Zondag van de heilige Gregorios Palamas

2e zondag in de Grote Vasten

Zondag van de heilige Gregorios Palamas

 

 

Palamas gregorios 258

 

LEZINGEN :

Eerste lezing : Hebr.1-10-2,3

In het begin, Heer, hebt U de aarde gegrondvest,
en de hemel is het werk van uw handen.
Zij zullen vergaan, U echter blijft.
Alle zullen ze verslijten als kleren,
U zult ze opvouwen als een mantel,
als een kledingstuk zullen zij verwisseld worden.
U echter bent dezelfde
en uw jaren nemen geen einde.
Tot welke engel heeft Hij ooit gezegd:
Ga zitten aan mijn rechterhand,
totdat Ik uw vijanden als een voetbank voor uw voeten heb gelegd?
Wat zijn zij anders dan dienende geesten, uitgezonden ten behoeve van hen die de redding zullen erven?

Daarom moeten wij des te meer aandacht schenken aan wat wij gehoord hebben, om niet uit de koers te raken. Want als het door engelen gesproken woord zo’n gezag had dat elke overtreding of ongehoorzaamheid haar rechtmatige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontkomen, wanneer wij een zo grote redding verwaarlozen, die eerst verkondigd is door de Heer, en getrouw aan ons is doorgegeven door hen die Hem gehoord hebben.

EVANGELIE: Marcus 2,1-12

Toenemende tegenstand
Toen Hij enkele dagen later weer in Kafarnaüm kwam, hoorde men dat Hij thuis was. Er liepen zoveel mensen te hoop dat ze zelfs niet meer bij de deur konden komen, en Hij sprak hen toe. Ze kwamen een verlamde bij Hem brengen, door vier man gedragen. Omdat ze de man niet bij Hem konden krijgen vanwege de menigte, haalden ze de dakbedekking weg boven zijn hoofd, en toen ze een opening gemaakt hadden, lieten ze het bed waar de verlamde op lag, zakken. Bij het zien van hun vertrouwen zei Jezus tegen de verlamde: ‘Vriend, uw zonden worden u vergeven.’ Nu zaten daar een paar schriftgeleerden die hun bedenkingen hadden: ‘Hoe kan die man zoiets zeggen? Hij lastert God. Wie anders dan de enige God kan zonden vergeven?’ Jezus doorzag meteen dat ze deze bezwaren hadden en zei tegen hen: ‘Waarom hebt u eigenlijk bezwaren? Wat is eenvoudiger? Tegen de verlamde zeggen: “Uw zonden worden vergeven”, of zeggen: “Sta op en pak uw bed en loop?” Maar opdat u weet dat de Mensenzoon bevoegd is om op aarde zonden te vergeven ‘, zei Hij, nu tegen de verlamde: ‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ En hij stond op, pakte meteen zijn bed en ging weg voor het oog van iedereen, zodat ze allemaal verrukt waren en God verheerlijkten. ‘Zoiets hebben we nog nooit gezien’, zeiden ze.

Palams Cathedraal met reliek van de h

Thessaloniki : Kerk met de relieken van de heilige Gregorius Palamas

Palamas Reliek Thessaloniki111

Reliekschrijn van de heilige Gregorios Palamas 

 

Toortsdrager der Orthodoxie,steun en leraar der kerk.

Sierraad der monniken, strijder der Theologen.

Roem van Thessaloniki, Prediker der genade.

Wonderdoener Gregorios, bid steeds dat onze zielen worden gered.

(Troparion van de heilige Gregorios Palamas)

Als u zich herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft

H.Augustinus (354-430), bisschop van Hippo (Noord Afrika) en Kerkleraar
Sermon 357

“Als u zich herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeft”

      

Augustinus 21

“God laat zijn zon opgaan over goeden en slechten, Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen” (Mt 5,45). Hij toont zijn geduld; Hij gebruikt nog niet zijn almacht. Jij ook…, zie af van uitlokkingen, verhoog niet het ongemak van hen die onrust zaaien. Ben je een vriend van de vrede? Houd je dan rustig binnen in jezelf… Laat de ruzies zitten, en keer je naar het gebed. Antwoord niet op beledigingen door een belediging, maar bidt voor die mens.

      Jij zou hem tegen willen spreken: spreek tot God voor hem. Ik zeg niet dat je moet zwijgen; kies een geschikte plek en zie Degene tot wie je spreekt in stilte door een schreeuw uit je hart. Daar ziet de tegenstrever je niet, wees zelfs daar goed voor hem. Bij deze tegenstander van de vrede, bij deze vriend van de twist, kun jij vriend van de vrede antwoorden: “Zeg alles wat je wilt, wat ook je vijandigheid inhoudt, jij bent mijn broeder [of zuster]”…

      “Jij kunt me wel haten en me van je afduwen, maar je bent mijn broeder [zuster]! Erken in je het teken van mijn Vader. Dit is het woord van de vader: jij bent een ruziezoeker, maar je bent mijn broeder, want jij zegt net als ik: “Onze Vader die in de hemel zijt.” Wij roepen eenzelfde Vader aan, waarom zijn wij dan niet één? Ik smeek je, erken wat je tegen mij zegt en laat vallen wat je tegen mij hebt… Wij zijn slechts één stem voor de vader; waarom zouden we niet samen één vrede hebben?”

Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

Moslims steeds minder gelovig

 

MOSLIMS STEEDS MINDER GELOVIG

[…] Moslims zijn vandaag minder gelovig dan men in de christelijke wereld denkt. In moslimlanden zijn er veel moskeeën waar men vijf keer per dag de gebeden zegt, maar er behalve ’s vrijdags niemand naar de moskee gaat. […] De meeste moslims gaan niet naar de moskee, zelfs niet ’s vrijdags […]
Over het algemeen keren veel moslims zich af van de islam, en dat is vooral zichbaar in westerse landen. In Groot-Brittannië bekeren veel moslims zich tot het christendom. In de anglicaanse Kerk wordt het aantal moslims die zich tot het christendom bekeerde, geschat op honderd duizend personen. […] Onze interreligieuze raad heeft het moskeebezoek onderzocht en we weten dat het echte beeld zeer alarmerend is voor de islam, maar dat het voor sommigen voordelig is om de islam voor te stellen als een onmetelijke macht. […]
De media berichten dat veel Britten overgaan naar de islam. De moslims creëren een bijna triomfantelijk beeld van de islam in het Westen. […] Ik was betrokken bij de islamitische missie onder Britten en ik kan zeggen dat het aantal bekeerlingen tot de islam miniem is. […] De missie van de islam heeft geen succes in het Westen. […] Wanneer sommige moslims zeggen dat de islam de sterkst groeiende godsdienst ter wereld is, zeggen de imams in Londen dat die groei vooral aan vruchtbaarheid gebonden is, maar dat er geen [succesvolle] missie is. Ik twijfel er niet aan dat het christendom veel sterker is als missie. […]
Zijn er in Groot-Brittannië veel moslims die zich tot het christendom bekeren?
Enerzijds zijn er echt veel. Dat gebeurt zonder enige ruchtbaarheid. Volgens de meeste scholen van de islam, moet een afvallige van de islam inderdaad geëxecuteerd worden, hoewel de imams van de belangrijkste moskeeën in Londen zeggen dat ze niet kunnen geëxecuteerd worden voor afvalligheid van de islam. Tegelijk kunnen we anderzijds niet zeggen dat het er weinig zijn, omdat er veel moslims hun geloof gewoon verlaten en ongelovig worden. De staat van ongeloof is bij iedereen een ziekte. Sommige moslims proberen het atheïsme en de afwezigheid van godsdienst voor te stellen als karaktertrekken van de christelijke beschaving, maar in de westerse wereld verliezen de moslims zélf hun geloof, nog meer dan de christenen. 
 (Bericht doorgemaild door Bert Genbrugge) 

Gregorios van Nazianze : de hemel opende zich

H. Gregorius van Nazianze (330-390), bisschop en Kerkleraar
Homilie 39, voor het Lichtfeest ; PG 36, 349 (vert. brevier)

“De hemel opende zich

    

gregorius-van-nazianze23

  Christus wordt verlicht door de doop, laten we ons bij Hem aansluiten. Christus laat zich dopen; laten wij met Hem afdalen om met Hem op te stijgen. Johannes is aan het dopen, Jezus komt naderbij, misschien ook wel om de Doper te heiligen, in ieder geval om de oude Adam geheel in het water te begraven. Daartoe heeft Hij vooraf de Jordaan geheiligd. Zelf geest en lichaam, wilde de Heer met de Geest het water inwijden… Jezus stijgt dan uit het water op. Hij draagt inderdaad de hele wereld met zich mee. Hij ziet de hemel openscheuren, die Adam voor zichzelf en voor allen na hem had gesloten, zoals ook het paradijs gesloten werd met het vlammend zwaard.

      De Geest komt tot Hem als tot zijn gelijke en legt getuigenis af over Jezus’ goddelijkheid. De stem weerklinkt uit de hemel als getuigenis over Hem die uit de hemel kwam. En in de gedaante van een duif, lichamelijk zichtbaar, betuigt Hij eer aan het lichaam dat immers ook God is door de vergoddelijking. Zo kondigde eeuwen geleden ook een duif het einde van de zondvloed aan (Gn 8,11).

      Wij willen vandaag het doopsel van Christus met een passende viering gedenken. Wees helemaal rein; reinigt dus uzelf. Want over niets verheugt God zich meer dan over de bekering en redding van een mens. Elk woord en alle mysteriėn zijn daarop gericht. U moet een lichtend voorbeeld zijn in de wereld, voor de andere mensen een levenskracht. U moet worden tot een volmaakt licht dat staat bij het grote Licht; wees ingewijd in het hemelse leven van licht, overgoten met het heldere en zuivere licht van de Drie-eenheid.

Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

Bartholomeüs bepleit oecumenische dialoog

Bartholomaios bepleit oecumenische dialoog

Hilversum (KerkNet/RKK) 22 februari 2010 – Onverschilligheid ten aanzien van de eenheid van de christenen is geen optie voor leerlingen van Christus. Dat schrijft de oecumenische patriarch Bartholomaios I in een encycliek naar aanleiding van de zondag van de orthodoxie, die gisteren gevierd werd.

Toenadering
De patriarch uit in zijn encycliek kritiek op diegenen die de toenadering tot de andere orthodoxe en christelijke Kerken verwerpen. “Waarheid is niet bang voor de dialoog, omdat de waarheid nooit door de dialoog bedreigd is. Wanneer allen hun meningsverschillen via dialoog oplossen, dan kunnen orthodoxe gelovigen niet volharden in onverdraagzaamheid en extremisme.” 

Verheugd
Olav Fykse Tveit, algemeen secretaris van de Wereldraad van Kerken, reageerde verheugd op het pleidooi van de oecumenische patriarch. Tveit: “Deze encycliek doet mij denken aan de encycliek van 1920, waarin de toenmalige oecumenische patriarch de oprichting voorstelde van een raad van Kerken. Dat gaf een belangrijke impuls aan de oprichting van de Wereldraad van Kerken.”

Orthodoxie
De zondag van de orthodoxie wordt ieder jaar op de eerste zondag van de (orthodoxe) vasten gehouden.

Geestelijk leider
De Grieks-orthodoxe Bartholomaios I is als patriarch van Constantinopel de geestelijk leider van de wereldwijde gemeenschap van oosters-orthodoxe Kerken. Onder de orthodoxe patriarchen geldt hij als primus inter pares , de ‘eerste onder zijns gelijken’

Zondag van de orthodoxie

 

 

ZONDAG VAN DE ORTHODOXIE

1e zondag van de Grote Vasten

H. Basiliosliturgie

 

zondag van de orthodoxie11

Eerste lezing : Hebr.11,24-26,32 – 12,2

Door het geloof heeft Mozes zelf, toen hij groot geworden was, geweigerd om door te gaan voor een zoon van de dochter van de farao. Hij wilde liever mishandeld worden met het volk van God dan voor korte tijd profiteren van de zonde. Voor hem was de smaad van de Messias kostbaarder dan al de schatten van Egypte, want hij hield het oog gericht op de komende beloning

En wat moet ik nog meer noemen? De tijd ontbreekt me om te verhalen van Gideon, Barak, Simson en Jefta, van David en Samuël en de profeten.

Kijk naar Jezus, de leidsman en voltooier van ons geloof. Omwille* van de vreugde die voor Hem in het verschiet lag, heeft Hij een kruis op zich genomen en de schande niet geteld: nu zit Hij aan de rechterkant van Gods troon.

EVANGELIE : Joh 1,43-51

. Jezus roept Filippus en Natanaël
    De volgende dag, toen Hij besloten had om naar Galilea te gaan, ontmoette Hij Filippus. ‘Volg Mij’, zei Jezus tegen hem. Filippus was afkomstig uit Betsaïda, de stad waar ook Andreas en Petrus vandaan kwamen.Filippus ging Natanaël opzoeken en zei tegen hem: ‘Degene over wie Mozes in de Wet en ook de profeten hebben geschreven, die hebben we gevonden: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret.”Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’ Maar Filippus hield vol: ‘Kom mee en je zult het zien.’ Jezus zag dat Natanaël naar Hem toe kwam en zei over hem: ‘Daar heb je een echte Israëliet, in wie geen oneerlijkheid is.’ ‘Waar kent U mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Nog voordat Filippus je kwam roepen, toen je onder de vijgenboom zat, had Ik je al gezien.’ ‘Rabbi,’ zei Natanaël, ‘U bent de Zoon van God, U bent de koning van Israël!’ Waarop Jezus zei: ‘Je gelooft dus omdat Ik zei dat Ik je gezien heb onder de vijgenboom? Je zult nog grotere dingen zien!’ En Hij voegde eraan toe: ‘Waarachtig, Ik verzeker jullie: je zult zien hoe de hemel  geopend is en Gods engelen opstijgen en neerdalen boven de Mensenzoon.’