Johannes Chrysostomos : gebed voor de dag

GEBED VAN DE HEILIGE JOHANNES CHRYSOSTOMOS

GEBED VOOR DE DAG

 

Jezus- gelaat 45.jpg1.       Heer, neem Uw hemelse goederen niet van mij weg.

2.       Heer, verlos mij van de eeuwige kwellingen.

3.       Heer, vergeef mij de zonden die ik in geest en hart, in woord en daad heb begaan.

4.       Heer, verlos mij van alle onwetendheid en kille onbewogenheid van hart.

5.       Heer, verlos mij van alle verzoeking.

6.       Heer, verlicht mijn hart dat door boze overleggingen is verduisterd.

7.       Heer, ik heb gezondigd, ontferm U over mij als de lankmoedige God, want Gij ziet de onmacht van mijn ziel.

8.       Heer, zend mij Uw genade tot hulp en ik zal Uw heilige Naam loven.

9.       Heer Jezus Christus, schrijf mij, Uw dienaar, op in het boek des levens en schenk mij een behouden einde.

10.   Heer mijn God, ook al heb ik niets goeds verricht voor Uw Aangezicht, help mij door Uw genade een goed begin te maken.

11.   Heer, besprenkel mijn hart met de dauw van Uw genade.

12.   Heer van hemel en aarde, gedenk mij, Uw zondige,   onbeschaamde en onreine dienaar, in Uw Koninkrijk. Amen.

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie