Hilarius van Poitiers : het meisje is niet dood, maar het slaapt

Hilarius van Poitiers : het meisje is niet dood, naar het slaaptH. Hilarius (ca 315-367), bisschop van Poitiers, Kerkleraar
Commentaar op het evangelie van Matteus, 9, 5-8

“Het meisje is niet dood, maar het slaapt”

  

Hilarion van Poitiers.jpg

 

 

    De leider [van de synagoge] kon gezien worden als vertegenwoordiger vande Wet van Mozes die al biddend de menigte klaar had gemaakt voor Christus,door te prediken om te wachten op zijn komst: vraag aan de Heer om het levente geven aan een dode… De Heer heeft hem zijn hulp beloofd en om hem daarvante verzekeren, is Hij hem gevolgd.

  Maar eerst werd de menigte zondige heidenen gered door de apostelen. Degave van het leven kwam het eerst terug bij de verkiezing die door de Wet wasvoorbestemd, maar daar aan voorafgaand, door het beeld van de vrouw, werd hetheil gegeven aan de tollenaars en zondaars. Daarom heeft deze vrouw vertrouwenals ze de Heer ontmoet, ze zal genezen worden van haar bloedvloeiingen doorhet contact met het kleed van de Heer… Ze heeft haast om in geloof de zoomvan het kleed aan te raken, dat wil zeggen om in het gezelschap van deapostelen de gave van de Heilige Geest te bereiken, die voortkomt uit hetlichaam van Christus op de wijze van een zoom. In een ogenblik is ze genezen.Zo is de gezondheid van de een doorgegeven aan een ander, van wie de Heer hetgeloof en de volharding loofde, omdat hetgeen voor Israel was bereid,ontvangen werd door de volkeren uit de naties… De genezende kracht van deHeer, gaat door in zijn lichaam, en stroomde door tot in de zoom van zijnkleding. God was immers niet deelbaar of grijpbaar om in een lichaamopgesloten te worden; Hij verdeelt zelf zijn gaven van de heilige Geest, maarHij is niet verdeeld in zijn gaven. Zijn kracht wordt overal door het geloofbereikt, omdat ze nergens afwezig is. Het lichaam dat Hij aangenomen heeft,heeft deze kracht niet opgesloten, maar zijn kracht heeft de kwetsbaarheid vaneen lichaam aangenomen om het vrij te kopen…

      De Heer is vervolgens in het huis van de leider binnengegaan, andersgezegd in de synagoge…, en velen spotten met Hem. Ze geloofden immers nietdat God in een mens was; ze hebben gelachen toen ze hoorden over de opstandinguit de doden. Door de hand van het meisje vast te pakken heeft de Heer haarteruggebracht bij wie de dood slechts slaap was

 

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie