Zondag van de verlamde : 4e na Pasen

ZONDAG  VAN  DE  VERLAMDE

 4e zondag na Pasen

 verlamde14

LEZINGEN :

Handelingen 9,32-42 :

Petrus in Lydda en Joppe
     [32] Op een grote rondreis kwam Petrus ook bij de heiligen die in Lydda* woonden. [33] Hij trof daar een man aan die Eneas heette en al acht jaar op bed lag omdat hij verlamd was. [34] Petrus zei tegen hem: ‘Eneas, Jezus Christus geneest je. Sta op en maak je bed op.’ En meteen stond hij op. [35] Alle bewoners van Lydda en Saron* zagen hem en bekeerden zich tot de Heer.
     [
36] In Joppe woonde een leerlinge die Tabita heette, dat wil zeggen Gazelle. Ze deed veel goede werken en bewees liefdadigheid in overvloed. [37] Juist in die dagen werd ze ziek en stierf. Men waste haar en legde haar in een bovenvertrek. [38] Omdat Lydda dicht bij Joppe ligt, stuurden de leerlingen, die gehoord hadden dat Petrus daar was, twee mannen naar hem toe met het verzoek: ‘Kom zonder uitstel naar ons toe.’ [39] Petrus ging direct met hen mee. Na zijn aankomst brachten ze hem naar het bovenvertrek. Daar kwamen alle weduwen bij hem en ze lieten hem onder tranen de kledingstukken zien die Gazelle maakte toen ze nog bij hen was. [40] Petrus stuurde ze allemaal weg, knielde neer en bad. Toen keerde hij zich naar het lichaam en zei: ‘Tabita, sta op.’ Zij deed haar ogen open en toen ze Petrus zag ging ze overeind zitten. [41] Hij reikte haar de hand en hielp haar opstaan. Daarna riep hij de heiligen*, ook de weduwen, en liet hun zien dat ze weer leefde. [42] Dit werd bekend in heel Joppe en velen gingen geloven in de Heer.

Evangelie : Joh.5,1-15 :

 Hoofdstuk 5
Genezing van een lamme
[1] Enige tijd later ging Jezus voor een van de Joodse feesten naar Jeruzalem. [2] Nu is er in Jeruzalem bij de Schaapspoort een badinrichting, in het Hebreeuws Betzata* geheten, met vijf zuilengangen. [3] Daar lag gewoonlijk een groot aantal zieken, blinden, lammen en kreupelen*. [5] Er* was ook een man bij die al achtendertig jaar ziek was. [6] Jezus zag hem liggen, en omdat Hij begreep dat hij al lang ziek was, sprak Hij hem aan: ‘Wilt u graag gezond worden?’ [7] ‘Maar Heer,’ zei de zieke, ‘ik heb geen mens om mij in het bad te helpen wanneer het water in beweging komt, en terwijl ik mij erheen sleep, is een ander mij voor.’ [8] Daarop zei Jezus: ‘Sta op, pak uw bed en loop.’ [9] Meteen werd de man gezond: hij pakte zijn bed en liep.
     [
9] Nu was die dag een sabbat. [10] De Joden zeiden dus tegen de genezen man: ‘Het is sabbat, u mag uw bed niet dragen!’ [11] Maar hij antwoordde: ‘Hij die mij gezond heeft gemaakt, heeft mij bevolen: “Pak uw bed en loop.” ‘ [12] ‘Wie is de man die tegen u gezegd heeft: “Pak uw bed en loop”?’ vroegen ze. [13] Maar wie het was geweest, wist de man niet. Jezus was in de menigte verdwenen. [14] Later vond Jezus hem in de tempel terug. ‘U bent nu gezond’, zei Hij. ‘Zorg dat u niet meer zondigt, anders zou u nog iets ergers* kunnen overkomen!’ [15] De man ging aan de Joden meedelen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had.

 

 

 

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie