7e zondag na Pinksteren : feest van de heilige Panteleimon

7e zondag na Pinksteren

 

Panteleimon de grootmartelaar en genezer (305)

Feest van de H. grootmartelaar Panteleimon, arts en wonderdoener

 

LEZINGEN :

Eerste lezing : Romeinen 15,1-7 :

Hoofdstuk 15
 Wij, die bij de sterken horen, hebben de plicht de gevoeligheid van de zwakken te verdragen, zonder onszelf te zoeken. Laat ieder van ons bedacht zijn op het welzijn en de stichting van zijn naaste.  Ook Christus heeft zichzelf niet gezocht. Er staat immers geschreven: De smaad van hen die U smaden, is op Mij neergekomen. Want alles wat eertijds is opgeschreven, werd opgeschreven tot onze lering, opdat wij door de volharding en de vertroosting die wij putten uit de Schrift, in hoop zouden leven. God, die de volharding en de vertroosting schenkt, verlene u ook de eensgezindheid, die u in Christus past,  opdat u één van hart en uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt.

Samenvatting van de brief
      Aanvaard daarom elkaar, zoals ook Christus u aanvaard heeft, tot eer van God.

EVANGELIE : Mathheüs 9,27-35

 

Twee blinden zien
      Toen Jezus vandaar verderging, volgden Hem twee blinden, die schreeuwden: ‘Zoon van David, heb medelijden met ons.’  Toen Hij thuisgekomen was, kwamen de blinden naar Hem toe. Jezus zei tegen hen: ‘Hebt u er vertrouwen in dat Ik dit kan doen?’ Ze zeiden: ‘Ja, Heer.’  Toen raakte Hij hun ogen aan en zei: ‘Het moge u gaan overeenkomstig uw vertrouwen.’ [En hun ogen gingen open. En bars zei Jezus tegen hen: ‘Zorg dat niemand het te weten komt.’  Maar eenmaal buiten, maakten ze zijn faam bekend in heel die streek.

Een stomme begint te praten
     Terwijl zij weggingen, kijk, daar bracht men iemand bij Hem die niet kon spreken, omdat hij in de macht van een demon was.  Toen de demon uitgedreven was, begon de stomme te praten. De menigte zei vol verbazing: ‘Zoiets is in Israël nog nooit vertoond.’  Maar de farizeeën zeiden: ‘Het is de opperdemon waardoor Hij de demonen uitdrijft.’

Aanstelling van de twaalf
     ] Jezus trok alle steden en dorpen rond, terwijl Hij in hun synagogen onderricht gaf, de goede boodschap van het koninkrijk verkondigde, en elke ziekte en elke kwaal genas.

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie