijn genade, besloot zijn Zoon aan mij te openbaren om Hem onder de heidenvolken te verkondigen, toen ben ik aanstonds, zonder een mens te raadplegen, zonder naar Jeruzalem te gaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik, vertrokken naar Arabië en vandaar naar Damascus teruggekeerd.
Pas drie jaar later ben ik naar Jeruzalem gegaan om met Kefas kennis te maken, en ik ben veertien dagen bij hem gebleven. Van de andere apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jakobus, de broer van de Heer.

Evangelie : Lucas 7,11-16

Opwekking van de zoon van een weduwe uit Naïn
Naderhand ging Jezus naar een stad die Naïn heette; zijn leerlingen en een grote menigte gingen met Hem mee. Toen Hij de stadspoort naderde, werd er juist een dode uitgedragen, de enige zoon van een weduwe. Een talrijke menigte uit de stad was bij haar. Toen de Heer haar zag, was Hij ten diepste met haar begaan. ‘Huil niet’, zei Hij tegen haar. Hij liep naar de lijkbaar toe en raakte die aan. De dragers bleven staan en Hij zei: ‘Jongeman, kom overeind, zeg Ik je!’ En de dode ging rechtop zitten en begon te praten, en Hij gaf hem aan zijn moeder. Ontzag vervulde allen en ze prezen God. Ze zeiden: ‘Een groot profeet is onder ons opgestaan’, en: ‘God heeft naar zijn volk omgezien

Gregorius de Grote : Zalig zijn die genodigd zijn

Sint Gregorius de Grote (ca. 540-604), paus, kerkleraar.
Homilie over het Evangelie, nr 38

Gregorius de grote8.jpg

Gregorius de Grote

 

“Zalig zijn die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren”  (Ap19,9)

      Hebt u begrepen wie deze koning is, vader van een zoon die zelf koningis? Hij is het van wie de psalmist zei: “O, God, geef aan de koning uw wetten,en uw gerechtigheid aan de koningszoon” (72,1)… “Hij vierde de bruiloft vanzijn zoon”. De Vader heeft dus het bruiloftsfeest van de koning zijn zoongevierd, toen Hij de Kerk verenigde in het mysterie van de menswording. En deschoot van de moeder Maagd werd de bruidskamer van deze Bruidegom. Daarom zegtde psalm ook: “Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon, en hijzelf isals de jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat” (Ps 19,5-6)…

      Hij heeft dus zijn dienaren uitgestuurd om zijn vrienden voor hetbruiloftsmaal uit te nodigen. Hij heeft ze een eerste maal uitgezonden en nogeen tweede maal, dat wil zeggen, eerst de profeten, toen de apostelen, om demenswording van de Heer te verkondigen… Door de profeten heeft Hij detoekomstige menswording van zijn enige Zoon aangekondigd, en door de apostelenheeft Hij het gepredikt toen het vervuld was…

      Maar zij hielden er geen rekening mee en gingen weg, de een naar zijnakker, de ander naar zijn zaak. “Naar zijn akker gaan, is zonder terughoudingzich overgeven aan zijn taken hierbeneden. Naar zijn zaak gaan isbegerig profijt proberen te trekken uit aardse zaken. De een en de anderverwaarloosden het denken aan het mysterie van de menswording van het Woord enhun leven daarmee in overeenstemming te brengen… Ernstiger nog, sommigen dieontevreden waren over het voorrecht van degene die hen roept, vervolgdenhem… In ieder geval zal de Heer geen lege plaatsen laten bij hetbruiloftsmaal van zijn Zoon. Hij laat andere tafelgenoten zoeken, want hetwoord van God, hoewel ze nog door velen ontkent wordt, zal op een dag eenplaatsvinden waar het kan rusten.

      Maar u, broeders en zusters, die door de genade van God reeds defeestzaal bent binnengegaan, dat wil zeggen, de heilige Kerk, onderzoek uzelfaandachtig, uit vrees dat bij zijn binnenkomst, de koning niets om mee tenemen vindt in de kleding van uw ziel.

 

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Heilige Pafnoetios

Heiligenleven

De heilige Pafnoetios van Kefala

Pafnuty de asceet6.jpg

Heilige Pafnoetios

 

De heilige Pafnoetios van Kefala was een tijdgenoot van de heilige Antonios de Grote, die hem zeer hoog schatte als een echte asceet, met de gave om de zielen te genezen en te redden. Van hem wordt verteld dat hiju de tachtig jaar van zijn monnikschap altijd hetzelfde habijt had gedragen zonder het ooit uit te doen. Een andere lezing, die waarschijnlijker klinkt, zegt dat hij nooit meer dan één tuniek tegelijk bezat.

Samen met de beroemde Makarios en de grote Serapion heeft hij een leefregel opgestend voor de kluizenaars in de woestijn, die later overgenomen is door de heilige Benedictus van Aniane. In de bijeenkomst der broeders onderscheidde hij zich door zijn rustig en overwogen oordeel, waarbij hij altijd eerst het belang van de broeder over wie geoordeeld moest worden, in het oog hield.

Een uitspraak van hem luidde :  Houd meer van werk en inspanning dan van rust; meer van verachting dan van verering; meer van geven dan van krijgen. En hij waarschuwde ernstig : wanneer God ons een talent geschonken heeft en we denken  dat wijzelf daarmee iets goeds gedaan hebben, dan zal God toelaten dat we in vernederende zonde vallen omdat we de eer van het goede werk niet aan Hem hebben toegeschreven. En dan geldt voor ons het woord uit de Psalm : ‘Waarom spreekt ge van mijn gerechtigheden, terwijl uw onreine lippen Mijn verbond schenden ?(vgl. Psalm 49).

Wanneer hij  iemand slecht zag doen, begon  hij ogenblikkelijk God te smeken om vergeving, alsof hij het zelf had gedaan. Bij zijn zwerftochten door de woestijn ontmoette hij eens een groep rovers die aan het drinken waren. De hoofdman, die hem kende en wist dat Pafnoetios nooit iets dronk, zette hem een dolk op de borst en dreigde hem te doorboren  wanneer hij niet een glas met hen meedronk. Pafnoetios wilde de ander niet met een moord belasten en dronk rustig zijn glas uit. De ander was getroffen en vroeg vergeving, en beloofde zijn gewelddadigheden te zullen staken. Dit alles gebeurde in de tijd van de grote Antonios, dus in de 4e eeuw.

 

Uit: Heiligenlevens voor elke dag. Uitg.Orthodox klooster. Den Haag

19e zondag na Pinksteren : Heb uw vijanden lief !

19e zondag na Pinksteren

‘Heb uw vijanden lief !’

 

 

liefhebben2.jpg

 

Eerste Lezing

 2 Kor. 11,31-12,9

 

11 .31 De God en Vader van de Heer Jezus, de God die moet worden geprezen tot in eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. 32 Toen ik in Damascus was, liet de stadhouder van koning Aretas de stad afsluiten om mij gevangen te nemen; 33 ik kon alleen aan hem ontkomen doordat ik in een mand door een venster in de muur werd neergelaten.

12 .1 Ik word er wel toe gedwongen hoog van mezelf op te geven. Daarom zal ik, hoewel het geen enkel doel dient, het hebben over visioenen en openbaringen die de Heer ons schenkt. 2 Ik ken een volgeling van Christus die veertien jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd – in zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen. 3 Maar ik weet dat deze man – in zijn lichaam of zonder zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen – 4 werd weggevoerd tot in het paradijs en dat hij daar woorden hoorde die door geen mens mogen worden uitgesproken. 5 Van zo iemand wil ik hoog opgeven. Wat mijzelf betreft zal ik me slechts op mijn zwakheid laten voorstaan. 6 En zelfs al zou ik hoog van mezelf willen opgeven, dan nog zou ik geen dwaas zijn, want ik zou de waarheid spreken. Maar ik zie ervan af, want ik wil worden beoordeeld op grond van wat men van mij hoort en ziet, 7 niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan. 8 Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden, 9 maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt.

 

 

Evangelie :

 Lucas 6,31-36

 

6 .31 Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. 32 Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. 33 En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. 34 En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. 35 Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.

36 Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.

Driehonderd religieuze leiders naar Assisi III

DRIEHONDERD RELIGIEUZE LEIDERS NAAR ASSISI III

‘Bijeenkomst viert kwarteeuw interreligieuze dialoog’

Bron: Kerknet

VATICAAN (KerkNet/VIS/AFP) – Voor de interreligieuze ontmoeting op donderdag 27 oktober a.s. in het Italiaanse Assisi wordt een 300-tal religieuze leiders, waarvan een 200-tal niet-christelijke, uit de hele wereld verwacht. Dat is vandaag in Rome bekendgemaakt op de persvoorstelling van ‘Assisi III’, zoals de ontmoeting van 27 oktober a.s. wordt bestempeld. Op het einde van de bijeenkomst in Sinrt-Franciscus’ stad zullen 14 afgevaardigden van verschillende geloofsgemeenschappen hun engagement voor de vrede hernieuwen .

Onder de gasten uit een 50-tal verschillende landen zijn er 69 islamitische geestelijken en 60 boeddhistische leiders, onder meer enkele die voor het eerst China mogen verlaten, maar evenzeer Joodse leiders, jaïn, sikhs, bahaï en zelfs afgevaardigden van de animistische godsdiensten. Ook de anglicaanse aartsbisschop van Canterbury Rowan Williams en de oecumenische patriarch Bartholomeus van Constantinopel zullen er zijn. De vermoedelijk opvallendste afwezigen zijn de dalai lama, de grootsjeik van de Al-Azhar-Universiteit en –moskee in Caïro (Egypte). Het Russisch-orthodoxe patriarchaat van Moskou is vertegenwoordigd door metropoliet Aleksandr.

Kardinaal Peter Kodwo Appiah Turkson, de voorzitter van de Pauselijke Raad Rechtvaardigheid en Vrede, en aartsbisschop Pier Luigi Celata, de secretaris van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog, onderstreepten vanmiddag dat de bijeenkomst in Assisi in het verlengde ligt van de historische ontmoeting in 1986, die toen op initiatief van paus Joannes Paulus II plaatsvond. Kardinaal Turkson verzekerde dat de organisatoren erover waken dat men niet nogmaals het verwijt van syncretisme krijgt, zoals in 1986 na de eerste interreligieuze bijeenkomst. Die ontmoeting bleek wel de start van een kwarteeuw interreligieuze dialoog en samenwerking. Al worden ook vandaag nog godsdienst en de naam van God jammer genoeg vaak misbruikt.

(Kerknet)