Gregorius de Grote : de arbeiders in de wijngaard van de Heer

Sint Gregorius de Grote (ca. 540-604), paus, kerkleraar. 
Homilie over het Evangelie, nr.19 

Gregorius de grote8.jpg

Gregorius de grote De arbeiders in de wijngaard van de Heer

      Het Koninkrijk van God wordt vergeleken met een familievader die arbeiders aanneemt om zijn wijngaard te bewerken. Of wie er misschien beter vergeleken kan worden met die familievader is onze Schepper, die heerst over hen die Hij geschapen heeft, en die in deze wereld het eigendomsrecht over zijn uitverkorenen uitoefent als een meester over zijn dienaren die Hij bij zich heeft? Hij bezit een wijngaard, de universele Kerk, die, om het zo te zeggen, zoveel wijnranken heeft laten groeien dat ze heiligen heeft voortgebracht, vanaf Abel de rechtvaardige tot aan de laatste uitverkorene die bij het einde van de wereld geboren zal worden.

      Deze Familievader neemt arbeiders aan om zijn wijngaard te bewerken vanaf het begin van de dag, op het derde uur, op het zesde, op het negende en op het elfde uur, omdat Hij vanaf het begin tot aan het einde van de wereld niet gestopt is met het bijeenbrengen van predikers om de menigte gelovigen te onderrichten. Het begin van de dag voor deze wereld was van Adam tot aan Noach; het derde uur, van Noach tot aan Abraham; het zesde uur van Abraham tot aan Mozes; het negende van Mozes tot aan de komst van de Heer; en het elfde uur, van de komst van de Heer tot aan het einde der wereld. De heilige apostelen werden uitgezonden om te prediken op dit laatste uur, en hoewel ze laat kwamen, hebben ze een volledig loon ontvangen.

       De Heer stopt dus op geen enkel moment om arbeiders te zenden om zijn wijngaard te bewerken, dat wil zeggen om zijn volk te onderrichten. Want terwijl Hij de goede zeden van zijn volk liet rijpen door de voorvaderen, toen door de Wetgeleerden en de profeten, uiteindelijk werkte Hij op een of andere manier door de apostelen om zijn wijngaard te bewerken door de bemiddeling van zijn arbeiders. Allen die met oprecht geloof de goede werken hieraan verbonden hebben waren arbeiders van deze wijngaard.

 

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie