Bezinning Kerstmis

H.  Basilius (ca. 330-379), monnik en bisschop van de Caesarea in Kappadocië, Kerkleraar  
Homilie over de geboorte van Christus ; PG 31, 1471v

 

 

geboorte van Christus2

 

 

“Wij hebben zijn heerlijkheid gezien, die Hij als enigeboren Zoon van zijn Vader heeft”

     ” Toen ze de ster zagen, werden ze met buitengewoon grote vreugde vervuld” (Mt 2,10). Vandaag ontvangen wij ook die grote vreugde in onze harten, de vreugde die de engelen aan de herders verkondigen. Laten we met de magiërs aanbidden, met de herders verheerlijken, met de engelen zingen: “Vandaag is een Redder geboren, het is Christus de Heer, de Heer God is aan ons verschenen”…

      Dat feest is gemeenschappelijk voor de gehele schepping: de sterren haasten zich aan de hemel, de magiërs komen uit heidense landen, de aarde ontvangt in een grot. Er is niets dat niet aan dit feest bijdraagt, niets dat niet uit gulle handen komt. Laten we een vreugdelied zingen, laten we het heil van de wereld vieren, de dag van de geboorte van de mensheid. Vandaag is de veroordeling die Adam trof, tenietgedaan. Dat men nooit meer zegt: “Stof ben je, tot stof keer je terug” (Gn 3,19), maar: “Verenigd met Hem die uit de hemel neerdaalde, zul je lof zingen in de hemel”…

      “Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouders”(Jes 9,5)… wat een onmetelijke goedheid en liefde voor de mensen! Verenig je dus met hen die in vreugde hun Heer die uit de hemel neerdaalt, ontvangen en met hen die de Grote God in dit kleine kind aanbidden. De macht van God openbaart zich in dit lichaam als het licht door de ramen en straalt uit de ogen van hen die zuiver van hart zijn (Mt 5,8). Met hen, kunnen wij “met onverhuld gelaat de glorie van de Heer als in een spiegel aanschouwen, gegeven om herschapen te worden tot een steeds heerlijker gelijkenis met Hem” (2Kor 3,18), door de genade van onze Heer Jezus Christus en zijn liefde voor de mensen.

Bron : Dagelijks evangelie : Contact-nl@evangelizo.org

 

‘Kerstmis alleen nog een gezellig feest’

NEERIJNEN – Het is alweer zo’n 19 jaar geleden dat de destijds beroemde toneel- en poppenspeler Jozef van de Berg gehoor gaf aan een innerlijke stem.

 

Bouwhuis Jan
Foto’s: Jan Bouwhuis op zoek naar de

echte vrede

door Bert Leenders

Hij had, zoals de naam van zijn voorstelling toen heette, ‘genoeg gewacht’ en begon zijn zoektocht om er achter te komen wat God precies met hem voor had. Hij ging – zoals hij het zelf zegt – het thema van zijn laatste voorstelling zelf in praktijk brengen.Deze zoektocht leidde hem naar Maldon, Athene en de heilige berg Athos in Griekenland en na zijn bekering tot de orthodoxe kerk uiteindelijk naar Neerijnen. Hier woont hij ondertussen alweer 17 jaar. Hij leeft in een piepklein hutje tegenover de kasteeltuin. Dat hutje van amper enkele vierkante meters is niet alleen zijn woon- en slaapplaats. Het is ook een minikapel waar hij bidt en mediteert en zijn gasten ontvangt. J

ozef heeft geen behoefte aan weer een verhaal over het verleden en de manier waarop hij als monnik en kluizenaar zijn sobere leven leidt. Daarom praten we over de orthodoxe kerk, de zin van zijn bestaan en – hoe kan het anders in deze tijd – de betekenis van het kerstfeest. De orthodoxe kerkOp zijn speurtocht naar een andere invulling van zijn leven en het gehoor geven aan de innerlijke stem die hij hoorde, kwam Jozef in contact met het monnikenleven in Griekenland en daardoor met “De Heilige Orthodoxe Kerk”. De orthodoxe kerk is in Oost-Europa en in West-Azië de meest voorkomende vorm van het christendom. In het jaar 1054 vond er een schisma plaats, die leidde tot een splitsing tussen Oosterse en Westerse christenen. Evenals de Rooms-katholieke kerk kent de orthodoxe kerk verschillende sacramenten en wordt de moeder van God, Maria daar vereerd. De paus wordt niet erkend en er is geen strakke hiërarchie.

De nadruk ligt op heilige tradities die stammen uit de heilige schrift en de vroegste kerkvaders. Daardoor is de orthodoxe kerk er van overtuigd dat zij de enige rechtstreekse voortzetting is van de kerk die Christus zelf gesticht heeft. In Nederland zijn 34 Oosters-orthodoxe parochies en drie kloosters.De zin van zijn levenswijzeJozef beschouwt het als een goddelijke opdracht om op deze manier te leven. Zijn leven bestaat uit bidden, schrijven en het klaarmaken van een schamele maaltijd van de spullen die vrienden en dorpsbewoners hem brengen. De weg die hij gaat legt hij vast op papier. Wat met deze tekst gaat gebeuren weet hij nog niet. “Dat is in Gods hand”. Eens per maand krijgt hij inspirerend bezoek van een orthodox priester. Samen vieren ze dan een liturgische plechtigheid. Jozef krijgt regelmatig bezoek van zijn familie en geestverwanten. Anderen, waaronder veel toevallige passanten, zijn nieuwsgierig naar zijn leefwijze, vragen om raad of willen praten over geloofs- en levensvragen.

“Een dergelijk vreemde verschijning met baard en gekleed in donkerkleurige pij valt op en maakt nieuwsgierig” is zijn ervaring. Hij ontmoet veel gelijkgezinden maar vindt het ook boeiend om van gedachten te wisselen met mensen met andere opvattingen. “Het verdiept je inzicht”. Hij verlaat Neerijnen vrijwel nooit. Als hij kan helpen, steekt hij ook daadwerkelijk de handen uit de mouwen. Zo is hij een actief lid van de kasteeltuincommissie. Iedere zaterdag is hij daar met een groep vrijwilligers actief om de fraaie tuin te onderhouden. Op de jaarlijkse pompoenenmarkt poft hij traditiegetrouw appeltjes voor de kinderen en hij verricht zo nodig kleine karweitjes voor buurtbewoners.

KerstmisJozef: ”Met kerstmis herdenken wij de komst van Jezus op aarde. Het feit dat God kind wordt en deel wordt van zijn eigen schepping. Voor veel mensen heeft Kerstmis tegenwoordig alleen nog de waarde van een gezellig feest. De binding met de oorspronkelijke betekenis is voor hen verdwenen. Dat is jammer. Samen iets vieren en genieten van de goede kant van het leven mag best. Kerstmis is echter ook een prima moment om eens te reflecteren op de achterliggende periode en nieuwe plannen te maken.” Jozef vindt de situatie waarin de wereld verkeert instabiel en wankel. Veel economische zekerheden vallen als kaartenhuizen in elkaar. Hij wijst er op dat de verzekeringsmaatschappij met de leus ‘Nationale Nederlanden, wat er ook gebeurt’ zelf gered moest worden van een mogelijke ondergang. Daarom is het kerstfeest wellicht een goed moment om te vertrouwen op Diegene die werkelijk stabiel is.

Met graaien en de vraag hoeveel ik wel niet bezit, wordt je niet echt gelukkig. Het is de onderlinge liefde waar het om gaat. Wellicht is het kerstfeest in deze economisch schokkende tijd een goed moment om dat te ontdekken.Jozef zelf viert Kerstmis volgens de kerkelijke kalender van de orthodoxe kerk: niet op 25 december, maar 13 dagen later. Enkele vrienden en geestverwanten komen dan bij hem samen en herdenken dan met een gebedsbijeenkomst de komst van Christus. Ook gebruiken ze dan samen de maaltijd.Wanneer ik Jozef verlaat moet ik onwillekeurig denken aan een vergelijking met het kerstverhaal. Christus werd geboren in een stal. Jozef begon zijn ‘nieuwe leven’ in een fietsenstal(ling) en ook zijn huidige woonomstandigheden verschillen niet veel van de primitieve omstandigheden waaronder Christus geboren werd.

 

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie