zevende zondag na pinksteren : de genezing van de twee blinden

7e zondag na Pinksteren

 

 De genezing van twee blinden

 blinde genezing van   1.jpg

 

 

 LEZINGEN :

Eerste lezing : Romeinen 15,1-7 :

Hoofdstuk 15
Wij, die bij de sterken horen, hebben de plicht de gevoeligheid van de zwakken te verdragen, zonder onszelf te zoeken. Laat ieder van ons bedacht zijn op het welzijn en de stichting van zijn naaste. Ook Christus heeft zichzelf niet gezocht. Er staat immers geschreven: De smaad van hen die U smaden, is op Mij neergekomen. Want alles wat eertijds is opgeschreven, werd opgeschreven tot onze lering, opdat wij door de volharding en de vertroosting die wij putten uit de Schrift, in hoop zouden leven. God, die de volharding en de vertroosting schenkt, verlene u ook de eensgezindheid, die u in Christus past, opdat u één van hart en uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt.

Samenvatting van de brief
Aanvaard daarom elkaar, zoals ook Christus u aanvaard heeft, tot eer van God.

 

EVANGELIE : Mathheüs 9,27-35

 

Twee blinden zien
Toen Jezus vandaar verderging, volgden Hem twee blinden, die schreeuwden: ‘Zoon van David, heb medelijden met ons.’ Toen Hij thuisgekomen was, kwamen de blinden naar Hem toe. Jezus zei tegen hen: ‘Hebt u er vertrouwen in dat Ik dit kan doen?’ Ze zeiden: ‘Ja, Heer.’ Toen raakte Hij hun ogen aan en zei: ‘Het moge u gaan overeenkomstig uw vertrouwen.’ [En hun ogen gingen open. En bars zei Jezus tegen hen: ‘Zorg dat niemand het te weten komt.’ Maar eenmaal buiten, maakten ze zijn faam bekend in heel die streek.

Een stomme begint te praten
Terwijl zij weggingen, kijk, daar bracht men iemand bij Hem die niet kon spreken, omdat hij in de macht van een demon was. Toen de demon uitgedreven was, begon de stomme te praten. De menigte zei vol verbazing: ‘Zoiets is in Israël nog nooit vertoond.’ Maar de farizeeën zeiden: ‘Het is de opperdemon waardoor Hij de demonen uitdrijft.’

Aanstelling van de twaalf
] Jezus trok alle steden en dorpen rond, terwijl Hij in hun synagogen onderricht gaf, de goede boodschap van het koninkrijk verkondigde, en elke ziekte en elke kwaal genas.

Gebed voor onze naaste

GEBED VOOR ONZE NAASTE

Naaste.jpg

Als eerste en grootste gebod

Hebt Gij gegeven : U onze God en

Schepper te beminnen met geheel

Onze ziel, met geheel ons hart en

Met al onze krachten; en als tweede gebod,

 aan het eerste gelijk : onze naaste

te beminnen als onszelf.

Gij hebt geleerd dat deze beide

Geboden de gehele wet omvatten, wek

Door de genade van uw alheilige

Geest de liefde in ons hart om deze

Geboden daadwerkelijk te

Onderhouden. Dan zullen wij van U,

 onze Verlosser, als wij onze naaste

dienen, de vurige verlangde goederen

verwerven. Amen

Patriarchaat Moscou tegen orthodoxie als staatsgodsdienst

Patriarchaat Moskou tegen

 

 orthodoxie als

 

 staatsgodsdienst

Hilversum (Van onze redactie) 19 juli 2011 –De Russisch-Orthodoxe Kerk heeft geen ambitie om de staatskerk van Rusland te worden. Dat heeft een woordvoerder van het patriarchaat van Moskou verklaard in reactie op uitkomsten van een opiniepeiling waaruit zou blijken dat een derde van de Russen hiernaar verlangt.

Staatsapparaat
“We willen niet dat de Kerk onderdeel wordt van het staatsapparaat en seculiere functies gaat overnemen”, aldus aartspriester Vsevolod Chaplin, hoofd van het Synodale Departement voor de betrekkingen tussen Kerk en Samenleving.

Staatsgodsdienst

Chaplin reageerde op de resultaten van een opinieonderzoek onder de Russische bevolking. Volgens de peiling ziet 30 procent van de Russen de orthodoxie zitten als staatsgodsdienst. Uit het onderzoek blijkt ook dat 48 procent daar niets van wil weten en dat 23 procent van de bevolking er geen mening over heeft.

Onveranderd
Volgens de woordvoerder is er in de afgelopen tien jaar in Rusland niets veranderd in de verhouding tussen kerk en de staat. “Het feit dat de kerk groeit en actiever wordt, betekent geenszins een herziening van haar standpunt over de verhouding tussen kerk en staat”, aldus de aartspriester, die eraan toevoegde dat de Russische Kerk de staat op geen enkele wijze probeert te vervangen.

 

Bron : RKK

Johannes Chrysostomos : De beker drinken om aan zijn rechterzijde te zitten

H. Johannes Chrysostomos (ca 345-407), priester te Antiochië daarna bisschopvan Constantinopel, Kerkleraar
Homilie over het evangelie van Matteus, nr. 65, 2-4; PG 58, 619

 

chrysostomos NIEUW !!!!!!!!!!!!!!!.jpg

Johannes Chrysostomos

De beker drinken om aan zijn rechterzijde te zitten

      De zonen van Zebedeüs vroegen aan hun meester, in de tegenwoordigheidvan hun medeleerlingen: “Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons danrechts van u zitten en de ander links”…Christus haalde hen snel uit deillusie die ze zich maakten, door tegen hen te zeggen, dat ze beledigingen envervolgingen zouden moeten ondergaan en zelfs de dood: “Jullie weten niet watjullie vragen. Kunnen jullie de beker drinken die Ik zal moeten drinken?”Verbaas je niet dat de apostelen nog onvolmaakt zijn. Wacht tot het mysterievan het kruis zich voltrokken heeft en dat de kracht van de heilige Geest overhen is gekomen. Als je hun zielenkracht wilt zien, kijk dan een periode laternaar hen, dan zul je ze boven alle menselijke zwakheden zien staan. Christusverbergt hun zwakheid niet, opdat je zult zien wat ze later zullen worden, nade kracht van de genade die hen omvormen zal…

      “Jullie weten niet wat jullie vragen.” Jullie weten niet hoe groot dieeer is, en hoe wonderbaarlijk. Aan mijn rechterzijde zitten? Dat gaat zelfs deengelen te boven. “Kunnen jullie de beker drinken die Ik ga drinken?” Julliespreken met Me over tronen en onbetekenende diademen; Ik spreek met jullieover strijd en lijden. Ik ontvang mijn koningschap niet nu; het is nu nog niethet uur van mijn glorie. Voor Mij en de mijnen gaat het in eerste instantieover geweld, strijd en gevaar.

      Let eens op welke vragen Hij hen niet direct stelt: “Zijn jullie instaat om jullie bloed te vergieten?” Om hen aan te moedigen stelt Hij hen voorom zijn eigen beker te delen, door met Hem in eenheid te leven… Later zie jediezelfde Johannes, degene die de eerste plaats wilde, altijd in gezelschapvan Petrus … Jacobus op zijn beurt leefde niet lang meer na dezegebeurtenissen: hij werd vanaf het begin door zo’n vurig enthousiasme bezielden liet de menselijke belangen achter zich, om door zijn ijver te verdienendat hij de eerste martelaar onder de apostelen werd (Hand 12,2).

 

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

 

De heilige Perpetua en Felicitas

Heiligenleven

Heilige Perpetua en Felicitas

 

Perpetua en felicitas.jpg

De heilige Perpetua en Felicitas

 

De heilige Perpetus en Felicitas nuit Carthago. Onder Septimus Severus (= de wrede) werden vooral de geloofsleerlingen vervolgd. Perpetua behoorde tot een voorname patriciërsfamilie uit die belangrijke handelsstad aan de kust van Noord-Afrika, welke nu geheel van de kaart verdwenen is. Perpetua, die reeds moeder was, en haar zwangere slavin Felicitas waren katechumenen. Nadat hun, op beschuldiging van christelijke praktijken, huisarrest was opgelegd, werden ze in het geheim gedoopt en na ontdekking in de gevangenis geworpen. Perpetua had ik het begin haar baby bij zich maar moest deze later afstaan. Ook de bezoeken van haar oude vader die haar smeekte medelijden met hem te hebben en deze bevlieging op te geven, brachten haar veel verdriet. Zij werd getroost door visioenen over de hemelladder en haar overwinning over de duivel.

Met veel pijn bracht Felicitas toen haar kind ter wereld, dat door een bezoekende christen werd geadopteerd. De cipier vroeg spottend wat het wel worden moest wanneer zij straks gefolterd zou worden. Toen gaf zij het beroemd gebleven antwoord : Nu ben ik het zelf die lijd, maar dan zal het Christus zijn Die lijdt in mij. Na hun veroordeling werden zij fel gegeseld en aan de wilde dieren voorgeworpen die hen echter ongemoeid lieten. Tenslotte werden zij gedood door een wild gemaakte koe, in 202. Samen met hen leden hun medekatechumenen Saturus, Revocatus, Saturnilus en Secundus. Zij werden met messen afgeslacht. Het verslag van het lijden van deze beide vrouwen en hun gezellen behoort tot de beroemste authentieke martelaarsakten. Het is grotendeels door haar zelf geschreven en door Saturus, terwijl de afloop door een andere getuige is toegevoegd.

 

Uit : heiligenleven voor elke dag – uitg Orth.klooster Den Haag

6″e zondag na Pinksteren “van de verlamde en de vergiffenis”

6e zondag na Pinksteren

“Van de verlamde en de vergiffenis”


Verlamde15.jpg

 

Lezingen van de zondag

Romeinen 12,6-14

We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.

 

 Mattheüs 9,1-8


Hij stapte weer in de boot en stak over, terug naar zijn eigen stad. Daar probeerden een paar mensen een verlamde bij hem te brengen die op een draagbed lag. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Wees gerust, uw zonden worden u vergeven.’ Daarop zeiden enkele schriftgeleerden bij zichzelf: Wat een godslasterlijke taal! Jezus doorzag hun gedachten en zei: ‘Waarom hebt u zulke boosaardige gedachten? Wat is gemakkelijker, te zeggen: “Uw zonden worden u vergeven” of: “Sta op en loop”? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei hij tegen de verlamde: ‘Sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ En hij stond op en ging naar huis. Bij het zien hiervan werden de mensen van ontzag vervuld en ze loofden God, om de macht die hij aan mensen heeft verleend.

Lofzang tot de Moeder Gods

Lofzang tot de moeder van God

 

 

 

Moeder Gods van de athos3.jpg

Het is waarlijk passend, dat wij U, Moeder van God, zalig prijzen,

U de altijd zalig geprezene En onbevlekte moeder van God;

U Die eerbiedwaardiger zijt dan de Cherubijnen en onvergelijkelijk glorievoller dan de Serafijnen;

U, Die het Woord Gods ongeschonden gebaard hebt, en  werkelijk de Moeder van God zijt, U prijzen wij.

 

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen . Amen

 

Kyrie eleison (drie maal)

 

Heer Jezus Christus, Zoon van God, door de voorspraak van uw alreine Moeder en van onze heilige Goddragende Vaders en van al uw heiligen, ontferm U over ons.

Amen