Augustinus : twee vrouwen, twee beelden van ons leven

H. Augustinus (354-430), bisschop van Hippo (Noord Afrika) en Kerkleraar
Sermon 104 ; PL 38, 616

Augustine_Hippo_small.jpg

 

Twee vrouwen, twee beelden van ons leven

      Ik geloof dat u begrijpt dat de twee vrouwen, beiden geliefde van deHeer zijn, beiden zijn liefde waard zijn en beiden leerlingen zijn…, dezetwee vrouwen dus staan voor de twee vormen van leven: het leven in deze werelden het leven in de komende wereld, het werkende leven en het rustende leven,het leven vol zorgen en het leven in zaligheid, het leven in de tijd en heteeuwige leven.

      Twee levens: laten we daarover eens wat langer mediteren.. Beschouw eenswaaruit het leven hier bestaat: ik heb het hier niet over een afkeurenswaardigleven…, een losbandig en zondig leven; nee, ik heb het over een werkzaamleven, vol met beproevingen, angsten en verleidingen, dat leven heeft op zichniets strafbaars, dat is het leven dat Martha leidde… Het kwaad was niet indat huis aanwezig, niet bij Martha en niet bij Maria; als het kwaad er wasgeweest dan zou de komst van de Heer hem verjaagd hebben. Twee vrouwen dus,leefden daar en ze hebben beiden de Heer ontvangen. Twee achtenswaardigelevens, beiden rechtschapen, de een met het werk, de ander in rust… De eneaan het werk, maar vrij van compromitterend gedrag, wat het risico is van eenleven dat aan actie onderhevig is; de ander vrij van luiheid, wat het risicois van een vrijetijds leven. Er waren daar twee levens, en de Bron van hetLeven zelf…

      Het leven van Martha, dat is onze wereld; het leven van Maria, van dewereld die we verwachten. Laten we dit leven rechtschapen leven, om het anderevoluit te leven. Wat bezitten we reeds van dat leven?… Juist op dit momentleven we al een beetje van dat leven; ver van de zaken, buiten de familialezorg, bent u hier verzameld, bent u hier om te luisteren. Als u zich zogedraagt, lijkt u op Maria. En dat is voor u gemakkelijker dan voor mij, omdatik nu moet praten. Hetgeen ik zeg, krijg ik van Christus, en dat voedsel isvan Christus. Want Hij is het brood voor allen, en daarvoor leef ik in eenheidmet u.

 

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie