Johannes Chrysostomos : De Hemelvaart van de Zoon is reeds onze overwinning : wij zijn lid van zijn lichaam

Een homilie toegekend aan de heilige Johannes Chrysostomos 
Over de Hemelvaart, §16-17 ; PG 52, 789 

johannes_chrysostom_archbishopofconstantinople.jpg

 De Hemelvaart van de Zoon is reeds onze overwinning: wij zijn lid van zijn lichaam” (Collecta)
     
God en de mensen zijn een zelfde ras geworden. Daarom zegt de apostel Paulus: “Wij behoren tot Gods geslacht” (Hand 17,29). Elders zegt hij: “Wij zijn het lichaam van Christus en ieder is een lid van dit lichaam” (1 Kor 12,27). Dat wil zeggen: Wij zijn zijn familie geworden, door het lichaam dat Hij heeft aangenomen. Wij hebben dus, dankzij Hem, een borg voor de hemel: het lichaam dat Hij van ons heeft aangenomen, en hierbeneden: de heilige Geest die in ons woont… Waarom bent u verwonderd dat de heilige Geest tegelijk in u is en in de hemel, wanneer het lichaam van Christus tegelijk in de hemel is en met ons? De hemel bezit dat heilige lichaam en de aarde heeft de heilige Geest ontvangen. Christus is gekomen en heeft de heilige Geest meegebracht, toen is Hij opgestegen naar de hemel en Hij heeft ons lichaam er mee naar toe genomen… Wat een ontzagwekkend en verbazingwekkend goddelijk plan! Zoals de profeet zei: “Heer onze God, hoe machtig is uw naam wijd en zijd op de aarde! (Ps 8,2)
      De goddelijkheid is opgeheven. Het is juist dat er wordt gezegd: “Hij werd ten aanschouwen van hen omhoog geheven” (Hand 1,9), Hij die groot is in alles, de grote God, de grote Heer, die ook “de grote koning van heel de aarde” is (Ps 46,3). Grote profeet, grote priester, groot licht, Hij is in alles groot. En niet alleen is Hij groot door zijn goddelijkheid, maar ook naar het lichaam, want Hij is hogepriester en groot profeet. Hoe dat zo? Luister naar wat Paulus zegt: “Nu wij een verheven hogepriester hebben, een die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten wij vasthouden aan het geloof dat wij belijden” (Heb 4,14). Want als Hij hogepriester en groot profeet is, dan is het waar dat “een groot profeet is onder ons opgestaan. God genadig op zijn volk heeft neergezien” (Lc 7,16). Hij is een hogepriester, een grote koning, Hij is ook een groot licht: Het Galilea van de naties, het volk dat liep in duisternis, heeft een groot licht gezien” (Jes 9,1v, Mt 4,15). Wij hebben dus de beloning van ons leven in de hemel, waar wij met Christus naar zijn opgestegen.
Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie