Johannes van Damascus : Zie ik maak alle dingen nieuw

H. Johannes van Damascus (ca. 675-749), monnik, theoloog, Kerkleraar
Homilie voor de Geboorte van de Maagd, 7, 10

 

John-of-Damascus_012

“Zie, Ik maak alle dingen nieuw” (Ap 21,5)

      Vandaag heeft de Schepper van alle dingen, God het Woord, een nieuw werk gedaan, dat als een roos voortkomt uit het hart van de Vader om geschreven te worden door de Heilige Geest, die de taal van God is…. Heilige dochter van Joachim en Anna, die ontsnapt is aan de blikken van de Vorsten en Machten en “aan de vlammende bliksemstralen van het Kwaad” (Kol 1,16; Ef 6,16). U hebt in de bruidssuite van de Heilige Geest gewoond, en u bent ongeschonden gebleven om de bruid van God te worden en Moeder van God door de natuur… Geliefde dochter van God, eer van uw ouders, van generatie op generatie noemt men u de gelukkige, zoals u dat ook in waarheid hebt bevestigd (Lc 1,48). Waardige dochter van God, schoonheid van de menselijke natuur, herstel van Eva onze eerste moeder! Want door uw geboorte is degene die gevallen was, weer opgericht… Als door de eerste Eva “de dood zijn intrede heeft gedaan” (Wijsh. 2,24; Rm 5,12), omdat ze zich in dienst van de slang heeft gesteld, heeft Maria zich dienares van de goddelijke wil gemaakt en heeft de bedrieglijke slang bedrogen en is in de wereld van de onsterflijkheid binnengegaan.

      U bent kostbaarder dan heel de schepping, want van u alleen heeft de Schepper de aanvang van onze  mensheid als erfdeel ontvangen. Zijn vlees werd uit uw vlees gemaakt, zijn bloed uit uw bloed; God heeft zich met uw melk gevoed, en uw lippen hebben de lippen van God aangeraakt… In de goddelijke voorkennis van uw waardigheid heeft de God van het universum u liefgehad; zoals Hij van u hield, heeft Hij u voorbestemd en “bij het einde der tijden” (1P 1,20) heeft Hij u tot bestaan geroepen…

      Dat de zeer wijze Salomo zwijgen zal; dat hij niet meer zegt: “Er is niets nieuws onder de zon” (Pred. 1,9).

Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

Bemerkingen van Patriarch Kyrill over de seminaristen

Opmerking van Patriarch Kyrill  betreffende de Seminaristen

 Kyrill

Wij spreken voortdurend over gehoorzaamheid in onze theologische scholen. Maar  verbergt dit niet een verlangen om de totale gehoorzaamheid te bereiken en hen bang te maken om te spreken voor autoriteiten in alle omstandigheden ? Zorgen we er op die manier niet voor dat zij door die gehoorzaamheid  geïndoctrineerd worden om te handelen als slaafse volgelingen en onderdrukte hypocrieten ?  Kan zo een persoon een spiritueel onbelemmerd en een verantwoordelijk pastor zijn, een waarachtige leider van zijn kudde ? Wij weten maar al te goed dat dikwijls achter een nobele uiterlijke façade  er hypocrisie op de loer ligt, schijn en cynisme. Ik ben nu bezig met enkele van uw rapporten te lezen met vragen over de canonische procedures die samen met andere clerici moeten toegepast worden. Ik las ook de correspondentie van de leken . Ik sta er verwonderd over wat soort priesters sommige van deze mensen zijn… Ik las dit met een beladen hart.  Waar en hoe deze priesters hun vorming ontvingen. Zij zijn niet uit de hemel gevallen. De meerderheid van hen zijn gegradueerden van een seminarie, sommigen hebben zelfs de academie beëindigd. Wij weten allen nu hoeveel hypocrisie en cynisme er kan gevonden worden in kerk-middens.

 

Wij moeten de priesters noch als slaven, noch als rebellen voorbereiden en opvoeden , maar vrij en tegelijkertijd als verantwoordelijke mensen. Vrijheid betekent niet een gebrek aan discipline. Vrijheid moet vooreerst een innerlijke vrijheid zijn, een vrijheid in Christus. Wij moeten er van overtuigd zijn dat alle beperkingen en verantwoordelijkheden gedaan door ambtsdragers door hen worden gedaan in volle bewustzijn en vrijwillig. Deze erkenning van de vrijwillige aanvaarding van de lasten van het kruis moet karakteristiek zijn voor elke priester, het opnemen van het kruis moet inherent zijn aan het verlangen van elke priester.

Discipline moet op de eerste plaats zelf-discipline zijn, en gehoorzaamheid aan de hiërarchie mag niet gemotiveerd worden door vrees maar door een vast en gewetensvolle aanhankelijkheid aan de traditie als een bewaarster van de door God ingestelde structuur van de Kerk. Deze canonische discipline en gehoorzaamheid is niet iets dat de droom is van de huidige hiërarchie. Het is een principe dat van de Heer Zelf komt. Het ligt in de stichting en het leven van de Kerk en elke priester moet dit duidelijk begrijpen. Elke seminarist moet dit vóór zijn wijding goed begrijpen : nl. dat hij geënt is op een pad van gehoorzaamheid.

gepost door : John Sanidopoulos

Feest van Nicolaas wonderdoener

Zondag 6 december

Feest van de heilige Nicolaas – wonderdoener


Nicolaas van Myra heilige

LEZINGEN :

 Lezingen van het Feest  : Hebr.13,17-21 :

Gehoorzaam uw leiders en doe wat zij verlangen; zij zijn dag en nacht voor u in de weer, want zij moeten daarvoor verantwoording afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met voldoening kunnen vervullen en niet hoeven te klagen, want dat zou voor u niet voordelig zijn.
     Bid voor ons. Wij vertrouwen erop dat ons geweten zuiver is, omdat we ons in alle opzichten goed trachten te gedragen. Maar ik vraag uw gebed vooral in de hoop dat ik dan des te eerder aan u zal worden teruggegeven.

Lofprijzing
     Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de grote herder van de schapen, door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de dood,u bevestigen in alle goeds, om zijn wil te doen. Moge Hij in ons uitwerken wat Hem welgevallig is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid! Amen.

Evangelie : Lucas 6,17-23

Toespraak tot de leerlingen en het volk
     Samen met hen daalde Hij af naar een vlak terrein. Daar waren zijn leerlingen, in groten getale, en een grote volksmenigte uit heel het Joodse land en Jeruzalem, en uit het kustgebied van Tyrus en Sidon.Ze waren gekomen om Hem te horen en van hun ziekten te worden genezen. Ook zij die geplaagd werden door onreine geesten, werden genezen. En al die mensen probeerden Hem aan te raken, omdat er een kracht van Hem uitging die iedereen genas.
     Hij richtte het oog op zijn leerlingen en zei: ‘Gelukkig de armen, voor jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig die nu honger hebben, jullie zullen volop te eten hebben. Gelukkig die nu huilen, jullie zullen lachen. Gelukkig zijn jullie als de mensen je haten, als ze je buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen omwille van de Mensenzoon; dans die dag van blijdschap, want, vergeet niet, in de hemel wacht jullie een rijke beloning. Hetzelfde deden hun voorvaders immers met de profeten

Lezingen van de zondag :

Efesiërs 5,9-19 :

want de vrucht van het licht kan alleen maar zijn: goedheid, gerechtigheid, waarheid.
Probeer te ontdekken wat de Heer welgevallig is.
Neem geen deel aan de onvruchtbare praktijken van de duisternis, stel ze liever aan de kaak.
Want wat deze mensen in het geheim uitvoeren, is zo schandelijk dat men er maar beter niet over kan spreken.
Alles wat door het licht aan de kaak wordt gesteld, wordt openbaar. ] En alles wat openbaar wordt, is licht. Daarom wordt gezegd: Ontwaak slaper, sta uit de doden en Christus zal over u stralen 
Let dus nauwkeurig op, hoe u zich gedraagt: niet als dwazen maar als verstandige mensen. Benut de gunstige gelegenheid, want de tijden zijn slecht. Daarom, wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Drink niet te veel wijn, wat tot losbandigheid leidt, maar laat u bezielen door de Geest. Spreek elkaar toe in psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de Geest. Zing en speel van ganser harte voor de Heer

Evangelie : Lucas 13,10-17 :

Genezing van een kromgebogen vrouw op sabbat
     Eens gaf Hij op sabbat onderricht in een synagoge.Daar bevond zich een vrouw die al achttien jaar leed onder een geest die haar ziek maakte. Ze liep krom en was niet in staat zich op te richten.Jezus zag haar en sprak haar aan. ‘Vrouw’, zei Hij, ‘u bent van uw kwaal verlost.’ Hij legde haar de handen op en onmiddellijk rechtte ze haar rug, en ze prees God. Geërgerd, omdat Jezus op sabbat iemand genezen had, zei de voorzitter van de synagoge tegen de menigte: ‘Zes dagen zijn er om te werken. Dan kunt u komen om u te laten genezen, niet op sabbat.’ De Heer gaf hem dit antwoord: ‘Huichelaars! Ieder van u maakt toch op sabbat zijn os of ezel los van de voerbak om hem te drinken te geven? Moest deze dochter van Abraham dan op sabbat niet losgemaakt worden van de boeien waarmee de satan haar al achttien jaar geleden heeft vastgebonden?’ Toen Hij dat zei stonden al zijn tegenstanders beschaamd en verheugde de hele menigte zich over alle prachtige dingen die door Hem totstandkwamen.

Chrysostomos Joh : Dan zal aan de hemel het teken van de Mensenzoon verschijnen

H. Johannes Chrysostomes (ca 345-407), priester te Antiochië daarna bisschop van Constantinopel, Kerkleraar
Homilie over het kruis en de goede moordenaar

Johannnes chrysostomos 5689

“Dan zal aan de hemel het teken van de Mensenzoon verschijnen” (Mt 24,30)

     Wil je leren dat het kruis een teken van het Koninkrijk kan zijn ? Het is met dat teken dat Christus komen moet bij zijn tweede en glorieuze komst! Hij heeft haar een eretitel gegeven zodat jij leert op welk punt het kruis verering waard is…

      Wij weten dat zijn eerste komst zich in het geheim heeft voltrokken, en deze discretie was gerechtvaardigd: Hij kwam immers degene die dood was zoeken. Maar de tweede komst speelt zich niet op dezelfde wijze af.. Hij zal weldra aan allen verschijnen en niemand zal meer hoeven vragen of Christus hier of daar is (Mt 24,26)…Wij hoeven niet te zoeken of Christus er wel is. Maar wat we moeten zoeken is of Hij met het kruis komt…

     “Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en tot in het westen zichtbaar is, zo zal het zijn met de komst van de Mensenzoon.” (Mt 24,27). Zo groot zal de glorie van zijn licht zijn dat de meest stralende sterren erbij zullen doven. Dan zullen de sterren vallen en het teken van de Mensenzoon zal aan de hemel verschijnen.”Zie je nu wat het teken van het kruis voor een macht heeft? “De zon zal verduisteren en de maan zal zich verbergen”, het kruis daarentegen zal stralen, goed zichtbaar, opdat je weet dat zijn straling groter is dan die van de zon en de maan. Zoals bij het binnenkomen van de koning in de stad, de soldaten hun schouders beladen hebben met Koninklijke vlaggen en ze deze voor zich uit dragen om zijn komst aan te kondigen, zo ook zal de Heer uit de hemel neerdalen, en de stoet engelen en aartsengelen zal dit teken op hun schouders dragen en ons daarmee de komst van deze koning, die Christus is aankondigen.

Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

De Weg

DE WEG

(Uittreksel uit de spirituele schat door de heilige Tikhon van Zadonsk)

 

Een onontwarbare kluwen weg, omhoog een geel begroeide berg op

 

Christenen ! ons leven is als een weg, die de ene gemeente met een andere verbindt, een stad met een andere. Ons leven is een weg die wij voortdurend volgen. Of wij slapen of wakker zijn, wij volgen hem altijd. Wij ontlenen het aan onze geboorte en wij verlaten het bij onze dood. Voor sommigen is deze weg zeer lang, voor anderen is hij zeer kort, maar wat het ook is, zijn einde is door niemand gekend. Wij weten niet wanneer wij ons levenseinde zullen bereiken. Zo heeft de Heer, die alles voorziet, besloten, opdat wij altijd zouden leven in de verwachting van het einde, en dat wij ons erop zouden voorbereiden.

Sommige wegen zijn breed en uitgestrekt, andere zijn smal en eng. Zo gaat het ook met de weg van ons leven. Maar laten we even onderzoeken wat deze wegen zijn, breed of smal, dan zullen wij weten tot welk doel de ene en de andere leidt.

Op de brede weg bevindt zich het ongeloof, op de smalle weg bevindt zich het levendig geloof. Op de brede weg de afwezigheid van vrees, op de smalle weg de vrees voor God. Op de brede weg de eigenwil en de ongehoorzaamheid, op de smalle weg de onderwerping en de gehoorzaamheid. Op de brede weg de eigenliefde zonder grenzen, op de smalle weg de liefde voor God en de medebroeder. Op de brede weg de liefde voor de ijdelheden van de wereld, op de smalle weg de vlucht voor deze ijdelheden. Op de brede weg het zoeken van eerbetuiging, van glorie en rijkdom, op de smalle weg het misprijzen  van alle zakelijke dingen. Op de brede weg de luxe en de begeerlijkheid, op de smalle weg de matigheid, de vasten, de onthouding. Op de brede weg de hoogmoed en de praal, op de enge weg de nederigheid. Op de smalle weg de zonden en de ongerechtigheid, op de smalle weg de deugden. Op de brede weg de perversiteit, de echtbreuk en alle onzuiverheden, op de smalle weg de onschuld en de zuiverheid. Op de brede weg de dronkenschap en de onzedelijkheid, op de smalle weg de soberheid en de kuisheid. Op de brede weg de diefstal, de beroving, de plundering, het geweld en alle onrechtvaardigheden, op de enge weg de verwijdering van dit alles en de vervulling van de rechtvaardigheid. Op de brede weg, de woede, de razernij, de wrok, de wraak in daden en woorden, op de smalle weg het misprijzen van de wraak, de zachtheid en het geduld. Op de brede weg de hardheid, de woestheid en de wreedheid, op de smalle weg de barmhartigheid en het medelijden. Op de brede weg de laster, het misprijzen, het oordeel en de grove beledigingen aan de naaste, op de smalle weg het zich onthouden van dit alles in een redelijke stilte. Op de brede weg de leugen, de boosaardigheid, de list en de hypocrisie, op de smalle weg de onschuld en de woorden die overeenkomen met de gedachten. Op de brede weg de woorden, daden en gedachten  die tegengesteld zijn aan de wil van God, op de smalle weg het waarachtig berouw en haar vruchten, de goede daden.

Gij ziet dus, Christen, hoe de wegen van ons leven verlopen ! De brede weg is tegengesteld aan God. Ze zijn Hem onaangenaam. De smalle, enge weg daarentegen is Hem wel aangenaam, want hij komt tegemoet aan Zijn heilige wil. De brede weg leidt de mens naar de ondergang, terwijl de rechte weg leidt naar het leven.

Satan trekt ons allen mee en leidt ons naar de brede weg, maar Christus Redder, die heeft geleden en voor ieder van ons gestorven is, roept ons op om de smalle weg te volgen. Denk erover na ! Naar wie moet men luisteren, naar Christus of naar Satan ? Welke weg moet ik kiezen ? de brede weg die naar de ondergang leidt, of de smalle weg die naar het leven leidt ? Christus onze Heer wil je leiden naar het eeuwige leven. Hij die u liefheeft en u gered heeft. Maar Satan, uw vijand, wil je met hem leiden tot het verderf. Luister naar de woorden van uw Redder, die uw aandacht verdienen, hou ze vast in uw hart, en laat u erdoor leiden ! Wees aandachtig voor uzelf en voor wat ze zeggen : “Ga binnen door de smalle poort. Breed en uitgestrekt is de weg die naar de ondergang leidt, en velen gaan die weg op. Maar smal is de weg die naar het leven leidt, maar weinigen kunnen hem vinden” (Matth.7,13-14) En de heilige Apostel voegt er aan toe : “Men moet heel wat tegenkantingen doorstaan om het Koninkrijk der Hemelen binnen te gaan” (Hand.14,22). “Leid mij Heer, op Uw wegen, en ik zal in Uw Waarheid wandelen; opdat mijn hart zijn vreugde vindt in het vrezen van Uw Naam “(Psalm 85,11). En van zijn kant leert ons psalm 118 ons hoe wij moeten bidden, opdat de Heer Zelf ons Zijn weg zou leren kennen en ons er op verder leiden.

Vertaling : Kris Biesbroeck