Gematigde patriarch voedt servische hoop….

Gematigde patriarch voedt Servische hoop op toetreding tot EU

http://s7.addthis.com/js/152/addthis_widget.js

patriarch Serviê

De verkiezing van de gematigde Irinej Gavrilovic als patriarch van de invloedrijke Servisch-Orthodoxe Kerk voedt de hoop dat Servië tot de EU toetreedt en de bloedige Balkanoorlogen achter zich laat.

De verkiezing van de tachtigjarige Irinej Gavrilovic door de bisschoppen van de Servisch-Orthodoxe Kerk wordt als “zeer belangrijk” bestempeld door religieus analist Mirko Djordjevic. “Hij is een van die mensen in wiens biografie je niet één extremistische uitlating kan vinden.”

Irinej Gavrilovic, die bisschop van het Zuid-Servische Nis was, volgt patriarch Pavle op, die in november op 95-jarige leeftijd overleed. Gavrilovic’ verkiezing maakte een einde aan een strijd tussen hardliners en hervormingsgezinden in de kerk.

De macht van de Servisch-Orthodoxe Kerk is de laatste twintig jaar enorm toegenomen. Ze heeft het verloop van de Balkanoorlogen van de jaren negentig en de opkomst van het Servische nationalisme na de val van het communisme sterk beïnvloed. Volgens de kerk waren de oorlogen in Bosnië en Kroatië gerechtvaardigd als “verdediging van de Serviërs” die daar woonden en werden geen oorlogsmisdaden gepleegd door de Serviërs.

Intolerantie

Zulke wijdverspreide standpunten hebben het moeilijker gemaakt voor Serviërs die er anders over dachten. De 7,5 miljoen Serviërs hebben de oorlogen die meer dan honderdduizend slachtoffers hebben geëist nog niet verwerkt. Aan verzoening met de buurlanden durft men nauwelijks te denken.

“Het zijn nog steeds harde tijden, maar de nieuwe patriarch, die bekend staat om zijn gematigdheid, tolerantie, verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de mensen, zou de kerk en zijn gelovigen langs een nieuwe weg moeten leiden”, zegt Zivica Tucic, een andere religieus analist. “Moderne thema’s zoals werkloosheid, economisch herstel en armoede staan op dezelfde hoogte als traditionele religieuze thema’s; dat zijn echte uitdagingen voor de Servisch-Orthodoxe Kerk.”

De nieuwe patriarch zei op een persconferentie vorige week dat “sociale thema’s belangrijk zijn.” Het was de allereerste keer dat een hoofd van de Servisch-Orthodoxe Kerk een persconferentie gaf. Het verraste zowel de media als de bevolking.

RP (IPS)
Foto : Patriarch Irinej

Gregorius van Narek : Ontvang de heilige Geest

Gregorius van Narek (ca. 944 – ca1010), monnik en armeens dichter
Gebedenboek nr 33


Gregorius van Narek2

“Ontvangt de Heilige Geest”

Almachtige, Weldoener, Vriend van de mensen,
God van allen,
Schepper van zichtbare en onzichtbare dingen,
U die redt en versterkt,
die zorg draagt en vrede brengt,
machtige Geest van de Vader…,
U deelt dezelfde troon, dezelfde heerlijkheid,
dezelfde scheppende handeling met de Vader…
Door uw tussenkomst werd ons
de Drie-eenheid van de Personen geopenbaard
in de eenheid van de goddelijke natuur;
onder deze Personen bent U ook als één van hen gekend,
U de Onbegrijpelijke…

U hebt de Geest van God verkondigd door Mozes (Gn 1,2);
Door over de wateren te zweven
met een omhullende bescherming, vreeswekkend, vol met zorg,
hebt U uw vleugelen uitgespreid
als teken van hulp vol mededogen aan de nieuw geborenen,
en daardoor hebt U ons
het mysterie van het doopwater geopenbaard…
O, almachtige Heer,
U hebt alles wat bestaat geschapen,
alle wezens hebt U uit het niets geschapen.
Door U zijn alle wezens die door U geschapen zijn,
vernieuwd door de verrijzenis,
dit moment is de laatste dag van het leven hierbeneden
en de eerste dag op de Aarde der levenden.

Degene die dezelfde natuur als u heeft,
Degene die een van wezen is met de Vader,
de eerstgeboren Zoon,
was in onze natuur gehoorzaam aan u,
evenals aan zijn Vader
en verenigde zijn wil met de uwe.
Hij heeft u als ware God
gelijk en één van wezen verkondigd…
En Hij heeft hen die Hem weerstreefden, de mond gesnoerd,
in de mate waarin ze God bestreden (cf Mt 12,28),
terwijl Hij degene die tegen Hem was, vergaf.

Hij is de Rechtvaardige en de Onbevlekte, Redder van allen,
die overgeleverd is om onze zonden
en die verrezen is om onze rechtvaardiging (Rm 4,25).
Aan Hem heerlijkheid door u
En aan U komt de lof toe met de almachtige Vader,
In de eeuwen der eeuwen.
Amen

Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

Heilige Meletios

Heiligenleven

De heilige Meletios, aartsbisschop van Antiochië

meletios

De heilige Meletios, aartsbisschop van Antiochië, stamde uit een der voornaamste families van Melitene, de hoofdstad van Klein-Armenië. Vanaf zijn jonge jaren was hij geneigd tot gebed en hij had een echt studiehoofd. Zijn oprechte hartelijkheid en vredelievendheid, zijn begrip voor het standpunt van anderen, wonnen waardering bij arianen zowel als orthodoxen. Daarom werd hij gekozen tot bisschop van Sebaste, maar dit kon de merendeels ariaanse bevolking toch niet verkroppen, zodat hij te maken kreeg met hardnekkige tegenwerking. Hij deed daarom afstand en trok zich terug in de eenzaamheid. Na allerlei twisten werd Meletios tot aartsbisschop verkozen van Antiochië, maar toen hij te zeer de orthodoxe leer verkondigde over de godheid van Christus, werd hij reeds na een maand in ballingschap gezonden. Bij het begin  van de regering van Keizer Juliaan kon hij naar zijn zetel terugkeren, maar toen deze het heidendom weer wilde invoeren, verzette Meletios zich daartegen met zoveel overtuiging, dat hij al spoedig opnieuw in ballingschap moest gaan.

In de verwarde tijden die volgden, werd hij herhaalde malen op zijn troon hersteld en in ballingschap gezonden, terwijl intussen een nieuwe bisschop, Paulinos, werd benoemd. De beroemde heilige Kerkvaders uit die tijd, Basilios, Johannes Chrysostomos, Gregorius van Nazianze en Gregorios van Nyssa, schaarden zich achter Meletios, maar deze toonde zijn vreedzame gezindheid door aan te bieden de zetel te delen met Paulinos. Er moesten nog grote moeilijkheden overwonnen worden, maar tenslotte werd dit aanbod aanvaard. Hij werd voorzitter van het concilie van Antiochië in 1379, waar de dwalingen van Apollinaris werden veroordeeld, zonder diens naam te noemen.

Toen hij in 381 voorzitter was van het tweede Oecumenisch Concilie van Constantinopel, overleed hij, door iedereen diep betreurd.

Uit : heiligenleven voor elke dag -orthodox  klooster van den Haag

Petrus sleepte het net aan wal

H. Gregorius de Grote (ca 540-604), paus en Kerkleraar
Overwegingen over het Evangelie, nr 24

“Petrus sleepte het net aan wal”

     

Gregorius de grote25

Na de vangst van zoveel grote vissen, “ging Simon Petrus aan boord en sleepte het net aan wal”. Ik veronderstel dat u begrijpt waarom het Petrus was die het net aan land trok. Aan hem is immers de heilige Kerk toevertrouwd, tegen hem zei Jezus persoonlijk: “Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Weid mijn schapen”. Zo kreeg hetgeen de tweede keer duidelijk werd door woorden, eerst betekenis door een handeling.

 

      De verkondiger in de Kerk scheidt ons van de stromen van deze wereld; het is dus nodig dat Petrus het net dat vol zit met vissen, aan land brengt. Hij heeft persoonlijk de vissen op de vaste grond van de oever getrokken, aangezien hij door zijn verkondiging de vastigheid van het eeuwige vaderland aan de gelovigen liet kennen. Hij heeft het door woorden laten weten alsook door zijn brieven; hij doet het nog elke dag door zijn wonderen. Telkens als hij ons naar de liefde van de eeuwige rust brengt, elke keer als hij ons vrij maakt van het tumult van deze wereld, zijn wij dan niet de gevangen vissen in de netten van het geloof, die hij op de oever trekt ?

Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org