Heiligenleven : de heilige Maria Magdalena

Heiligenleven

De Heilige Maria Magdalena

 

 

maria_magdalene.jpg

  Maria Magdalena

 

De heilige Maria Magdalena, de Apostelgelijke en Myrondraagster, een van de vrouwen die Christus het dienstbaarst was. En ook alle gelovigen hebben bijzonder van haar gehouden om haarspontane manier van optreden; omdat zij openlijk een zondares was zoals  wij het in het verborgene zijn, maar die tegelijk hunkert naar de liefde van Christus en daar alles voor over heeft.

Aan haar liefde zien we welk een gewelddadige invloed Christus op de mensen uitoefende. Zij kwam uit nieuwsgierigheid naar het feestmaal van de Farizeër, waar Christus aan tafel aanlag. Zij kwam daar als welgestelde publieke vrouw, trots en onbeschaamd tussen de giftige blikken die ongetwijfeld van alle kanten op haar geworpen werden. Maar de aanblik van de mens die Christus  was, had zulk een invloed op haar, dat zij neerzonk en in tranen uitbarstte : tranen van berouw over haar verknoeide leven, tranen van innige eerbied tegenover die stralende zuiverheid die haar niet afwees, tranen van vreugde dat zoiets mogelijk was.

Het was het begin van een diepe vriendschap, die geëindigd scheen te zijn toen zij, als een van de weinigen, aan de voet stond van het Kruis. Maar hoe leven wij mee met haar vreugde toen zij als eerste de verrezen Heer mocht aanschouwen, toen zij gereed stond om met de andere Myrondraagsters de laatste eer te bewijzen aan hun overleden Heer.

Met de opdracht de Opstanding te verkondigen aan de Apostelen, begon haar apostolische werkzaamheid. En die verkonidiging zette zij voort in Judea en alle omliggende landen, en volgens een oude westerse overlevering tot in Gallië toe, waar zij begraven is in de Provence. Daar staat aan de kust de zeer oude, merkwaardige kerk, toegewijd aan de Drie Maria’s, een jaarlijks trefpunt van de zigeuners, die van heinde en verre haar feest komen vieren. Maar volgens de oosterse traditie ligt zij bij Efese begraven, waar zij geleefd zou hebben in het gezelschap van de apostel Johannes.

uit : Heiligenleven voor elke dag, uitg orthodox klooster Den Haag

 

Isaak de Syriër : “Wees dus barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is”

H. Izaak de Syriër (7e eeuw), monnik nabij Mossoel
Ascetische overwegingen, 1e serie, nr. 81

 

Isaak de Syriër1.jpg

 

“Wees dus barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is”

      Probeer geen onderscheid te maken tussen wie waardig is en wie het niet is. Moge alle mensen gelijk zijn in jouw ogen, om hen lief te hebben en hen te dienen. Op die wijze zul je ze allen naar het goede kunnen brengen. Heeft de Heer niet de tafel gedeeld met tollenaars en vrouwen van slechte reputatie, zonder de onwaardigen van Zich te verwijderen? Zo zul je ook dezelfde weldaden toekennen, dezelfde eer geven aan de ongelovige, aan de moordenaar, hoeveel te meer is hij ook niet een broer voor je, omdat hij deel heeft aan de unieke menselijke natuur. Zie mijn zoon, ik geef je een gebod: dat je hem in de barmhartigheid altijd een gelijke behandeling geeft, tot op het moment waarop je in jezelf de barmhartigheid die God de wereld bewijst, voelt.

      Wanneer herkent de mens dat zijn hart de zuiverheid heeft bereikt? Als hij alle mensen als goed beschouwt zonder dat ook maar iemand hem onzuiver en besmet lijkt. Dan is hij waarlijk zuiver van hart (Mt 5,8)…

      Wat is deze zuiverheid? In het kort is het de barmhartigheid van het hart ten opzichte van de gehele wereld. En wat is de barmhartigheid van hart? Dat is de vlam die hem in vuur en vlam zet voor de gehele schepping, voor de mensen, voor de vogels, voor de beesten, voor de demonen, voor al wat geschapen is. Wanneer hij aan hen denkt of wanneer hij naar hen kijkt, dan voelt de mens dat zijn ogen vol tranen schieten vanuit een diep en intens medelijden dat zijn hart omvat en hem in staat stelt om ook maar het minste onrecht of smart te aanvaarden, te horen of te zien, dat door een schepsel wordt ondergaan. Daarom verspreidt het gebed, dat de tranen op elke moment vergezelt, zich over alle wezens die van woorden verstoken zijn als over de vijanden van de waarheid, of over hen die het beschadigen, opdat zij bewaard en gezuiverd worden. Een enorme en mateloze barmhartigheid wordt naar het beeld van God, in het hart van de mens geboren

Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

16e zondag na Pinksteren : Gelijkenis der talenten

 

16e zondag na Pinksteren

“Gelijkenis der talenten

 Talenten6.jpg

 

 

LEZINGEN :

1e Lezing : 2 Kor.6,1-10

Als zijn medewerkers sporen wij u aan: zorg dat u de genade van God niet tevergeefs hebt ontvangen. Hij zegt immers: Op de gunstige tijd heb Ik u verhoord, op de dag van het heil ben Ik u te hulp gekomen. Nú is het die gunstige tijd, nú is het de dag van het heil.
     Wij geven absoluut niemand aanstoot, om het dienstwerk niet in diskrediet te brengen. Integendeel,  in alle omstandigheden proberen wij ons te gedragen als dienaren van God door het standvastig verduren van moeilijkheden, nood, ellende, slagen, gevangenschap, oproer, zwaar werk, slaapgebrek, te weinig eten; maar ook door zuiverheid, inzicht, geduld, goedheid, door een geest van heiligheid en oprechte liefde, door het woord van de waarheid en de kracht van God. Wij vallen aan en verdedigen ons met de wapens van de gerechtigheid. Eer en smaad, laster en lof zijn ons deel; wij zijn als bedriegers die de waarheid spreken, als onbekenden die iedereen kent, als stervenden die blijven leven, als streng gestraften die niet worden gedood, als treurenden die altijd verheugd zijn, als armen die velen rijk maken, als havelozen die toch alles hebben.

Evangelielezing : Mattheüs 25,14-30 :

     Het is als met iemand die naar het buitenland ging. Hij riep zijn slaven bij zich en vertrouwde hun zijn bezit toe. Aan de een gaf hij vijf talenten, aan een ander twee en aan een derde één, overeenkomstig ieders bekwaamheid. En hij vertrok naar het buitenland. Degene die de vijf talenten gekregen had, ging er meteen mee handelen en verdiende er nog vijf bij. Zo verdiende ook die er twee gekregen had er nog twee bij. Maar die er één gekregen had, ging een gat in de grond graven en stopte daar het geld van zijn heer in. Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hen. Degene die de vijf talenten gekregen had, kwam naar voren met nog vijf talenten en zei: Vijf talenten, heer, had u me toevertrouwd. Kijk, ik heb er nog vijf talenten bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem: “Uitstekend, goede en trouwe slaaf, in het kleine ben je betrouwbaar geweest, over veel zal ik je aanstellen. Kom delen in de vreugde van je heer.” Ook degene die de twee talenten gekregen had, kwam naar voren en zei: “Twee talenten, heer, had u me toevertrouwd. Kijk, ik heb er nog twee bijverdiend.” Zijn heer zei tegen hem: “Uitstekend, goede en trouwe slaaf, in het kleine ben je betrouwbaar geweest, over veel zal ik je aanstellen. Kom delen in de vreugde van je heer. Ook degene die het ene talent had gekregen, kwam naar voren en zei: “Heer, ik heb u leren kennen als een streng man; u oogst waar u niet hebt gezaaid en u haalt binnen waar u niet hebt uitgestrooid. Uit angst heb ik uw talent in de grond gestopt. Kijk, hier hebt u uw eigendom terug.Maar zijn heer antwoordde hem: “Slechte, lamlendige slaaf, je wist dat ik oogst waar ik niet heb gezaaid en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid. Je had dus mijn geld op de bank moeten zetten. Dan had ik het bij mijn komst met rente teruggekregen. Neem hem daarom het talent af en geef het aan hem die de tien talenten heeft. Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden en wel overvloedig. Maar aan degene die niet heeft, zal zelfs nog ontnomen worden wat hij heeft. Werp die nutteloze slaaf in de uiterste duisternis.” Het zal daar een gejammer zijn

Hiëronimos : de woorden die ik tot U sprak zijn geest en leven

H. Hieronymus (347-420), priester, vertaler van de Bijbel, Kerkleraar
Brief aan Paulinus

Hieronymus7.jpg

“De woorden, die Ik tot u sprak, zijn geest en leven”

      Wij lezen in de Heilige Schriften: ik ben van mening dat het Evangelie het lichaam van Jezus is en dat de Heilige Schriften zijn leer zijn. Ongetwijfeld vindt de tekst “Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt” zijn hele toepassing in het mysterie van de Eucharistie; maar het ware Lichaam van Christus en zijn Ware Bloed is ook het woord in de Schriften, de goddelijke leer. Wanneer wij naar het heilige mysterie gaan, en als een deeltje op de grond valt, dan zijn we ongerust. Wanneer wij het woord van God horen, en als we aan iets heel anders denken op het moment dat ze onze oren binnenkomt, welke verantwoordelijkheid halen we ons dan niet op de hals?

      Het vlees van de Heer is werkelijk voedsel en zijn bloed werkelijk drank, ons enige goed is om zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken, niet alleen in het mysterie van de eucharistie, maar ook in de lezing van de Schrift.

Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org