Feest van de tempelgang van onze verlosser Jezus Christus

FEEST VAN DE TEMPELGANG VAN O.H. EN

VERLOSSER JEZUS CHIRISTUS (Lichtmis)

 

 

opdracht in de tempel 3

Hebr.7,7-17

(7)en niemand kan ontkennen dat de mindere altijd gezegend wordt door de meerdere. [8] Bovendien zijn het in het ene geval sterfelijke mensen die tienden krijgen, in het andere is het iemand van wie de Schrift getuigt dat hij leeft. [9] Men zou zelfs kunnen zeggen dat Levi, die het recht heeft om tienden te heffen, zelf tienden heeft betaald in de persoon van Abraham: [10] want hij was nog in de lendenen van zijn voorvader, toen Melchisedek hem tegemoet ging.
     [
11] Wanneer de volmaaktheid was gekomen door het Levitische priesterschap – en op deze basis heeft het volk toch de wet ontvangen – waarom was het dan nog nodig dat er een andere priester zou komen, een priester op de wijze van Melchisedek en niet op de wijze van Aäron? [12] Want uit een verandering van priesterschap volgt onvermijdelijk een verandering van wet. [13] Degene* van wie hier sprake is, behoorde tot een andere stam, waarvan nog nooit iemand toegang had tot het altaar; [14] het is algemeen bekend dat onze Heer is voortgekomen uit Juda, een stam die Mozes in zijn bepalingen over de priesters niet heeft vermeld. [15] Dit wordt nog veel duidelijker, wanneer wij bedenken dat als evenbeeld van Melchisedek een nieuwe priester opstaat, [16] die niet op grond van een wettelijk vereiste afstamming priester is geworden, maar uit kracht van een onvergankelijk leven. [17] Want op Hem slaat het getuigenis: U bent priester voor eeuwig, op de wijze van Melchisedek. [18] Het bestaande voorschrift werd

 Opdracht in de tempel 32324

Evangelie :

 

Lucas 2,22-40

Jezus in de tempel. Simeon en Hanna
     [22] Toen* de tijd gekomen was dat zij zich volgens de wet van Mozes moesten reinigen, brachten ze Hem naar Jeruzalem om Hem aan te bieden aan de Heer, [23] zoals in de wet van de Heer geschreven staat: Al het mannelijke dat de moederschoot opent, zal de Heer worden toegewijd, [24] en om een offer te brengen, volgens de wet van de Heer: een koppel tortels of twee jonge duiven.
     [
25] Daar in Jeruzalem woonde een zekere Simeon; het was een rechtvaardige en vrome man; hij verwachtte de vertroosting van Israël en op hem rustte heilige Geest. [26] Door de heilige Geest was hem geopenbaard dat hij de dood niet zou zien voordat hij de Messias van de Heer had gezien. [27] Door de Geest geleid ging hij naar de tempel. Toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, [28] nam hij Hem in zijn armen en loofde God met de woorden:

 

[29]

‘Nu,Meester,laat U,zoals U gezegd  hebt,
uw knecht in vrede gaan;

 

[30]

want mijn ogen hebben uw heil gezien,

 

[31]

dat U ten aanschouwen van alle volken hebt toebereid,

 

[32]

een licht dat een openbaring zal zijn voor de heidenen
en een glorie voor uw volk Israël.’

[33] Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat er van Hem gezegd werd. [34] Simeon zegende hen en zei tegen zijn moeder Maria: ‘Deze* jongen zal velen in Israël ten val brengen of laten opstaan. Hij zal een omstreden teken zijn [35] – ook door uw ziel zal een zwaard gaan – en zo zal onthuld worden wat er in veler harten omgaat.’
     [
36] Ook was daar de profetes Hanna, een dochter van
Penuël, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; na haar meisjesjaren was ze zeven jaar getrouwd geweest [
37] en daarna weduwe gebleven; nu was ze vierentachtig. Ze was altijd in de tempel en diende God dag en nacht met vasten en bidden. [38] Juist op dit moment voegde ze zich bij hen; ze loofde God en sprak over de jongen tegen allen die de bevrijding* van Jeruzalem verwachtten. [39] Toen zij alles hadden gedaan wat de wet van de Heer bepaalt, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. [40] De jongen groeide op en werd steeds sterker, omdat Hij vervuld werd van wijsheid* en door God rijkelijk werd begunstigd.

 

Kopie (2) van Kopie van purpleroses

Katholieken in Rusland blij met Kirill

Katholieken in Rusland blij met Kirill

Hilversum (Van onze redactie) 29 januari 2009 – De Rooms-Katholieke Kerk in Rusland is blij dat metropoliet Kirill gekozen is tot de nieuwe patriarch van Moskou. In een felicitatietelegram aan de patriarch-elect heeft aartsbisschop Paolo Pezzi van Moskou de hoop uitgesproken dat de ‘broederlijke betrekkingen tussen orthodoxen en katholieken verdiept mogen worden’.

Proselitisme
De aanwezigheid van de Katholieke Kerk op Russisch grondgebied ligt gevoelig bij veel Russisch-orthodoxe patriotten. De aanwezigheid van katholieke missionarissen was lange tijd een doorn in het oog van het Moskouse patriarchaat. De vlam sloeg helemaal in de pan toen paus Johannes Paulus II in februari 2002 vier katholieke diocesen van de Latijnse ritus in het leven riep. ‘Proselitisme’ luidde het woedende orthodoxe verwijt aan de Heilige Stoel in Rome.

Aartsbisschop Moskou
De contacten tussen de Katholieke Kerk en de Russisch-Orthodoxe Kerk zijn de laatste jaren sterk verbeterd. “Recentelijk konden er geen incidenten worden gerapporteerd”, zegt priester Michiel Peeters (32) vandaag telefonisch vanuit Moskou tegenover katholieknederland.nl. Peeters is de persoonlijke secretaris van aartsbisschop Pezzi van het aartsdiocees ‘Moeder van God in Moskou’. Evenals mgr. Pezzi is Peeters lid van de Priesterbroederschap van Sint Carolus Borromeus (FSCB).

Geen zielen afpakken
“De katholieke gemeenschap in Rusland wil op geen enkele manier ‘zielen afpakken’ van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Wij zijn hier voor de bediening van de katholieken die hier altijd geweest zijn, en ook op de helpende hand te bieden aan de orthodoxe Kerk, waarmee het merendeel van de bevolking zich afficheert. Onze initiatieven proberen we altijd af te stemmen met de orthodoxen”, aldus Peeters. “Maar om elkaar te leren kennen, moet je met elkaar omgaan. Daarom is het heel belangrijk dat er in Rusland katholieken zijn. Zoals het belangrijk is dat er in West-Europa orthodoxen zijn.” Hij verwacht dat de contacten met de orthodoxie onder de nieuwe patriarch verder zullen worden verbeterd. 

Onbevlekte Ontvangenis
Tijdens het verkiezingsconcilie organiseerden bepaalde conservatieve groepen een campagne tegen Kirill, de favoriete kandidaat voor het patriarchaat. Hem werd verweten dat hij teveel aan de Katholieke Kerk zou toegeven. Hij zou zelfs bepaalde rooms-katholieke dogma’s aanhangen, zoals die van de Onbevlekte Ontvangenis. Dit dogma wordt door orthodoxen als typisch rooms gezien. Ook de Katholieke Kerk lijkt zich daarmee te willen onderscheiden. De zetelkerk van de rk-aartsbisschop van Moskou heet immers de Kathedraal van de Onbevlekte Ontvangenis.

Panorthodoxe consensus
Peeters: “Sinds het schisma van 1054 hebben de orthodoxe Kerken geen instantie meer die nieuwe dogmatische kwesties gezagvol kan beoordelen. Panorthodoxe consensus bestaat er daarom alleen over de dogma’s van de Concilies van het eerste millennium. Dat neemt echter niet weg dat de orthodoxie bepaalde recentere, katholieke dogma’s, zoals die van de Onbevlekte Ontvangenis, categorisch afwijst. Sterker nog, er bestaan grote orthodoxe denkers, onder wie Vladimir Solovjov [1853-1900], die zeggen dat geen enkel katholiek dogma sinds het schisma van 1054 met het orthodox gedachtegoed in strijd is.”

Geen doctrinaire instantie
Peeters wijst er op dat er slechts een minderheid binnen de Russisch-Orthodoxe Kerk is die alles was uit Rome komt afwijst. “De grootste theologen zijn voorzichtig. Zij spreken zich zelden uit over wat nu wel of niet bindend orthodox is. Dat kunnen ze ook niet, want de Orthodoxe Kerk kent geen instantie, zoals de paus, die bevoegd is om daar een oordeel over uit te spreken. Dat kan alleen een Oecumenisch Concilie. En om dat bijeen te kunnen roepen, is er eerst een grotere zichtbare eenheid nodig”.

Geen wezenlijke verschillen
De Orthodoxe Kerken onderschrijven alles wat de eerste zeven Oecumenische Concilies hebben gedefinieerd. Deze vonden plaats tussen 325 (Nicea I) en 787 (Nicea II). “Er hebben later nog wel panorthodoxe kerkvergaderingen plaatsgehad, al hebben die nooit het gezag gekend van een oecumenisch concilie. Op een daarvan werd bepaald dat de Orthodoxe Kerk nooit nationaal kan zijn, maar universeel is. Volgens deze leer kan er maar één universele Kerk zijn. Dat is een belangrijk vertrekpunt in de oecumenische dialoog. Wat betreft de dogma’s, ook de meeste orthodoxe theologen zeggen dat de dogmatische verschillen met de Rooms-Katholieke Kerk slechts klein zijn en niet wezenlijk.”

 Katholieke Kerk Moscou (285 x 214)

 RK Kathedraal van de onbevlekte ontvangenis – Moscou

De gezonden hebben geen geneesheer nodig, wel de zieken

H. Ambrosius (ca 340-397), bisschop van Milaan en Kerkleraar

Commentaar op Lucas, 5, 23.27

 “De gezonden hebben geen geneesheer nodig, wel de zieken”

 

ambrosius

De apostel Paulus zei : “Trek de oude mens met zijn gedragingen uit, bekleed u met de nieuwe mens” (Kol 3,9-10)…Dit was het werk dat Jezus vervulde toen Hij Levi riep: Hij heeft hem omgevormd en van hem een nieuwe mens gemaakt. Ook is het krachtens het nieuwe schepsel dat de vroegere tollenaar Christus een maaltijd aanbiedt, omdat Christus graag bij hem is en omdat hij het verdient om deel te hebben aan het geluk met Christus… Vanaf dan volgt hij Hem, gelukkig, vol blijdschap en overstromend van geluk.

      “Ik ga niet meer door voor tollenaar, zei hij bij zichzelf; ik ben niet meer de oude Levi; ik heb me van Levi ontdaan en me bekleed met Christus. Ik ontvlucht mijn eerste leven; ik kan slechts U volgen, Heer Jezus, U geneest mijn verwondingen. Wie kan me scheiden van de liefde van God die in U is? Een beproeving? Angst? Honger? (Rm 8,35). Ik ben door het geloof als met spijkers aan U gehecht, ik word teruggehouden door de goede boeien van de liefde. Al uw geboden zullen als een brandijzer zijn dat ik op mijn wonden houd; het geneesmiddel bijt, maar het haalt de infectie van de zweer weg. Heer Jezus, snijd met uw machtige zwaard de rotte plekken door mijn zonden af; kom snel in de diverse geheime verborgen begeertes snijden. Zuiver elke infectie met het nieuwe bad.

     “Luister naar mij, mensen die aan de aarde vastgeplakt zitten, u die door uw zonden denkt als een dronkaard. Ik, Levi, was ook verwond door soortgelijke begeertes. Maar ik heb een geneesheer gevonden die in de hemel woont en die zijn geneesmiddelen over de aarde verspreidt. Hij alleen kan mijn verwondingen genezen, omdat Hij ze niet heeft; Hij alleen kan de pijn uit het hart en de neerslachtigheid van de ziel wegnemen, want Hij kent alles dat verborgen is.”

Bron : Dagelijks evangelie : Contact-nl@evangelizo.org

Ook Patriarch Kyrill is niet brandschoon

OOK PATRIARCH  KIRILL  IS  NIET BRANDSCHOON

kIRILL

MOSKOU – De handel en wandel van het nieuwe hoofd van van de Russisch-Orthodoxe Kerk wordt vooral belicht op websites van Russische emigranten. Hij is niet brandschoon.

De metropoliet Kirill van Smolensk en Kaliningrad (62) wordt het nieuwe hoofd van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Het kerkpolitieke verleden van zijn voorganger Aleksej II was niet brandschoon. Dat geldt ook voor Kirill. Maar er zijn tegelijk positieve tegengeluiden.

Kirill – sinds 5 december al ‘tijdelijk hoofd’ – werd dinsdag verkozen door een raad van ruim zevenhonderd geestelijken en leken. Wie is de nieuwe patriarch van de ruim 75 miljoen orthodoxe Russen, van wie slechts vijf procent regelmatig naar de kerk gaat?

Kirill Gundajev werd op 20 november 1946 geboren in het toenmalige Leningrad. Zijn opa was priester, die een groot gedeelte van zijn leven in een werkkamp van Sovjetleider Stalin doorbracht. Onlangs zei Kirill nog tegen het Russische persbureau Interfax zich te herinneren dat hij zich als kind al verkleedde als priester. Ook glipte hij op zondag met zijn moeder langs een politieagent om naar de kerk te kunnen gaan.

In juni 1969 werd hij gewijd tot ‘hieromonach’, iemand die zowel monnik is als priester. Hij maakte snel carrière: in 1971 werd hij afgevaardigde voor Moskou bij de Wereldraad van Kerken en in 1977 aartsbisschop van Vyborg, verantwoordelijk voor de Russische gelovigen in Finland. Dat waren gevoelige posten met twee onontbeerlijke ingrediënten: politieke betrouwbaarheid en de gave van de diplomatie: het beleid van Moskou moest immers vermarkt worden in een Westerse, democratische omgeving. Hij werd door westerse bronnen ‘actief en efficiënt’ genoemd.

In 1989 werd Kirill hoofd van het departement voor betrekkingen met buitenlandse kerken van de Russisch-orthodoxe Kerk. Vanaf de jaren negentig was hij betrokken bij het langzame proces van hereniging tussen zijn kerk en de Russisch-Orthodoxe Kerken ‘over de grenzen’, bijna een half miljoen Orthodoxen in het Westen en Midden-Oosten die zich in 1927 hadden afgescheiden van de door de communisten overheerste Moskouse kerk. Op 17 mei kon de hereniging plechtig worden ondertekend. Metropoliet Kirill is voor de gewone Rus geen onbekende. Sinds 1994 heeft hij een wekelijkse pastorale rubriek op het eerste publieke net van de staatstelevisiezender ORT, Slovo Pastira , het Woord van de Herder.

Smetten
Er kleven drie smetten aan Kirill. Hij zou geen beste gezondheid hebben en tijdens de begrafenis van Aleksej II twee keer zijn flauwgevallen. Dat noteerde persbureau Reuters, maar het patriarchaat ontkende dat later in de Russische internetkrant Gazeta.ru .

Kirill geldt in het Westen en in eigen land als ‘hervormingsgezind’. ,,Hij is de enige echte politicus onder de bisschoppen. Als ik president zou zijn, zou ik bang zijn van zo’n man”, aldus een Russische expert.

Maar dat is een te snelle conclusie. Op 29 december meldde het overheidsgetrouwe Russische persbureau Ria/Novosti dat Kirill zich had uitgesproken tegen ‘welke liturgische of leerstellige hervorming dan ook’.

Ook van Kirill zijn er verhalen over een eerder dienstverband bij de geheime dienst van de voormalige Sovjet-Unie, de KGB. Het probleem is dat de meeste afkomstig zijn uit niet altijd betrouwbare kringen van Russische emigranten in de Verenigde Staten. De dissidente priester Gleb Jakoenin vertelde in september 2006 aan de website evangelie.ru dat de nieuwe patriarch lang een betaalde informant van de geheime dienst was. In 1996 al werd zijn codenaam onthuld: ‘Michajlov’. In 2003 noemde de Joodse dissident Georgi Edelstejn hem een KGB-officier en trouweloos mens.

In 2006 stond op jesuschrist.ru te lezen dat Kirill ook in zijn rol als geheime diender een goede opvolger van Aleksej zou zijn.

Toenadering
Een website van Russen in Miami, vaak geciteerd door de rechtse The Washington Times , stelde in januari 2005 dat Kirill twee geheime opdrachten had: de Russisch-Orthodoxe Kerk in Estland inzetten en beschermen tegen de nationalistische gevoelens daar en het terugbrengen van het ‘dorpsgevoel’ binnen de Russisch-Orthodoxe Kerk.

Opvallend genoeg krijgt Kirill ook veel kritiek binnen zijn kerk. Een strenge vleugel, geleid door bisschop Dhomid Dzjoeban (48), die resideert op het noordoostelijke schiereiland Tsjoekotka, beschuldigt hem van te veel toenadering tot de Rooms-Katholieke Kerk. In december 2007 ontmoette Kirill paus Benedictus XVI en sprak zich uit voor een gezamenlijk optreden tegen ‘immoraliteit en secularisme’; het Vaticaan reageerde gisteren verheugd op het nieuws van zijn benoeming.

Daarnaast is het een publiek geheim dat Kirill nogal wat verdiende met het aan de Russisch-Orthodoxe Kerk verleende recht om belastingvrij sigaretten te importeren. Portal-credo.ru noemt hem zelfs de ‘tabaksmetropoliet’. Kirills persoonlijk vermogen wordt geschat op een bedrag tussen de 1,5 miljard (Nikolaj Mitrochin van een Moskouse universiteit) en vier miljard dollar (de krant The Moscow News ).

Dat lijkt wat aan de hoge kant. Nathaniel Davis (84), die van president Johnson tot Ford Ruslandexpert op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken was, stelde in 2000 dat het ging om geld dat ten goede kwam aan de kerk; het orthodoxe tabaksmonopolie zou al in 1997 zijn beëindigd.

Russische internetsites met kritische verhalen over patriarch Kirill, die aanstaande zondag zal worden ingewijd, gingen gisteren op zwart. Kritiek van strenge vleugel binnen Russisch-Orthodoxe Kerk

UIT / DE VOLKSKRANT

 

Kirill nieuwe leider Russisch-orthodoxe Kerk

Kirill nieuwe leider Russich-orthodoxe Kerk

27-01-09

 

 

Kirill

 

 

 

 

 

 

 

 

De 62-jarige metropoliet Kirill is gekozen tot de nieuwe leider van de Russich-orthodoxe Kerk. Hij volgt de vorige maand overleden Aleksej II op. Kirill was al aangesteld als tijdelijk leider van de kerk.

Kirill kreeg een ruime meerderheid achter zich van de congregatie die bijeen was om een nieuwe leider te kiezen: 508 uit 677 stemmen.

Het is voor het eerst sinds de val van de Sovjet Unie dat de Russische kerk een nieuwe leider koos. De kerk heeft 165 miljoen volgelingen wereldwijd.

http://player.nos.nl/nos/media/flash/flvplayer.swf?file=http://player.nos.nl/index.php/embedded/playlist/tcmid/tcm:5-471335&bufferlength=5

Hervormer
Kirill geldt als een hervormer binnen de Kerk. Zijn tegenstander was de conservatievere metropoliet Kliment.

Kirill was tot nu toe aartsbisschop van van Smolensk en Kaliningrad. Hij zal mogelijk opener staan voor toenadering met de Katholieke Kerk. Zijn voorganger Aleksej beschuldigde de paus ervan gelovigen weg te lokken en weigerde hem te ontmoeten.
http://blogs.skynet.be/gfx/nosnl/quickfix/js/quickfix-artikel.js

 

 

 

 

 

Canonische discipline in de Orthodoxe Kerk

Canonische discipline van de orthodoxe Kerk

 

Ik geloof waarlijk, zoals ik het zo dikwijls bevestig in het Credo, «in de Kerk ». Ik kan niet ontkennen dat  de teksten die de Kerk heeft geschreven in de loop van haar geschiedenis, canons genoemd, mij zowel bevallen als hinderen. Deze teksten hebben als doel om de grenzen te definiëren van het ware leven die de christen niet zomaar achter zich kan laten, zonder aan deze  vormende daad voorbij te gaan. Een daad waardoor de hemelse Vader de christen  behandelt als zijn enige Zoon, dit wil zeggen , Hij geeft hem er een vergoddelijkende gave van Zijn heilige Geest mee.

De kerkelijke Canons tonen ons de weg die wij moeten gaan opdat ons leven in de Kerk niet slechts een natuurlijke sociaal leven zou zijn, maar ook opdat wij de autonomie van onze natuurlijke individualiteit zouden overschrijden door het ontvangen van de Heilige Geest en door de ervaring van onze deïficatie (…) Maar daarvoor moeten wij twee dwalingen vermijden . De ene bestaat erin

Dat wij zouden zeggen : het verleden is voorbij bij het begin van dit derde millennium, het is hoog tijd om een aggiornamento door te voeren. Als we zo denken dan miskennen wij volledig de diachronische (= historische ontwikkeling) en synthetische (op een synthese berustend)dimensie, en dit zonder onderbreking doorheen de periode van de kerkelijke Traditie en de eenheid van de Kerk.

Indien de kerkelijke canons ons voor alles spreken over de mogelijkheden van onze vergoddelijking in het zijn-in-communio van de Kerk, dan is het ware leven waarvan zij spreken ook het ware leven voor ons, hoe ver we nu ook mogen verwijderd zijn van hun auteurs. Er is nochtans nog een tweede dwaling waar we moeten op letten : men moet de christenen nu ook niet beangstigen met de canons door hen op een fanatieke wijze te bestoken door een automatische toepassing ervan. Gaan we in deze tijd een christen excommuniceren die de kerk verlaat vóór de anaphora zonder medisch motief ?

Zal men een moordenaar die berouw heeft, de heilige communie onthouden  tot aan het einde van zijn leven, en voor zeven jaar iemand die overspel heeft gepleegd ? Voor een  goed gebruik van de canons moeten wij voor ogen houden  dat, indien in de Oudheid de heilige Kerk, nochtans zo goed, zo moederlijk, zich streng heeft opgesteld, dat het is omdat ook nog in onze dagen, zonde exstreem zwaar is en dat wij als gevolg hiervan haar als zodanig moeten behandelen, zelfs al moet dit gebeuren met minder zware straffen. Want vroeger gaf de Kerk de communie voor zeven jaar niet aan iemand die echtbreuk had gepleegd of tot het einde van zijn leven niet aan iemand die een moord had bedreven. Wij hebben ook nu nog het recht niet om ons tevreden te stellen om zo een zonde in de biecht te belijden en direct na de biecht te communiceren  » 

 

Vader André Borrély, in Orthodoxes à Marseille octobre-Novembre 2002.

Vertaling : Kris Biesbroeck

 

 

 

 

 

 

Hymne van de Byzantijnse viering voor Theofanie

H.Sofrony van Jeruzalem (?-639), monnik, bisschop
Hymne van de byzantijnse viering voor Theofanie

“Vandaag opende de hemel zich, daalde de Heilige Geest neer op Jezus en de stem van de Vader klinkt over de wateren: “Dit is mijn welbeminde Zoon” (Vers bij het Alleluja)

      Vandaag is de Zon die nooit onder gaat, opgegaan en de wereld wordt verlicht door het licht van de Heer… Vandaag laten de wolken een hemelse dauw van gerechtigheid over de mensheid regenen. Vandaag laat Degene die niet geschapen is vrijwillig de handen opleggen door degene die geschapen is. Vandaag komt de profeet en voorloper voor zijn Meester te staan, en blijft huiverend dichtbij Hem, toen hij de welwillendheid van God voor ňns mensen zag.

      Vandaag zijn de stromen van de Jordaan veranderd in een bron van heil door de aanwezigheid van de Heer… Vandaag zijn de beledigingen van de mensen uitgewist door de wateren van de Jordaan. Vandaag opent het paradijs zich voor de mensheid en de Zon van Gerechtigheid straalt over ons (Mal 3,20)… Vandaag haast de Meester zich om zich te laten dopen, om de mensheid op te kunnen heffen. Vandaag buigt Degene, die niet verlaagd kan worden, zich voor zijn eigen dienaar om ňns te bevrijden van de slavernij. Vandaag hebben we het Koninkrijk der hemelen verkregen, want er zal geen einde aan het Koninkrijk van de Heer zijn.

      Vandaag delen de aarde en de zee de vreugde van de wereld en de wereld is vervuld met blijdschap. “Toen het water u zag, o God, toen het water u zag, begon het te beven” (Ps 77,17). “De Jordaan trok zich terug” (Ps 113,3) toen hij het vuur van de Godheid lichamelijk naar zich toe zag komen en afdalen in zijn stroom. De Jordaan trok zich terug toen hij de Heilige Geest in de vorm van een duif uit de hemel zag vallen en over u zweefde. De Jordaan trok zich terug toen hij de Onzichtbare zichtbaar gemaakt zag, de Schepper die is vlees geworden, de Meester die de vorm van een slaaf aannam… De wolken lieten hun stem vol met bewondering horen, wat veroorzaakt werd door de komst van het Licht der Licht onder ons, van de ware God uit ware God.

      Vandaag aanschouwen we het feest van de Heer in de Jordaan. En we zien Hem de dood in de Jordaan gooien, welke onze ongehoorzaamheid, de angel van de fout, de ketting van de hel, ons bezorgde en gaf aan de wereld de doop van de verlossing.

Bron : Dagelijks evangelie : Contact-nl@evangelizo.org