Paasboodschap van Patriarch Bartholomeüs

+ B A R T H O L O M E O S

DOOR DE GENADE GODS AARTSBISSCHOP VAN KONSTANTINOPEL, HET NIEUWE ROME, EN OECUMENISCH PATRIARCH,
AAN ALLE GELOVIGEN VAN DE KERK: GENADE, VREDE EN BARMHARTIGHEID ZIJ U, VAN CHRISTUS DE HEILAND, DIE IN HEERLIJKHEID IS OPGESTAAN.

 

 

PatriarchBartholomeusI.jpg

 

Geliefde broeders en zusters, dierbare kinderen in de Heer,

Met vreugde en vrede richten wij opnieuw  tot u de vreugdevolle en hoopvolle groet: «Christus is verrezen»!

De omstandigheden en de gebeurtenissen van onze huidige tijd lijken deze vreugdevolle groet niet te rechtvaardigen. De natuurrampen die plaats hebben gevonden met de aardbevingen, de tsunami en de dreiging van mogelijke ontploffing van kerncentrales, maar ook het oorlogsgeweld en terroristische aanslagen met zijn vele slachtoffers, laten zien dat onze wereld zwaar gewond is en in doodsnood onder de druk van natuurlijke en geestelijke krachten.

Toch is de opstanding van Christus een werkelijk feit en verleent aan de gelovige Christenen zekerheid en aan alle mensen de mogelijkheid om de ongunstige gevolgen te boven te komen van natuurrampen en geestelijke ontsporingen.

De natuur komt in opstand wanneer het hoogmoedig trotse menselijke verstand de ongekend grote krachten tracht te temmen, die de Schepper heeft gelegd in de schijnbaar onomvangrijke en trage elementen. Wanneer we vanuit een geestelijke oogpunt de ongunstige natuurverschijnselen bezien die de laatste tijd onze planeet herhaaldelijk treffen, zouden we op de gedachte kunnen komen dat dit alles niet los staat van de geestelijke ontsporing van de mens. De tekenen van de ontsporing, zoals de hebzucht, de onverzadigbare geldzucht, gecombineerd met de onverschilligheid tegenover de armoede van velen die veroorzaakt wordt door de overmatige zelfverrijking van enkelen, lijken voor de natuurwetenschappers geen verband te hebben met de natuurrampen.

Maar toch, voor de onderzoeker die het geestelijk bekijkt, verstoort de zonde niet alleen de harmonie van de geestelijke verhoudingen, maar ook die van de natuurlijke orde.

Er bestaat een mystiek verband tussen het ethische kwaad en het natuurlijke kwaad en als wij van het tweede verlost willen worden, moeten wij in ieder geval aan het eerste verzaken. Onze opgestane Heer Jezus Christus, de nieuwe mens en God, is het voorbeeld van de weldoende invloed van het heilige op de natuur. Hij heeft de natuurlijke en geestelijke ziekten genezen, en weldoend en de mensen helend ging Hij rond, en tegelijkertijd bracht Hij het door de storm in beroering gebrachte meer tot kalmte en vermenigvuldigde Hij de vijf broden zodat vijfduizend man verzadigd werden. Zo combineerde Hij het herstel van de geestelijke en natuurlijke harmonie. Wanneer wij een gunstige invloed willen uitoefenen op de huidige ongunstige omstandigheden van de natuur en van de politiek, is er geen andere weg dan die van get geloof in de opgestane Christus en het onderhouden van Zijn, voor ons mensen heilzame, geboden.

Christus is opgestaan en heeft de volmaakte zeden van de mens medeverheven die deze zeden verdorven had, toen Hij de eerstgeborene werd en de wegbereider bij de hergeboorte van de wereld, van de mensen en de natuur. De boodschap van de opstanding is niet zonder wezenlijke invloed op de kwaliteit van het menselijk leven en de gelijkmatige werking van de natuur. Hoe voller en dieper wij de opstanding van Christus zullen beleven in het diepst van ons hart, des te weldadiger zal de invloed zijn van ons bestaan op heel de mensheid en de wereld van de natuur. De natuurwetenschappers hebben misschien het verband nog niet opgemerkt tussen het herboren worden van de mens en van de natuur, maar de ervaring van de heiligen – moge die ook onze ervaring zijn – verzekert ons dat het bewezen is, dat de mens die wezenlijk in Christus herboren is, de door de zonde verstoorde harmonie van de natuurlijke verschijnselen herstelt. Degene die in Christus heilig is, verplaatst bergen ten goede –en de slechte tegen God gerichte mens doet de grond verschuiven en onmetelijke golven zich hoog verheffen ten kwade.

Mogen wij naderen tot de heiligheid van de opgestane Christus, opdat door Zijn genade de natuurlijke en geestelijke golven die onze huidige wereld treffen tot kalmte worden gebracht.

De genade van onze opgestane Heer Jezus Christus zij met u allen, geliefde kinderen in de Heer. Amen.

Heilig Pascha 2011

Bartholomeos, Aartsbisschop van Konstantinopel,
vurige voorspreker voor u allen bij de opgestane Christus

Groene patriarch roept op tot ecologische verantwoordelijkheid

GROENE PATRIARCH ROEPT OP TOT ECOLOGISCHE VERANTWOORDELIJKHEID

 

Patriarch Bartholomeus Bron: Cathobel

BRUSSEL (KerkNet/SIR/LaCroix) – De oecumenische patriarch Bartholomeus pleitte tijdens een bezoek aan Frankrijk voor meer respect voor de natuur en een ecologische bekering. De ‘groene’ patriarch klaagde de minachting voor de planeet aan door een irrationeel verbruik van de bodemrijkdommen en een ongecontroleerde energieconsumptie.

Verwijzend naar de ecologische ramp met de kerncentrales in Fukushima (Japan) bekritiseerde hij de manier waarop de mens met de natuur omgaat. “Zo’n gedrag is een zonde ten aanzien van onze Schepper en de mens zelf. De armsten betalen de hoogste prijs voor de verstoring van de ecologie, waarvoor anderen verantwoordelijk zijn. Zonder een bekering van het hart heeft geen enkele maatregel effect, omdat enkel de symptomen en niet de oorzaken worden bestreden.”

Tijdens een ontmoeting met meer dan vijftig politieke, economische en sociaal-culturele prominenten vestigde de orthodoxe kerkleider er later nog de aandacht op dat wij dankzij de vernietiging van de natuur weliswaar in onze materiële behoeften kunnen voorzien, maar tegelijk brengen wij het welzijn en zelfs de toekomst van de volgende generaties in gevaar. Ons tekort aan ecologische gevoeligheid lijdt tot een gebrek aan grondstoffen, grote migratiegolven en mogelijkerwijs gewelddadige conflicten en geopolitieke crisissen. “De verstoring van het milieu moet ons aansporen tot een bezinning over de principes en de waarden die de wereld moeten regeren.”

(Kerknet)

St.Peters banden

Heiligenleven

Sint Peters Banden.

 

 

Petrus apostel175.jpg

 heilige Apostel Petros

 

 

Omstreeks de paastijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de Gemeente om hun kwaad te doen en hij nam ook Petros in hechtenis, en zette hem gevangen onder bewaking van vier viertallen soldaten om hem na het feest voor het volk te brengen.  Door de Gemeente werd er echter voortdurend voor hem gebeden. De nacht voordat Petros moest voorkomen lag hij te slapen, tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen; en de schildwachten hielden voor de deur van de gevangenis de wacht. En zie, plotseling stond een Engel des Heren bij hem en er scheen licht in het duistere hol. De Engel stootte Petros in de zijde om hem te wekken en zei : Vlug, sta op ! Toen vielen de boeien van zijn handen. En de Engel zei : Kleed u aan en volg mij. Petros volgde hem naar buiten, zonder te beseffen dat het werkelijkheid was wat door de Engel gedaan werd, want hij meende een visioen te hebben. Nadat zij langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren buitenpoort welke vanzelf voor hen openging. Buiten ging de Engel nog éénstraat met hen mee en was toen verdwenen. Toen kwam Petros bij zichzelf en zei : Nu weet ik dat de Heer werkelijk zijn engel gestuurd heeft om mij te ontrukken aan de hand van Herodes en uit al wat het volk verwachtte. Hij dacht even na en ging naar  het huis van Maria, de moeder van Johannes Markos, waar velen bijeen waren in gebed. Toen hij aan de deur klopte, kwam Roosje, de slavin, om te horen wat er was. Toen zij de stem van Petros herkende, vergat ze uit blijdschap de deur open te doen en liep naar binnen en riep dat Petros buiten stond. De anderen zeiden : je bent niet goed wijs, maar ze bleef het volhouden. Dan moet het zijn Engel zijn, vonden ze toen. Maar Petros bleef kloppen tot ze hem opendeden en hij wenkte met zijn hand dat ze zwijgen moesten zodat hij kon vertellen hoe de Heer hem uit de gevangenis had geleid en hij zei : Bericht dit aan Jacobus en de broeders. Daarna vertrok hij en reisde naar een andere plaats. Toen het dag geworden was ontstond er een geweldige opschudding onder de soldaten. Herodes liet overal zoeken, doch tevergeefs; toen nam hij de schildwachten gevangen en vertrok (Hand.12,1-19). Dit is gebeurd in het jaar 42. Deze boeien werden later door enkele gelovigen  opgekocht en als een kostbare schat bewaard. Tenslotte kwamen ze in handen van de keizer zodat een deel in Constantinopel en een deel in Rome wordt bewaard, waar nog de boeien uit de vervolging van Nero erbij kwamen in de daaraan gewijde kerk.

 

Uit : heiligenlevens voor elke dag – Orth.klooster Den Haag

Ireneüs van Lyon : Abraham zag jubelend van blijdschap mijn dag tegemoet

H. Ireneus van Lyon (ca130-ca 208), bisschop, theoloog en martelaar 
Tegen de ketterijen IV,5-7 
“Abraham zag jubelend van blijdschap mijn dag tegemoet”
    
                                   Daar Abraham

Irenaeus_of_Lyons_202.jpgprofeet was, zag hij in de Geest de dag van de komst van de Heer en het doel van zijn Lijden, waardoor hijzelf en allen die net als hij in God geloofden, gered zouden worden. Toen jubelde hij van vreugde (G

n 17,17). De Heer was dus niet onbekend voor Abraham, aangezien deze zijn dag zou willen zien… Hij verlangde naar de dag opdat hij ook Christus zou kunnen omhelzen, en na Hem op een profetische wijze te hebben gezien door de Geest, jubelde hij van vreugde.
      Daarom vervulde zijn nakomeling Simeon de vreugde van de voorvader en zei: “Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien  die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken”  (Lc 2,29v)… En 
Elizabeth zegt [volgens enkele manuscripten]: “Mijn ziel jubelt voor de Heer, ik ben opgetogen om mijn God en Redder”. De jubel van Abraham was net als deze ouderen die Christus zagen en die in Hem geloofden. En van deze kinderen steeg de jubel weer op naar Abraham…
      Het is dus terecht dat de Heer getuigde toen Hij zei: “Abraham zag juichend van blijdschap mijn dag tegemoet; hij heeft Hem gezien en van vreugde gejubeld”. En Hij zei dit alleen naar aanleiding van Abraham, maar voor allen die sinds het begin kennis van God verwierven en de komst van Christus verkondigden. Want zij ontvingen deze openbaring van de Zoon zelf, die zich in de dagen zichtbaar en tastbaar heeft gemaakt en met de mensen gesproken heeft om uit de stenen de kinderen van Abraham te verwekken (Mt 3,9) en zijn nakomelingen talrijk als de sterren te maken.
Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org
 

Pasen

Aan allen een zalig en gezegend PAASFEEST

 


 

Christus is Verrezen, Hij is waarlijk Verrezen !

 

 

Verrijzenisicoon 4637.jpg

 

 

Lezingen van de Goddelijke Liturgie van Pasen

 

Handelingen 1,1-8:

Jezus’ laatste opdracht en hemelvaart [1] Mijn * eerste boek, Teofilus, ging over alles wat Jezus heeft gedaan en geleerd, vanaf het begin [2] tot de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen, nadat Hij aan de apostelen die Hij had uitgekozen, door de heilige Geest zijn opdracht had gegeven. [3] Aan hen heeft Hij veertig* dagen lang herhaaldelijk bewezen dat Hij na zijn lijden weer in leven was. Hij vertoonde zich aan hen en sprak over het koninkrijk van God. [4] Toen Hij bij hen was, drukte Hij hun op het hart: ‘Ga niet uit Jeruzalem weg, maar blijf wachten op de belofte van de Vader die jullie van Mij hebben gehoord; [5] immers, Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden in heilige Geest, binnen enkele dagen.’ [6] Degenen die daar samengekomen waren, stelden Hem toen de vraag: ‘Heer, herstelt* U in deze tijd het koninkrijk voor Israël?’ [7] Maar Hij zei tegen hen: ‘Het komt jullie niet toe de tijden of momenten te kennen die de Vader in zijn volmacht heeft vastgesteld; [8] maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde.

 

Evangelie :

 

Johannes, 1,1-17 Hoofdstuk 1

 

[1] In* het begin was het woord*, en het woord was bij God, en het woord was God. [2] Het was in het begin bij God. [3] Alles* is door Hem ontstaan, en buiten Hem om is er niets ontstaan. Wat ontstaan was, [4] had leven in Hem, en het leven was het licht van de mensen. [5] Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis kon het niet aan. [6] Er is een mens geweest, een gezondene van God; zijn naam was Johannes. [7] Hij kwam als getuige: hij moest getuigen van het licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen. [8] Hij was niet het licht, hij moest getuigen van het licht. [9] Het* ware licht was er, dat elke mens verlicht en dat in de wereld* moest komen. [10] Het was in de wereld, een wereld die door Hem was ontstaan, en die wereld heeft Hem niet erkend. [11] In zijn eigen* huis is Hij gekomen, en zijn eigen* mensen hebben Hem niet opgenomen. [12] Aan diegenen die Hem toch opnamen, heeft Hij het vermogen gegeven om kinderen te worden van God: aan hen die geloven* in zijn naam. [13] Niet langs de weg van het bloed, niet door de begeerte van het vlees of door mannelijk streven, maar uit God zijn ze geboren. [14] Ja, het woord* is vlees geworden! Hij* is onder ons zijn tent komen opslaan en we hebben zijn heerlijkheid gezien, de heerlijkheid die Hij als eniggeboren* Zoon aan de Vader ontleende, vervuld als Hij was van genade en waarheid. [15] Van Hem legt Johannes getuigenis af en zijn verklaring luidt: ‘Hem bedoelde ik toen ik zei: “Hij die na mij komt, is mijn meerdere, want vóór mij was Hij er al.” ‘ [16] Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade op genade. [17] wet gegeven door Mozes, de genade en de waarheid zijn gebracht door Jezus Christus.

 

 

PASEN

 

Pasen is geen vroom feest,

Zachtjes te vieren

Zo midden in de lente,

na de droefenis van Goede Vrijdag.

Het is het gewelddadig doorbreken

van krachtig leven,

tegen elke dood in

 

Pasen is het onbegrijpbaar wonder

van de onderste steen boven,

van rotsen die water geven,

van woestijn waar brood te rapen valt.

 

Pasen is de doortocht

over de moerassen van de Rietzee

naar het Land van Hoop

Pasen is de uittocht

uit het land van slavernij.

 

Pasen is opstanding,

Verrijzenis,

nieuw leven.

 

Auteur onbekend

 

 

Geen hopeloos einde.....jpg

 

Chrysostomos Joh. : Judas ging heen. Het was nacht

H. Johannes Chrysostomus (ca. 345-407), bisschop van Antiochië, daarna van Constantinopel, Kerkleraar 
Homilie over de bekering, nr 1 
Chrisostomos 187.jpg
“Judas ging heen. Het was nacht”
    
 Judas had zijn berouw uitgesproken: “Ik heb gezondigd door onschuldig bloed over te leveren” (Mt 27,4). Maar de duivel die deze woorden had gehoord, had daardoor begrepen dat Judas op de goede weg was en die omvorming had hem bang gemaakt. Toen dacht hij: “Zijn meester was waakzaam; op het moment dat Hij door hem zou worden verraden, weende Hij over de zijnen; het zou vreemd zijn als Hij hem niet op het moment, waarop Judas met heel zijn ziel berouw zou hebben, naar zich toe zou trekken als hij opstaat en zo zijn fout erkent. Werd Hij daarom niet gekruisigd?” Na deze gedachten wierp hij een diepe zorg in de geest van Judas; hij liet een enorme wanhoop in hem opkomen, voldoende om hem van zijn stuk te brengen en hem te bestoken totdat hij zelfmoord pleegde, om hem het leven te ontnemen na hem van zijn gevoelens van berouw te hebben ontdaan.
      Er is geen enkele twijfel dat hij gered zou zijn, als hij nog geleefd zou hebben: we hoeven maar aan de voorbeelden van de beulen te denken. Als Christus hen immers gered heeft die Hem gekruisigd hebben, als Hij zelfs op het kruis tot zijn Vader bad en Hem om vergiffenis vroeg voor hun zonden (Lc 23,24), waarom zou Hij dan niet deze verrader met volledige welwillendheid hebben ontvangen, mits hij zich oprecht bekeerde? Petrus heeft zich drie maal herroepen na aan de eenheid van de heilige mysteriën te hebben deelgenomen; zijn tranen geven de kwijtschelding (Mt 26,75; Joh 21,15v). Paulus de vervolger, de godslasteraar, de verwaande, heeft niet alleen de Gekruisigde vervolgd maar ook zijn leerlingen. Hij is na zijn bekering apostel geworden. God vraagt van ons slechts een lichte boetedoening om het herstel van onze zonden toe te staan.

Judas verraad Ochrid 1259 fresco.jpg

Judas verraad
Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org