Eusebius van Caesarea : Velen zullen komen van het oosten en het westen, en zullen aanzitten in het Rijk der helelen

Eusebius van Cesarea (ca.265-340), bisschop, theoloog, historicus
Evangelische bewijsvoering, II, 3, 35

 

Eusebius_of_Caesarea25

“Velen zullen komen van het oosten en het westen, en zullen aanzitten in het Rijk der hemelen”

      Er zijn veel getuigenissen in de Schrift die aantonen dat de heidense naties niet minder genade hebben ontvangen dan het joodse volk. Als de Joden deel hebben aan de zegeningen van Abraham, de vriend van God, omdat ze zijn nakomelingen zijn, laten we ons er dan aan herinneren dat God besloten had om een zelfde zegen aan de heidenen te geven, niet alleen zegeningen voor het nageslacht van Abraham, maar ook voor die van Izaak en Jakob. Hij heeft immers expliciet gezegd dat alle naties gelijk gezegend zullen worden en Hij nodigt alle volken uit tot één en dezelfde vreugde met de gelukzalige vrienden van God “Juicht, gij volken, met Zijn volk!” (Dt 32,43) en ook “De edelen der volken zijn verzameld tot het volk van de God van Abraham” (Ps. 47,10).

      Als Israël zich beroemt op het Rijk van God, door te zeggen dat het zijn erfenis is, dan tonen de goddelijke profetieën dat God ook regeert over andere volken: “Zeg aan de volken: De Heer is koning” (Ps. 96,10) en ook “God heerst als koning over de volken” (Ps. 47,9). Als de joden uitverkoren zijn om priesters van God te zijn en om hem een dienst op te dragen…. Dan heeft het woord van God beloofd om aan de volken het zelfde ambt mee te delen “Geeft de Heer, gij geslachten der volken, geeft de Heer heerlijkheid en sterkte. Geeft de Heer de heerlijkheid van zijn naam, brengt offer en komt in zijn voorhoven” (Ps. 95,7-8)…

      En aangezien vroeger in de begintijd “het deel van de Heer zijn volk Jakob was, het land Israël dat Hem ten deel viel” (Dt 32,9 LXX), in een tweede tijdperk bevestigt de Schrift dat alle volken als erfdeel aan de Heer gegeven zullen worden. Volgens het woord van de Vader: “Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit” (Ps 2,8). De profetie verkondigt ook dat Hij “zal heersen” niet alleen in Judea, maar “heersen zal hij van zee tot zee, tot aan het einde van de aarde. Alle volken zijn hem tot knecht en alle stammen van de aarde zijn gezegend in Hem” (Ps 72,8-11). Op deze wijze heeft de Heer zijn overwinning bekendgemaakt, voor de ogen van de volken” (Ps 48,10).

Bron : Dagelijks evangelie : Contact-nl@evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie