Johannes Chrysostomos : U bent allen broeders

H. Johannes Chrysostomus (ca. 345-407), bisschop van Antiochië, daarna vanConstantinopel, Kerkleraar
8e Homilie over de brief aan de Romeinen, 8 ; PG 60, 464

“U bent allen broeders”

    

 

Johannes Chrysostomos afsterven van.jpg

afsterven van Johannes  Chrysostomos

 

 

“Daar waar er twee of drie in mijn naam aanwezig zijn, zegt Jezus, daarben Ik in hun midden” (Mt 18,20)… Maar wat zie ik? Christenen die onderhetzelfde vaandel dienen, onder dezelfde leiding, verscheuren elkaar enzichzelf: de een voor een beetje goud, de ander om de eer, sommigen zonder eenenkele reden, anderen om een goed woordje!… Onder ons is de naam broederseen ijdel woord geworden…

Respecteer de heilige tafel waartoe wij allen bijeengeroepen zijn;respecteer Christus die voor ons is geofferd; respecteer het offer dat ergeofferd wordt… Na aan een dergelijke tafel te hebben deelgenomen en aandergelijk voedsel te hebben deelgenomen door de communie, nemen wij dan dewapens op tegen elkaar, terwijl we ons allen samen moeten wapenen tegen deduivel!… Vergeten wij deze tegenstrever door de pijlen tegen onze broederste richten? –Welke pijlen bedoelt u, zult u zeggen?- Die van de tong en delippen. Er zijn niet slechts pijlen met ijzeren punten die verwonden: bepaaldewoorden veroorzaken veel diepere wonden.

Chrysostomos

 

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

De heilige Bessarion

Heiligenleven

De heilige Bessarion

 

Bessarion Heilige de wonderworker of Egypt.jpg

De heilige Bessarion was een van de grote woestijnvaders die in het Vadersboek beschreven staan. Van hem wordt verhaald hoe hij eens 40 dagen en nachten tussen scherpe doornstruiken was gaan staan om zijn slaperigheid te over winnen. En wanneer hij sliep ging hij zelfs niet liggen om het gemakkelijker te hebben : hij sliep staande en soms zittend. Hij had geen woonplaats, maar hij trok door onbewoonde streken. Ook als hij een klooster bezocht, sliep hij buiten, steeds klagend over de rijkdommen die hij verloren had. Hij bedoelde daarmee de hemelse goederen, die hij verloren had door de zonde. Hij was nauwelijks gekleed en had verder niets bij zich. Zo behoorde hij tot de geweldenaars, waarover Christus sprak, die het Koninkrijk in bezit nemen. Dit kwam tot uiting in de gave van wonderen, welke hem was verleend. Hij deed water vloeien uit een rots toe hij erop sloeg, en een langdurige droogte nam een einde toen hij om regen gebeden had. Hij leefde eind 4e en begin 5e eeuw.

Toen eens een broeder die een fout had begaan, door de priester de kerk werd uitgestuurd, stond abba Bessarion op en ging met hem mee, zeggend : “Ik ben immers een zondaar’. Het laatste woord dat van hem opgetekend werd toen hij stervende was, luidde : “De monnik moet zijn zoals de Cherubim en Serafim : geheel en al oog’. Dit had hij ook ten uitvoer gebracht in zijn leven. Hij was vrij van alle gejaagdheid en zorg en zwierf rond als een dier van het veld, zonder acht te slaan op hitte of koude. Hij trok door bergkloven in woeste streken en liep daarbij vaak verwondingen op. Ook maakte hij uitgestrekte tochten door de zandwoestijn en kwam in kloosters aan als een schipbreukeling die niet wist waar hij aan land spoelde.

 

Uit : Heiligenlevens voor elke dag : Uitg.Orth.klooster Den Haag

11e zondag na Pinksteren : over de vergeving

11e zondag na Pinksteren

“over de vergeving”

 

 

vergeven.jpg

 

 

EERSTE LEZING :

1 Kor.9,2-12

Ook al erkennen anderen mij niet als apostel, u zou het wel moeten doen, want u bent door uw geloof in de Heer het waarmerk van mijn apostelschap. Ziehier mijn verdediging tegen wie zich een oordeel over mijn apostelschap aanmatigen. Hebben wij geen recht op eten en drinken? Zouden wij niet het recht hebben een gelovige echtgenote op onze reizen mee te nemen, zoals de andere apostelen, de broers van de Heer en Kefas? Of zouden nu uitgerekend Barnabas en ik in ons eigen levensonderhoud moeten voorzien? Wie gaat er nu op eigen kosten in krijgsdienst? Wie plant er een wijngaard en eet niet van de vruchten? Of wie hoedt er een kudde en drinkt niet van de melk? Dit is niet alleen een algemene waarheid, het staat ook in de wet, want in de wet van Mozes staat: ‘U mag een dorsend rund niet muilbanden.’ Maar bekommert God zich dan om runderen? Of zegt hij dit om ons? Om ons natuurlijk, want het is ook om ons dat er staat: ‘Een ploeger en een dorser werken beiden in de hoop op een aandeel in de oogst.’ Als wij geestelijke zaken onder u hebben gezaaid, is het dan te veel gevraagd dat we materiële zaken van u oogsten? Als anderen hierop al aanspraak kunnen maken, kunnen wij het dan niet des te meer? We hebben echter geen gebruik gemaakt van onze rechten; integendeel, we verdragen alles, omdat we de verkondiging van het evangelie van Christus niets in de weg willen leggen. U weet toch dat wie in de tempel dienstdoen daarvan

Evangelielezing :

Matth. 18,23-35

Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: “Betaal me alles wat je me schuldig bent!” Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je betalen.” Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?” En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’

Johannes Chrysostomos : gebed voor de dag

GEBED VAN DE HEILIGE JOHANNES CHRYSOSTOMOS

GEBED VOOR DE DAG

 

Jezus- gelaat 45.jpg1.       Heer, neem Uw hemelse goederen niet van mij weg.

2.       Heer, verlos mij van de eeuwige kwellingen.

3.       Heer, vergeef mij de zonden die ik in geest en hart, in woord en daad heb begaan.

4.       Heer, verlos mij van alle onwetendheid en kille onbewogenheid van hart.

5.       Heer, verlos mij van alle verzoeking.

6.       Heer, verlicht mijn hart dat door boze overleggingen is verduisterd.

7.       Heer, ik heb gezondigd, ontferm U over mij als de lankmoedige God, want Gij ziet de onmacht van mijn ziel.

8.       Heer, zend mij Uw genade tot hulp en ik zal Uw heilige Naam loven.

9.       Heer Jezus Christus, schrijf mij, Uw dienaar, op in het boek des levens en schenk mij een behouden einde.

10.   Heer mijn God, ook al heb ik niets goeds verricht voor Uw Aangezicht, help mij door Uw genade een goed begin te maken.

11.   Heer, besprenkel mijn hart met de dauw van Uw genade.

12.   Heer van hemel en aarde, gedenk mij, Uw zondige,   onbeschaamde en onreine dienaar, in Uw Koninkrijk. Amen.

Macarios : komt naar het bruiloftsmaal

H. Macarius (? – 405), monnik in Egypte
Geestelijke overwegingen, n° 15, § 30-31

Makarios koptische icoon 56.jpg

“Komt naar het bruiloftsmaal”

      Als in de zichtbare wereld een heel klein volk zich verzet tegen dekoning door hem de oorlog te verklaren, dan neemt de laatste geen moeite omtegen hen in actie te komen, maar hij stuurt zijn soldaten met hun generaalsen deze binden de strijd aan. Als daarentegen het volk dat tegen hem inopstand komt erg machtig is en in staat is om zijn koninkrijk te verwoesten,dan ziet de koning zich verplicht om zelf, met zijn hofhouding en zijn legeractie te voeren en de strijd aan te gaan. Zie dus hoe waardig u bent! God zelfis met zijn eigen leger, daarmee bedoel ik de engelen en de heiligen, de stijdkomen voeren; Hijzelf komt u beschermen om u te verlossen van de dood. Heb dusvertrouwen en bemerk de voorzienigheid waarvan u het onderwerp bent.

      Nog een voorbeeld uit het leven. Stellen we ons een koning voor die eenarm en ziek mens ontmoet en geen afkeer van deze persoon heeft, maar die dewonden geneest met heilzame middelen. Hij neemt hem op in zijn paleis,bekleedt hem met een purperen kleed, omgordt hem met een diadeem en nodigt hemuit aan zijn tafel. Zo benadert Christus, de hemelse koning een ziek mens, Hijgeneest hem, laat hem aan zijn koninklijke tafel zitten, en dat zonder zijnvrijheid geweld aan te doen, maar door hem met overreding ertoe brengt om eendergelijke hoge eer te aanvaarden.

      In de Schrift staat overigens geschreven dat de Heer zijn dienstknechtenstuurde om hen die graag zouden willen komen, uit te nodigen, en Hij kondigdehen aan: “Mijn maaltijd is gereed!” Maar zij die geroepen waren,verontschuldigden zich… Ziet u, Degene die de oproep deed, was klaar, maarde geroepenen hielden de boot af; ze zijn dus verantwoordelijk voor hun eigenlot. Dat is de grote waardigheid van de christenen. De Heer heeft voor hen hetKoninkrijk bereid, en Hij nodigt hen uit om binnen te komen; maar ze weigerenom te komen. Ten aanzien van de gave die ze moeten ontvangen, kan men zeggendat als iemand… ellende verdraagt sinds de schepping van Adam tot aan heteinde van de wereld, dat hij niets heeft gedaan in vergelijking met deheerlijkheid die hij zal erven, want hij zal regeren met Christus tot aan heteinde der tijden. Glorie aan Hem die deze ziel zo lief heeft, dat Hij zichzelfaan haar heeft gegeven en heeft toevertrouwd, zo is zijn genade! Glorie aanzijne Majesteit!

 

 Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Heiligenleven : heilige Filothea Venizelou

Heiligenleven

De heilige Filothea Venizelou

 

Filothea van Athene.jpg

De heilige Filothea Venizelou was het enige kind van een rijke atheense familie. Haar verlangen was om moniale te worden, maar uit liefde voor haar ouders aanvaardde zij om te trouwen. Het was geen gelukkig huwelijk, maar na drie jaar stierf haar echtgenoot, zodat Filothea vrij was om haar verlangen te volgen en zich aan het monastieke leven te wijden. Zij stichtte een kloostergemeenschap die vele meisjes en vrouwen aantrok. Met grote edelmoedigheid zette zij zich in voor armen en verdrukten, en nhaar naam werd tot ver in de omtrek bekend. Daardoor vonden ook vier christenmeisjes, die als slavinnen door hun turkse bezitter mishandeld werden, de moed  om te vluchten en haar om bescherming te vragen. Daarop werd Filothea gearresteerd, maar zij verklaarde liever de marteldood te willen sterven dan hun schuilplaats te verraden

Bij die gelegenheid zou zij echter niet sterven, want enige rijke christenen brachten geld bijeen om de eigenaars van de slavinnen schadelolos te stellen, en waarschijnlijk ook om het gerecht om te kopen. Filothea werd vrijgelaten en  keerde naar haar klooster terug. Enige tijd later werd zij echter het slachtoffer van de wraak der Turken, die tijdens de dienst in de kerk inbraken en haar zodanig afranselden dat zij enige tijd later aan haar verwondingen bezweek, 1589. Zij was toen 67 jaar oud.

De heilige Filothea is een van de beschermheiligen van Athene. Bij haar jaarlijks feest worden haar relieken gedragen door leden van de familie Venizelou.

 

Bron :  Heiligenlevens voor elke dag. Uitg.Orth.klooster Den Haag.