150e verjaardag van de inwijding van de Kathedraal heilige Alexander Nevsky

KATHEDRAAL HEILIGE ALEXANDER NEVSKY
TE PARIJS

DE 150e VERJAARDAG VAN DE INWIJDING
Rue_daru_4.jpg


 

Parijs – De aanwezigheid van een belangrijke delegatie van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel aan de zijde van de orthodoxe bisschoppen van Frankrijk heeft plaatsgevonden op maandag 12 september 2011, ter gelegenheid van de 150e verjaardag, dag op dag, van de kerkwijding van de Kathedraal van de Heilige Alexander Nevsky.

De delegatie werd geleid door Zijne Eminentie Metropoliet Chrysostomos van Myra, en bestaande uit Metropoliet Emmanuel van Frankrijk, voorzitter van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van Frankrijk, en Bisschop Athenagoras van Sinope, hulpbisschop van het Orthodox Aartsbisdom van België.

De Goddelijke Liturgie werd voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Chrysostomos van Myra, geconcelebreerd door Zijn Excellentie Aartsbisschop Gabriël van Komana ( Exarchaat van de Parochies van de Russische traditie in West Europa, Oecumenisch Patriarchaat), en Hunne Excellenties Bisschop Michel (Russische Kerk buiten de grenzen, Genève), Bisschop Athenagoras van Sinope, Bisschop Irenej (Orthodoxe Kerk in Amerika (Montreal – Quebec), Bisschop Ignatios ( hulpbisschop van Metropoliet Jean – Patriarchaat van Antiochië), alsook door vele priesters en diakens van het Exarchaat van de orthodoxe Parochies van de Russische traditie in West Europa (Oecumenisch Patriarchaat).

Waren eveneens in het heiligdom aanwezig, Zijn Eminentie Metropoliet Emmanuel van Frankrijk, president van het AEOF; Zijn Excellentie Bisschop Luka (hiërarch van het Patriarchaat van Servië in Frankrijk), Zijn Eminentie Metropoliet Joseph ( hiërarch van het Patriarchaat van Roemenië in Frankrijk) en zijn hulpbisschop Marc. Vele voorname genodigden zijn gekomen om deel te nemen aan deze herdenkingsliturgie, naast vele gelovigen, waaronder Mgr Gérard Daucourt, Bisschop van Nanterre (Rooms Katholieke Kerk), Pater Gérard Escudier, gedelegeerde van het Rooms-Katholieke diocees van Parijs voor de Oecumene, mevrouw Michèle Alliot-Marie, gedeputeerde van de Atlantische Pyreneeën en oud minister, dhr.Olivier Poupard, raadsman in religieuze zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken enz.

Gregorius de Grote : de arbeiders in de wijngaard van de Heer

Sint Gregorius de Grote (ca. 540-604), paus, kerkleraar. 
Homilie over het Evangelie, nr.19 

Gregorius de grote8.jpg

Gregorius de grote De arbeiders in de wijngaard van de Heer

      Het Koninkrijk van God wordt vergeleken met een familievader die arbeiders aanneemt om zijn wijngaard te bewerken. Of wie er misschien beter vergeleken kan worden met die familievader is onze Schepper, die heerst over hen die Hij geschapen heeft, en die in deze wereld het eigendomsrecht over zijn uitverkorenen uitoefent als een meester over zijn dienaren die Hij bij zich heeft? Hij bezit een wijngaard, de universele Kerk, die, om het zo te zeggen, zoveel wijnranken heeft laten groeien dat ze heiligen heeft voortgebracht, vanaf Abel de rechtvaardige tot aan de laatste uitverkorene die bij het einde van de wereld geboren zal worden.

      Deze Familievader neemt arbeiders aan om zijn wijngaard te bewerken vanaf het begin van de dag, op het derde uur, op het zesde, op het negende en op het elfde uur, omdat Hij vanaf het begin tot aan het einde van de wereld niet gestopt is met het bijeenbrengen van predikers om de menigte gelovigen te onderrichten. Het begin van de dag voor deze wereld was van Adam tot aan Noach; het derde uur, van Noach tot aan Abraham; het zesde uur van Abraham tot aan Mozes; het negende van Mozes tot aan de komst van de Heer; en het elfde uur, van de komst van de Heer tot aan het einde der wereld. De heilige apostelen werden uitgezonden om te prediken op dit laatste uur, en hoewel ze laat kwamen, hebben ze een volledig loon ontvangen.

       De Heer stopt dus op geen enkel moment om arbeiders te zenden om zijn wijngaard te bewerken, dat wil zeggen om zijn volk te onderrichten. Want terwijl Hij de goede zeden van zijn volk liet rijpen door de voorvaderen, toen door de Wetgeleerden en de profeten, uiteindelijk werkte Hij op een of andere manier door de apostelen om zijn wijngaard te bewerken door de bemiddeling van zijn arbeiders. Allen die met oprecht geloof de goede werken hieraan verbonden hebben waren arbeiders van deze wijngaard.

 

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Heilige Sabbas van Servië

Heiligenleven

De heilige Sabbas van Servië

 Sabbas van Servië 23.jpg

Heilige Sabbas van servië

 

De heilige Sabbas van Servië, zoon van Stefanos, de eerstgekroonde koning van Servië. Hij was van jongsaf monnik geweest, eerst in Jerusalem, later op de Athos. Vandaar uit werd hij naar Servië geroepen, als de tweede aartsbisschop die de Kerk in Servië zou besturen. Zeven jaar heeft hij in het ambt gediend met grote overgave, liefde en kunde. Hij is in vrede heengegaan tot de Heer, einde 1268, bijna zeventig jaar oud.

 

Uit : Heiligebnlevens voor elke dag : uitg. ortgh.klooster. Den Haag

15e zondag na Pinksteren “Van get grote gebod”

         15e zondag na Pinksteren

“Van het grote gebod”

 

 

 

Kruis3.jpg

 

 LEZINGEN

EPISTEL : 2 Kor. 4,6-15

Dezelfde God die gezegd heeft: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen’, heeft zijn licht laten schijnen in ons hart om de kennis te laten stralen van zijn heerlijkheid, die ligt over het gelaat van Jezus Christus.

Vol goede moed bij tegenslag
Maar wij dragen deze schat in aarden potten, en zo blijkt dat die overgrote kracht van God komt en niet van ons. Van* alle kanten worden wij belaagd maar we zitten niet in het nauw; we zijn radeloos maar niet ten einde raad; we worden opgejaagd maar niet in de steek gelaten; neergeveld maar niet gedood. Altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbaart. Voortdurend worden wij tijdens ons leven aan de dood uitgeleverd omwille van Jezus, opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk bestaan openbaart. Zo is de dood aan het werk in ons, en het leven in u.
Maar wij bezitten die geest van geloof waarover geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Ook wij geloven en daarom spreken wij. Want wij weten dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt
*, ook ons met Jezus ten leven zal wekken en ons naar zich toe zal voeren, samen met u. Want alles gebeurt voor u, opdat de genade onder steeds meer mensen verbreid raakt en zij de dankbaarheid doet toenemen, tot eer van God.

EVANGELIELEZING : Mattheüs 22,35–46

en een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem op de proef te stellen: ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ Jezus zei hem: ‘U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangen heel de Wet en de Profeten.’

Jezus’ tegenvraag over de Messias
Terwijl de farizeeën bij elkaar waren, vroeg Jezus hun: ‘Wat denkt u van de Messias ? Van wie is Hij de zoon?’ Ze zeiden Hem: ‘Van David .’ Hij zei: ‘Hoe kan David, geïnspireerd door de Geest, Hem dan Heer noemen, als hij zegt: De Heer heeft gezegd tot mijn Heer: Ga zitten aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden aan uw voeten heb gelegd? Als David Hem Heer noemt, hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?’ Niemand kon Hem daarop een antwoord geven, en niemand durfde Hem van die dag af nog iets te vragen.            

Kondakion tot de Moeder Gods

KONDAKION TOT DE MOEDER GODS

 

 Mother_of_God_-Znameniye.jpg

 

 

Gij zijt de aanvoerster, die voor ons strijdt en die ons van alle boosheid hebt bevrijd. Daarom zingen wij U vol dankbaarheid het zegelied. Maar door uw onoverwinnelijke macht, o Moeder Gods, red ook nu uit alle gevaren het bevrijde volk dat tot U zingt : Verheug U, ongehuwde Bruid.

Hooggëerde , altijd maagdelijke, gezegende Moeder Gods : draag ons gebed tot voor uw Zoon, onze God, en bid dat Hij door u onze zielen moge redden.

Op u heb ik geheel mijn hoop gesteld : Moeder Gods, neem mij op onder uw bescherming.

Moeder Gods en Maagd, ga niet voorbij aan mij, zondaar, die uw hulp en voorspraak nodig heb, want op U vertrouwt mijn ziel : ontferm U over mij.

Amen

Moscou vreest voor voortbestaan orthodoxie in Midden-Oosten

MOSKOU VREEST VOOR VOORTBESTAAN ORTHODOXIE IN MIDDEN-OOSTEN

BRUSSEL (KerkNet/Interfax) – Metropoliet Hilarion van Volokolamsk, de verantwoordelijke van het Russisch-orthodoxe patriarchaat van Moskou voor de relaties met andere landen en christelijke Kerken, vreest voor het voorbestaan van het orthodoxe christendom in het Midden-Oosten. Hij stelt een groeiende vijandigheid vast tegen christenen in de regio, zelfs in landen als bijvoorbeeld Egypte, die als een geslaagd model voor het samenleven van de verschillende geloofsgemeenschappen werden beschouwd.

De orthodoxe kerkleider voorspelt een nieuwe exodus van christenen, tenzij Arabische politici erin snel afdoende maatregelen nemen. “Wij maken ons zorgen om de bescherming van de christelijke heiligdommen in de regio. Maar onze grootste zorg zijn de christenen. Hun leven wordt onmogelijk gemaakt, ze worden bedreigd en soms worden ze gewoon omgebracht door extremisten.”
Metropoliet Hilarion maakte ook aan de sjeik van de Al-Azhar-universiteit in Caïro zijn bezorgdheid duidelijk: “Radicalisme, fundamentalisme en extremisme bedreigen zowel het christendom als de islam.”

(Kerknet)