Gregorius van Narek : Ontvang de heilige Geest

Gregorius van Narek (ca. 944 – ca1010), monnik en armeens dichter
Gebedenboek nr 33


Gregorius van Narek2

“Ontvangt de Heilige Geest”

Almachtige, Weldoener, Vriend van de mensen,
God van allen,
Schepper van zichtbare en onzichtbare dingen,
U die redt en versterkt,
die zorg draagt en vrede brengt,
machtige Geest van de Vader…,
U deelt dezelfde troon, dezelfde heerlijkheid,
dezelfde scheppende handeling met de Vader…
Door uw tussenkomst werd ons
de Drie-eenheid van de Personen geopenbaard
in de eenheid van de goddelijke natuur;
onder deze Personen bent U ook als één van hen gekend,
U de Onbegrijpelijke…

U hebt de Geest van God verkondigd door Mozes (Gn 1,2);
Door over de wateren te zweven
met een omhullende bescherming, vreeswekkend, vol met zorg,
hebt U uw vleugelen uitgespreid
als teken van hulp vol mededogen aan de nieuw geborenen,
en daardoor hebt U ons
het mysterie van het doopwater geopenbaard…
O, almachtige Heer,
U hebt alles wat bestaat geschapen,
alle wezens hebt U uit het niets geschapen.
Door U zijn alle wezens die door U geschapen zijn,
vernieuwd door de verrijzenis,
dit moment is de laatste dag van het leven hierbeneden
en de eerste dag op de Aarde der levenden.

Degene die dezelfde natuur als u heeft,
Degene die een van wezen is met de Vader,
de eerstgeboren Zoon,
was in onze natuur gehoorzaam aan u,
evenals aan zijn Vader
en verenigde zijn wil met de uwe.
Hij heeft u als ware God
gelijk en één van wezen verkondigd…
En Hij heeft hen die Hem weerstreefden, de mond gesnoerd,
in de mate waarin ze God bestreden (cf Mt 12,28),
terwijl Hij degene die tegen Hem was, vergaf.

Hij is de Rechtvaardige en de Onbevlekte, Redder van allen,
die overgeleverd is om onze zonden
en die verrezen is om onze rechtvaardiging (Rm 4,25).
Aan Hem heerlijkheid door u
En aan U komt de lof toe met de almachtige Vader,
In de eeuwen der eeuwen.
Amen

Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie