Maximus de Belijder :Opdat ze één mogen zijn zoals wij

H. Maximus de Belijdenaar (ca. 580-662), monnik en theoloog
Mystagogie, 1

MaximusBelijder.jpg

Opdat ze één mogen zijn zoals wij

      De Kerk draagt het beeld en gelijkenis van God, aangezien ze dezelfdeactiviteit heeft als Hij…God heeft de dingen tot bestaan gebracht door zijnoneindige macht, Hij bevat ze, verenigt ze, begrenst ze. Hij verbindt allewezens krachtig met elkaar en met zichzelf, door zijn Voorzienigheid…

      De heilige Kerk heeft dezelfde uitwerking voor ons als God, van wie zehet beeld is. Velen, bijna ontelbaar zijn de mannen, vrouwen, kinderen, dievan elkaar onderscheiden zijn, oneindig verschillend door geboorte, aard,nationaliteit, taal, levenssoort en leeftijd, bevoegdheden, zeden, gewoontes,kennis, bezit, karakter, en relaties. Maar allen worden in deze Kerk geborenen door zijn werk worden allen herboren tot een nieuw leven, herschapen door de heilige Geest.

      Aan allen heeft de Kerk … één enige vorm gegeven, één enige goddelijkenaam: van Christus zijn en zijn naam dragen. Aan allen geeft ze ook een manierom uniek te zijn, die toestaat om ons te onderscheiden in vele bestaandeverschillen…, door de vereniging van alles in Haar. Door deze leden dieabsoluut niemand kan scheiden van de gemeenschap, aangezien ieder met elkaarovereenstemt, allen zijn verenigd door de handeling van de ondeelbare krachtvan de genade en van het geloof. “Allen zijn één van hart en ziel” (Hand4,32)…; één enkel Lichaam is gevormd door zo verschillende leden, isChristus zelf werkelijk waardig, Hij is ons ware Hoofd (Kol 1,18). “Er zijngeen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allenéén in Christus Jezus”, schrijft Paulus (Gal 3,28)… Zo is dus ook de heiligeKerk het beeld van God, aangezien ze tussen alle gelovigen dezelfde eenheidbewerkstelligt als God.

 

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie