Wijdingen te Deventer (nl)

Hypo-diakenwijding Johan en diakenwijding Josef in Deventer

Op zaterdag 17 april 2010 vond in de parochie van de HH. Eersttronende Petrus en Paulus de lezer- en hypodiakewijding van de dienaar Gods Johan en de diakenwijding van de dienaar Gods plaats.

Aartsbisschop Gabriël van Komana arriveerde rond 10.00 uur in de Kerk. De openeningsgebeden werden gedaan. Daarna werd de aartsbisschop in de liturgische gewaden gehuld.

Aankleding Aartsbisschop

Openeningsgebeden Aartsbisschop 2

Openingsgebeden Aartsbisschop 1

 

Voordat de Pontificale Liturgie begon werd eerst de Dienaar Gods Johan tot Lezer gewijd door de Aartsbisschop:  “Mijn Zoon. Het ambt van Lezer is de eerste schrede tot het Priesterschap. Ge behoort dus dagelijks de Goddelijke Schrift te lezen, op zulk een wijze, dat zij die u horen en zien, daardoor gesticht worden; en gij uw uitverkiezing niet te schande maakt. Immers, door matigheid, heiligheid en gerechtigheid verkrijgt ge de genade van de menslievende God, en toont ge u waardig aan Zijn Dienst.”

Lezerwijding 1Lezerwijding 2

Vervolgens wordt de Lezer Johan tot Hypo-diaken gewijd, en krijgt hij de gewaden aan van een Hypo-diaken.

Hypo-diakenwijding

De Pontificale Liturgie begint: verschillende Litanieën, Antifonen, de Lezingen, preek, Geloofsbelijdenis, Eucharistisch Gebed.

VredeslitanieGeloofsbelijdenis

Intocht

Na de Epiclese wordt de hypo-diaken Josef door de pasgewijde hypo-diaken Johan tot voor de Koninklijke Deuren geleid.

 

Intrede in Altaar 1 

De Diakens in het Altaar leidden de wijdeling het Altaar binnen.

Intrede in Altaar

De wijdeling knielt voor de Aartsbisschop, kust de pallista en de hand. Vervolgens wordt hij rond Altaar geleid, waarbij hij de 4 hoeken van het Altaar kust. Dit geschiedt driemaal. Nadien knielt de wijdeling bij de rechterhoek. De Aartsbisschop bidt nu de wijdingsgebeden:

Heer onze God, in Uw voorzienigheid zendt Gij Uw heilige Geest over hen, die Uw ondoorgrondelijke kracht heeft aangewezen om U te dienen en Uw alreine Mysteriën te verrichten. Gij zelf Heer, bewaar in alle zuiverheid deze hypo-diaken, die Gij door mij wilt wijden tot de dienstbaarheid van het diakonaat, opdat hij het geloofsmysterie met een rein geweten moge bewaren. Schenk hem de genade die het deel was van Uw Protomartelaar Stefanos, dien Gij als eerste tot het werk van Uw Diakonaat geroepen hebt. Maak hem waardig om dit door Uw genade geschonken ambt volgens Uw welgevallen te vervullen. Doe hem een goede plaats verwerven door een goede dienstbaarheid. Schenk aan Uw Diaken de volkomenheid. Want aan U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid: Vader, Zoon en Heilige Geest: nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

God onze Verlosser, Uw onvergankelijke stem heeft door middel van de Apostelen het Diakonaat ingesteld, en de Protomartelaar Stefanos als eerste geroepen om het Dienstwerk van een Diaken te doen. In Uw heilig Evangelie staat ook geschreven: “Wie onder u de eerste wil zijn, moet aller diaken wezen”. Meester van het heelal, vervul ook Uw dienaar hier, die Gij tot het diakonaat geroepen hebt, met alle geloof, liefde, kracht en heiligheid; door de instorting van Uw heilige en levendmakende Geest. Want niet de oplegging van mijn handen, maar Uw rijke barmhartigheid is het, die de genade schenkt aan hen die U waardig zijn. Geef dan ook dat Uw dienaar hier vrij moge worden van elke zonde, zodat hij op de vreeswekkende dag van Uw Gericht onberispelijk voor U mag staan, om het onvergankelijk loon van Uw beloften te ontvangen. Wamt Gij zijt onze God, en tot U zenden wij onze lof: Vader, Zoon en Heilige Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

De nieuwe diaken krijgt de Orarion over zijn linkerschouder gelegd, waarbij de bisschop roept: AXIOS? Dit betekent: waardig? De clerus en de gehele kerk antwoordden met: AXIOS, AXIOS, AXIOS. Op dezelfde wijze geschiedde het met de epimankia en de rhipidion.

Na de Communie zei de pasgewijde diaken Josef onder begeleiding van een ervaren diaken de Slotlitanie:

Slotlitanie

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie