Ignatius van Antiochië : Nu laat Gij, o Heer, uw dienaar gaan in vrede naar uw woord

 

Ignatius van Antioche (?-rond110), bisschop en martelaar 
Brief aan de Romeinen, 5-7 
“Nu laat Gij, o Heer, uw dienaar gaan in vrede naar uw woord”
    
 

Ignatius van Antiochië12.jpg

Ignatios van Antiochië

Vandaag word ik leerling. Geen enkel schepsel, zichtbaar of onzichtbaar, belemmert me om me bij Jezus Christus aan te sluiten… Zelfs als de wreedste verzoeken me terneerdrukken, dan wil ik slechts Jezus Christus bereiken. Wat zouden de zoetheden van deze wereld en de keizerrijken van de aarde, me kunnen schelen? Het is mooier om te sterven voor Jezus Christus dan te heersen over de gehele wereld. Hem zoek ik, Hij die gestorven is voor ons; naar Hem verlang ik, Hij die voor ons verrezen is.
      Mijn geboorte komt dichterbij… Laat mij het hele zuivere licht omhelzen. Als ik daarin zal slagen dan ben ik man geworden. Aanvaard dat ik het lijden van mijn God navolg… Mijn aardse verlangen werd gekruisigd, en in mij is niet meer het vuur om de materie lief te hebben, maar een “levend water” (Joh 7,38), dat ruist en fluistert in mijn hart: “Kom naar de Vader.” Ik kan het vergankelijke voedsel of de zoetheid van dit leven niet meer proeven. Ik heb honger naar het brood van God, het lichaam van Jezus Christus, zoon van David, en als drank wil ik zijn bloed welke de onvergankelijke liefde is.

 

De heilige Nil Stolbenski

Heiligenleven

De heilige Nilos Stolbenski

 

 

 

nil of stolbensk2.jpg

 

 

 

 

De heilige Nilos Stolbensky, een leerling van de in 1495 gestorvene heilige Sabbas van Pskov, werd, na 10 jaar kloosterleven, kluizenaar op een eilandje, Stolbensk, waar hij nog 26 jaar leefde tpt  aan zijn dood in 1553. Hij had zelfs geen kapel gebouwd omdat zijn leven een voortdurend gebed was. Ook in de nacht legde hij zich niet neer, maar dommelde wat, hangend op een paar krukken. Hij was niet welkom bij de nog heidense inwoners van die dunbevolkte streek, die hem probeerden te verdrijven door het woud rondom in brand te steken. Eerst jaren later werden zij er trots op dat een heilige in hun midden had geleefd en toen werd op zijn graf het naar hem genoemde klooster gesticht.

Uit: heiligenlevens voor elke dag. Uitg.orth.klooster Den Haag

 

Kerstboodschap van de Oecumenische patriarch

KERSTBOODSCHAP
VAN DE OECUMENISCHE PATRIARCH

† BARTHOLOMEOS
door de genade Gods Aartsbisschop van Konstantinopel,
het Nieuwe Rome en Oecumenisch Patriarch,
aan alle gelovigen van de Kerk:
genade, barmhartigheid en vrede zij u, van Christus de Heiland, Die in Bethlehem geboren is

Geliefde broeders  concelebranten en gezegende kinderen in de Heer,

In de donkere atmosfeer die zich de laatste tijd wereldwijd uitspreidt, een atmosfeer van een veelvormige, smeulende crisis: economisch, sociaal, ethisch, en vooral op het gebied van het geestelijke leven, die onder de mensen veel agressie veroorzaakt, veel verbitterdheid, veel verwarring, veel spanning, veel teleurstelling en veel angst voor de nabije toekomst, horen we de zoete stem van de Kerk:

“Komt, gelovigen,  laten wij ons in God verheffen om de goddelijke neerdaling in Bethlehem  te aanschouwen … “

 (Idiomelon 6e Uur van Kerstmis)

Christenen zijn er rotsvast van overtuigd dat God niet vanuit den hoge onverschillig toekijkt op het doen en laten van de mens, die Hij zelf in eigen persoon geschapen heeft naar Zijn beeld en gelijkenis. Daarom was de menswording van Zijn eniggeboren Zoon en Woord al vanaf het begin Zijn welbehagen, Zijn primaire wil, Zijn Raadbesluit voor alle eeuwen. Om zelf, uit overgrote liefde, de menselijke natuur aan te nemen die Hij geschapen heeft en om deze deelgenoot te maken van de goddelijke natuur ([II Petr. 1:4). En dit was vóór de val van de eerstgeschapenen, zelfs voordat zij geschapen waren! Na de val van de eerstgeschapenen, heeft het “voor-eeuwige Raadbesluit”, de Zoon zelf, na Zijn vleeswording het Kruis op zich genomen en het smetteloze Lijden, de levenschenkende dood, de nederdaling in de Hades, de verrijzenis op de derde dag, zodat de binnengedrongen zonde die alles vergiftigde en de dood – die verstekeling van het leven – voorgoed volkomen uit de weg geruimd werden, zodat de mens genieten kan van het ongeschonden Vaderlijk erfdeel van de eeuwigheid.

De goddelijke genegenheid beperkt zich echter niet alleen tot de komende eeuwigheid, maar betreft ook onze levensloop op aarde. Christus is op aarde gekomen opdat het Koninkrijk der hemelen verkondigd zou worden en om ons daarin binnen te leiden, maar Hij is ook gekomen als weldoener en genezer van de menselijke zwakheid. Verschillende keren heeft Hij op wonderbare wijze de menigten gespijzigd die naar Zijn Woord kwamen luisteren. Hij heeft melaatsen gereinigd, verlamden hun kracht teruggeven, licht geschonken aan blinden, gehoor aan doven en spraak aan stommen. Hij bevrijdde bezetenen van hun onreine geesten, wekte doden op, steunde het recht van degenen die onrecht leden en de vergetenen, Hij brandmerkte de ongeoorloofde zelfverrijking, de onbarmhartigheid tegenover de armen, de schijnheiligheid, de hooghartigheid in menselijke relaties, Hij gaf zichzelf als voorbeeld van een vrijwillige opoffering voor de anderen!  Misschien moeten we bij ons kerstfeest van dit jaar meer aandacht schenken aan de draagwijdte van deze boodschap van de goddelijke menswording. Veel medemensen en medechristenen ondergaan vreselijke moeilijkheden door de smeulende crisis. Ontelbaar zijn de rijen van werklozen, nieuwe armen, daklozen, jongeren met “gekortwiekte dromen”. Maar, Bethlehem betekent “huis van brood”!

Als gelovigen hebben wij dus verplichtingen tegenover al onze broeders in nood om hun het ‘dagelijkse -bovenwezenlijke- Brood’ , dat wil zeggen Christus zelf te brengen, in doeken gewikkel, in de arme kribbe gelegen van Bethlehem, maar ook het dagelijks brood dat nodig is om te overleven, en alles “wat nodig is voor het lichaam” [vgl 2 Jak 16]. Het is tijd om het Evangelie in praktijk te brengen, met een hoogstaand besef van verantwoordelijkheid! Het uur is aangebroken waarop het woord van de apostel nadrukkelijk eist: “Toon mij uw geloof uit uw werken” [vgl. Jak. 2:18]. Het is tijd, het is de gelegenheid om ons te verheffen tot de hoogte van de koninklijke deugd van de Liefde, die ons met God verbindt.

Dit is wat wij verkondigen vanaf de heilige verdrukte Zetel van de Kerk van de Armen van Christus, aan al de wereldwijd verspreide  kinderen van het Oecumenisch Patriarchaat. Over allen roepen wij de goddelijke genegenheid af, Zijn grenzeloze barmhartigheid, de vrede en de genade van de om ons door de Heilige Geest uit de Maagd Maria mensgeworden eniggeboren Zoon en Woord van God. Aan Hem zij de heerlijkheid, de macht, de eer en de aanbidding, met de Vader en de Geest, in de eeuwen der eeuwen. Amen.

+ Bartholomeos van Konstantinopel,
vurige voorspreker voor u allen bij God.

Fanar, Kerstmis 2010.

 

31e zondag na Pinksteren, 14e na de Kruisverheffing

 

31e zondag na Pinksteren, 14e na de Kruisverheffing

 

Gedachtenis van de H. Jozef , de Profeet David, en de Apostel Jacobus


 

LEZINGEN :

 Jacobus apostel667.jpg

 Galaten 1,11-19

 Ik verzeker u, broeders en zusters, dat het evangelie dat ik u verkondigd heb niet door mensen is bedacht  – ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd – maar dat Jezus Christus mij is geopen

baard.  U hebt gehoord hoe ik vroeger volgens de Joodse godsdienst leefde, dat ik de gemeente van God fanatiek vervolgde en haar probeerde uit te roeien.  Ik leefde de Joodse wetten heel wat strikter na dan velen van mijn generatie en zette mij vol overgave in voor de tradities van ons voorgeslacht.  Maar toen besloot God, die mij al vóór mijn geboorte had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen,  zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. Ik heb toen geen mens om raad gevraagd  en ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik. Ik ben onmid

David koning5.jpg

dellijk naar Arabia gegaan en ben van daar weer teruggekeerd naar Damascus.  Pas drie jaar later ging ik naar Jeruzalem om Kefas te ontmoeten, en bij hem bleef ik twee weken.  Maar van de overige apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jakobus, de broer van de Heer.

Evangelie

Matt.2,13-23 

Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: ‘Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.’  Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte.  Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.’

Joseph_heilige 2.jpg

 Toen Herodes begree

p dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Betlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen.  Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia:  ‘Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wi

lde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer.’

 Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer.  De engel zei: ‘Sta op, ga met het kind en zijn moeder naar Israël. Want zij die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven.’ Jozef stond op en vertrok met het kind en zijn moeder

 naar Israël.  Maar toen hij daar hoorde dat Archelaüs zijn vader Herodes was opgevolgd als koning over Judea, durfde hij niet verder te reizen. Na aanwijzingen in een droom week hij uit naar Galilea.  Hij ging wonen in de stad Nazaret, en zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten: ‘Hij zal Nazoreeër genoemd worden.’

 

Gregorios van Nyssa : Heden is u in de stad van David een Verlosser geboren, Christus de Heer

H. Gregorius van Nyssa (rond 335-395), monnik en bisschop 
Sermon over de Geboorte, passim ; PG 46, 1128   
“Heden is u in de stad van David een Verlosser geboren, Christus de Heer!”

 

    Gregorius van Nyssa523.jpg
 Broeders en zusters, we zijn op de hoogte gebracht van het wonder en we gaan net als Mozes iets bijzonders zien (Ex 3,3): in Maria verbrandt het brandend braambos niet. De Maagd baart het Licht zonder geschonden te worden… Laten we ons dus naar Bethlehem, de plaats van het goede nieuws, haasten! Als wij werkelijk herders zijn, als wij wakker blijven op onze wachtpost, dan richt de stem van de engelen zich tot ons, zij kondigen een grote vreugde aan…: “Eer aan God in de hoge en vrede op aarde!” Daar waar gisteren geen kwaadspreken, oorlog of geweld meer was, daar ontvangt de aarde de vrede, want vandaag “komt de waarheid uit de aarde voort en de gerechtigheid uit de hemel” (Ps 86,12). Zie de vrucht die de aarde aan de mensen geeft, als beloning voor de goede wil die onder de mensen heerst (Lc 2,14). God verenigt zich met de mens om de mens op te heffen tot Gods hoogte.
      Broeders en zusters. laten we naar Bethlehem gaan naar aanleiding van dat nieuws, om het mysterie in de voederbak te aanschouwen: een klein kind in doeken gewikkeld die in een voederbak ligt. De onvergankelijke Moeder, die Maagd bleef na haar baren, omhelst  haar zoon. Laten we met de herders het woord van de profeet herhalen: “In de stad van onze God hebben wij gezien wat wij hadden gehoord” (Ps 48,9).
      Maar waarom zoekt de Heer zijn toevlucht in een grot in Bethlehem? Waarom gaat Hij in een voederbak slapen? Om mee te doen met de volkstelling van het volk Israel? Broeders en zusters, Hij die de wereld bevrijding komt brengen, wordt in ons slavenbestaan van de dood geboren. Hij wordt in die grot geboren om zich aan de mensen, die zich in duisternis en in de schaduw van de dood bevinden, te laten zien. Hij slaapt in een voederbak omdat Hij het is die gras voor het vee laat groeien” (Ps 104,14). Hij is het Levensbrood dat de mens met geestelijk voedsel voedt, opdat ook de mens in de Heilige Geest leeft… Welk feest is vreugdevoller dan die van vandaag? Christus, de Zon der Gerechtigheid (Ml 3,20) komt onze nacht verlichten. Wie gevallen was richt zich weer op, wie overwonnen was, is bevrijd…, wie dood was komt weer tot leven… Vandaag zingen we met één stem op aarde: “Door de overtreding van één mens, Adam, kwam de dood… door die ene mens, Jezus Christus is het heil gekomen” (cf Rom 5,17).
Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

De heilige Nikolaas de wonderdoener

Heiligenleven

De heilige Nikolaas

 

 

Nicolas H..jpg

Heilige Nikolaas

 

 

 

De heilige Nikolaas, bisschop van Myra, de Wonderdoener, 4e eeuw. Dit is eigenlijk het enige dat we geschiedkundig weten over wie waarschijnlijk de populairste Heilige is over heel de wereld. De vele legenden die over hem bestaan zijn uiting van een innerlijke waarheid en doen ons hem werkelijk kennen in zijn zielegrootheid en liefdevolle barmhartigheid.

Hij was geboren te Patara in Lykië als zoon van rijke ouders. Zijn oom, Nikolaas, was daar bisschop en zorgde ervoor dat zijn neef en naamgenoot al op jonge leeftijd aan de dienst van God werd gewijd. Nikolaas werd priester en na de dood van zijn ouders schonk hij in het verborgen zijn vermogen weg. Bijzonder bekend is het verhaal hoe hij de drie dochters van een berooid edelman elk een bruidschat bezorgde door telkens in de nacht een beurs met goudstukken door een open venster te werpen. De derde maal werd hij herkend door de edelman die toen de wacht had gehouden.

Op bedevaart  naar Jeruzalem wekte hij een uit de mast gevallen matroos weer tot leven, en sindsdien geldt de heilige Nikolaas als schutspatroon van de zeelieden, die hen in allerlei noodsituaties te hulp komt. Na deze pelgrimstocht wilde hij monnik worden, maar hij werd tot bisschop van Myra verkozen, en deze taak vervulde hij op een wijze die hem tot het ideale type van een bisschop heeft gemaakt.

Tijdens de grote vervolging van Dioletiaan, toen de Christenen bij duizenden werden gedood, was Nikolaas in de gevangenis, totdat hij door keizer Constantijn weer op zijn bisschopszetel van Myra werd hersteld. Hij had daar te strijden tegen de Arianen, en in 325 nam hij deel aan het eerste Oecumenisch Concilie.

Zijn wijsheid, gepaard aan warme menselijkheid, deed hem algemene verering ten deel vallen. Hij maakte gebruik van zijn moreel gezag om slachtoffers van een onjuiste rechtspraak te hulp te komen, vaak op wonderbare wijze.

In hoge ouderdom is Nikolaas gestorven in 342, en hij werd al spoedig “de Apostelgelijke” genoemd. Elke donderdag wordt dan ook zijn gedachtenis gevierd, naast die van de Apostelen. Op de 9e mei wordt zijn Zomerfeest gevierd.

De kooplieden van Bari organiseerden in 1087 een ware roofexpeditie om het lichaam van de overal vereerde heilige Nikolaas in handen te krijgen. Zij stuurden er drie schepen op af die aanlegden bij het strand van Myra. De grafkerk bevond zich buiten de stad en stond onder de hoede van slechts enkele monniken. Zo konden de rovers ongestoord binnenkomen, het graf openbreken en het lichaam meenemen naar hun schepen. De inmiddels gealarmeerde bevolking kon niet anders dan hen achternaschreeuwen op het strand. Op 9 mei kwam de expeditie in Bari terug, juist voordat Venetië dezelfde rooftocht wilde ondernemen.
In het Middellandse Zee-gebied is de heilige Nikolaas vooral de patroon van de zeelieden; in Rusland van de arme boeren; in het Westen van de kinderen, omdat hij eens drie kinderen, die door een slager in stukken waren gehakt, weer tot het leven teruggeroepen had. Ontelbare kerken in heel de wereld zijn aan hem toegewijd.

Uit : Heiligenleven voor elke dag. Uitg.Orth.klooster Den Haag