Uw heilig gelaat

 

Your holy Face

Uw heilige gelaat

 

 

YOUR HOLY FACE

I rest with You in prayer
The night is quiet and
the soft light plays upon the beauty of Your face

Ik rust bij U in gebed

De nacht is stil en het

zachte licht speelt op de schoonheid van uw gezicht

I look into Your eyes
And feel You come to life
The face behind the Shroud
Your eyes beholding me

 Ik kijk in Uw ogen

En voel dat Jij tot leven komt.

Het gezicht achter de lijkwade

Uw ogen  aanschouwen mij

But if I saw You truly as You were
Your beauty marred by those You loved
I could not look upon Your Holy Face
Disfigured, bruised, torn and bleeding
Repulsed by all, Your Mother (Father) weeping
Forgive me for I fear I could not look upon Your face

Maar indien ik U zag zoals je werkelijk was

Uw schoonheid  ontsierd door hen die Gij liefhebt.

Ik kon niet opzien naar Uw heilige Gelaat.

Misvormd, gekneusd, betraand en bloedend.

Verworpen door allen, Uw Moeder (Vader) treurend.

Vergeef mij mijn angst om naar Uw Heilige Gelaat op te kijken

Your portrait in my hands
I see more than a man
Images and hallowed scenes come to life before me

Uw Beeld in mijn handen

Zie ik meer dan een man

Beelden en  gewijde scenes komen voor mij tot leven

Your Mother’s face comes into view
Your eyes are hers, it’s true
I gaze in wonder, feeling peace
Her gentle smile soothing

Uw moeders gezicht komt in beeld

Uw ogen en de hare, het is waar

Ik aanschouw het wonder, voel vrede

Haar edele glimlach  is troostend.

The Cross is plain to see
The light of love emblazoned in Your countenance
Promising life to all who will believe

Het kruis is duidelijk te zien

Het licht van de liefde schittert op Uw gelaat.

Het belooft het leven aan allen die wil geloven

 But in the shadows of Your face
A darker Cross reveals its place
Showing me the price You paid to loose the
chains that bind me

Maar in de schaduw van Uw Gelaat

Openbaart zich een donker kruis

Mij tonende de prijs die Jij betaalt om

De ketenen te breken die mij binden.

But when I see myself through Your eyes
And understand that Your beauty
Was marred by all the wrong I’ve ever done
You bore the ugliness of all my sins
It was my sins that scourged and crowned You
Bruised Your Face and spit upon You
Emotions well within my body
Still I doubt my sincerity

Maar wanneer ik mezelf zie doorheen Uw ogen

En heb begrepen dat Uw schoonheid

is ontsiert door al het kwaad dat ik ooit heb gedaan.

Gij doordringt de  lelijkheid van al mijn zonden

Het waren mijn zonden die U geselden en kroonden.

Die Uw Gezicht kneusden en erop spuwden.

Er zijn wel emoties in mijn lichaam

Maar nog altijd twijfel ik over mijn eerlijkheid

How hard it is to hear and bear, my Lord, I hide in shame
For surely if I loved You, I would look upon Your face
Lord give me the courage, help me look upon Your face

Hoe zwaar is het van dit te horen en te dragen, ik verberg mijn schaamte

Want ik heb U zeker lief, Ik wil opkijken naar Uw Gelaat

Heer geef mij de kracht, help mij om op te kijken naar Uw Gelaat

 Upon Your Holy Face
May the light of Thy face shine upon us
Upon Your Holy Face

Moge op Uw heilig Gelaat

het licht van Uw Gelaat op ons schijnen.

Op Uw Heilige GelaatPaul Lisney’s music;

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie