Lofzang tot de Moeder Gods

Lofzang tot de moeder van God

 

 

 

Moeder Gods van de athos3.jpg

Het is waarlijk passend, dat wij U, Moeder van God, zalig prijzen,

U de altijd zalig geprezene En onbevlekte moeder van God;

U Die eerbiedwaardiger zijt dan de Cherubijnen en onvergelijkelijk glorievoller dan de Serafijnen;

U, Die het Woord Gods ongeschonden gebaard hebt, en  werkelijk de Moeder van God zijt, U prijzen wij.

 

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen . Amen

 

Kyrie eleison (drie maal)

 

Heer Jezus Christus, Zoon van God, door de voorspraak van uw alreine Moeder en van onze heilige Goddragende Vaders en van al uw heiligen, ontferm U over ons.

Amen

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie