De kracht van volharding en gebed

H. Johannes Chrysostomes (ca 345-407), priester te Antiochië daarna bisschopvan Constantinopel, Kerkleraar
Overwegingen over Mattheus, nr 52,1-3

Johannes Chrysostomos48.jpg

De kracht van volharding in het gebed

      Toen ze zich eigenlijk ontmoedigd terug zou moeten trekken, kwam deKanaänietische vrouw dichterbij en aanbad Jezus en ze zei tegen Hem: “Heerhelp mij”.  Maar vrouw, heb je Hem niet horen zeggen: “Alleen tot de verlorenschapen van het huis van Israël ben Ik gezonden.”  “Ik heb het gehoord,antwoordde ze: maar Hij is de Heer”.

      Daarom voorzag Christus het antwoord dat Hij uitstelde om haar gebed teverhoren. Hij weigerde haar verzoek om haar devotie te versterken. Als Hijhaar niet had willen verhoren, zou Hij niet aan haar verzoek voldaan hebben…Zijn antwoorden waren niet bedoeld om haar moeite te laten doen, maar eerderom haar aan te trekken en om aan haar de verborgen schat te openbaren.

      Maar ik vraag je om tegelijkertijd haar geloof te beschouwen en haardiepe nederigheid. Jezus heeft aan de joden de naam ‘kinderen’ gegeven; deKanaänietische doet nog een schepje boven op die titel en noemt ze meesters,zover was ze van het lijden aan de lof voor de ander: “Ook de hondjes etentoch van de kruimels, die van de tafel hunner meesters vallen”…. En daaromwerd ze toegelaten tot het aantal kinderen. Christus zegt vervolgens tegenhaar: “O vrouw, groot is uw geloof”. Hij wachtte even met eraan toe te voegen,om de vrouw te belonen: “U geschiede, zoals u verlangt”. Zie je deKanaänietische heeft een groot aandeel in de genezing van haar dochter.Christus zegt immers niet: Dat uw dochter genezen zij, maar: “Uw geloof isgroot en u geschiede zoals u verlangt!” En merk dit nog even op: daar waar deapostelen gefaald hadden en niets verkregen hadden, is zij geslaagd. Zo is dekracht van de volharding in het gebed.

 

 

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

 

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie