Johannes Chrysostomos : De beker drinken om aan zijn rechterzijde te zitten

H. Johannes Chrysostomos (ca 345-407), priester te Antiochië daarna bisschopvan Constantinopel, Kerkleraar
Homilie over het evangelie van Matteus, nr. 65, 2-4; PG 58, 619

 

chrysostomos NIEUW !!!!!!!!!!!!!!!.jpg

Johannes Chrysostomos

De beker drinken om aan zijn rechterzijde te zitten

      De zonen van Zebedeüs vroegen aan hun meester, in de tegenwoordigheidvan hun medeleerlingen: “Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons danrechts van u zitten en de ander links”…Christus haalde hen snel uit deillusie die ze zich maakten, door tegen hen te zeggen, dat ze beledigingen envervolgingen zouden moeten ondergaan en zelfs de dood: “Jullie weten niet watjullie vragen. Kunnen jullie de beker drinken die Ik zal moeten drinken?”Verbaas je niet dat de apostelen nog onvolmaakt zijn. Wacht tot het mysterievan het kruis zich voltrokken heeft en dat de kracht van de heilige Geest overhen is gekomen. Als je hun zielenkracht wilt zien, kijk dan een periode laternaar hen, dan zul je ze boven alle menselijke zwakheden zien staan. Christusverbergt hun zwakheid niet, opdat je zult zien wat ze later zullen worden, nade kracht van de genade die hen omvormen zal…

      “Jullie weten niet wat jullie vragen.” Jullie weten niet hoe groot dieeer is, en hoe wonderbaarlijk. Aan mijn rechterzijde zitten? Dat gaat zelfs deengelen te boven. “Kunnen jullie de beker drinken die Ik ga drinken?” Julliespreken met Me over tronen en onbetekenende diademen; Ik spreek met jullieover strijd en lijden. Ik ontvang mijn koningschap niet nu; het is nu nog niethet uur van mijn glorie. Voor Mij en de mijnen gaat het in eerste instantieover geweld, strijd en gevaar.

      Let eens op welke vragen Hij hen niet direct stelt: “Zijn jullie instaat om jullie bloed te vergieten?” Om hen aan te moedigen stelt Hij hen voorom zijn eigen beker te delen, door met Hem in eenheid te leven… Later zie jediezelfde Johannes, degene die de eerste plaats wilde, altijd in gezelschapvan Petrus … Jacobus op zijn beurt leefde niet lang meer na dezegebeurtenissen: hij werd vanaf het begin door zo’n vurig enthousiasme bezielden liet de menselijke belangen achter zich, om door zijn ijver te verdienendat hij de eerste martelaar onder de apostelen werd (Hand 12,2).

 

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

 

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie