13 september : Kruisverheffing

13 september :

 

FEEST VAN DE VERHEFFING VAN HET KOSTBAAR EN LEVENDMAKEND KRUIS

 


Kruisverheffing 3

LEZINGEN :

 

Gal.6,11-18

 

Zie met wat voor grote letters ik u nu eigenhandig heb geschreven. De lieden die zo graag in menselijk opzicht een goed figuur willen slaan, trachten u alleen maar de besnijdenis op te dringen om niet vervolgd te worden vanwege het kruis van Christus. Want die besnedenen onderhouden zelf niet eens de wet, maar willen wel dat u zich laat besnijden, om daarop trots te kunnen zijn.
     Wat mij betreft: ik denk er niet aan mij op iets anders te beroemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld gekruisigd ben. Het gaat niet om besnijdenis of onbesnedenheid, maar om de nieuwe schepping. Laat vrede en barmhartigheid komen over allen die naar dit beginsel leven, en over het Israël van God!  Laat voortaan niemand het mij lastig maken, want ik draag de merktekens van Jezus in mijn lichaam.
     Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen

 

EVANGELIE : Joh.3,13-17

 

Alleen Hij die uit de hemel is neergedaald, is naar de hemel opgestegen: de Mensenzoon.
    Maar
evenals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, zo moet ook de Mensenzoon omhoog worden geheven, zodat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven bezit. Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit. Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te veroordelen, maar om door Hem de wereld te redden

 

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie