St.Peters banden

Heiligenleven

Sint Peters Banden.

 

 

Petrus apostel175.jpg

 heilige Apostel Petros

 

 

Omstreeks de paastijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de Gemeente om hun kwaad te doen en hij nam ook Petros in hechtenis, en zette hem gevangen onder bewaking van vier viertallen soldaten om hem na het feest voor het volk te brengen.  Door de Gemeente werd er echter voortdurend voor hem gebeden. De nacht voordat Petros moest voorkomen lag hij te slapen, tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen; en de schildwachten hielden voor de deur van de gevangenis de wacht. En zie, plotseling stond een Engel des Heren bij hem en er scheen licht in het duistere hol. De Engel stootte Petros in de zijde om hem te wekken en zei : Vlug, sta op ! Toen vielen de boeien van zijn handen. En de Engel zei : Kleed u aan en volg mij. Petros volgde hem naar buiten, zonder te beseffen dat het werkelijkheid was wat door de Engel gedaan werd, want hij meende een visioen te hebben. Nadat zij langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren buitenpoort welke vanzelf voor hen openging. Buiten ging de Engel nog éénstraat met hen mee en was toen verdwenen. Toen kwam Petros bij zichzelf en zei : Nu weet ik dat de Heer werkelijk zijn engel gestuurd heeft om mij te ontrukken aan de hand van Herodes en uit al wat het volk verwachtte. Hij dacht even na en ging naar  het huis van Maria, de moeder van Johannes Markos, waar velen bijeen waren in gebed. Toen hij aan de deur klopte, kwam Roosje, de slavin, om te horen wat er was. Toen zij de stem van Petros herkende, vergat ze uit blijdschap de deur open te doen en liep naar binnen en riep dat Petros buiten stond. De anderen zeiden : je bent niet goed wijs, maar ze bleef het volhouden. Dan moet het zijn Engel zijn, vonden ze toen. Maar Petros bleef kloppen tot ze hem opendeden en hij wenkte met zijn hand dat ze zwijgen moesten zodat hij kon vertellen hoe de Heer hem uit de gevangenis had geleid en hij zei : Bericht dit aan Jacobus en de broeders. Daarna vertrok hij en reisde naar een andere plaats. Toen het dag geworden was ontstond er een geweldige opschudding onder de soldaten. Herodes liet overal zoeken, doch tevergeefs; toen nam hij de schildwachten gevangen en vertrok (Hand.12,1-19). Dit is gebeurd in het jaar 42. Deze boeien werden later door enkele gelovigen  opgekocht en als een kostbare schat bewaard. Tenslotte kwamen ze in handen van de keizer zodat een deel in Constantinopel en een deel in Rome wordt bewaard, waar nog de boeien uit de vervolging van Nero erbij kwamen in de daaraan gewijde kerk.

 

Uit : heiligenlevens voor elke dag – Orth.klooster Den Haag

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie