alle teksten van de CD : ‘Mijn ziel love de Heer’

 

 “Mijn ziel love de Heer”

Nederlandstalige orthodoxe gezangen

Koor van de Orthodoxe parochie

Heilige Apostel Andereas. Gent.

 

VESPERS

 

1   Psalm 103 (104)

Zegen de Heer mijn ziel,

Heer mijn God, Gij zijt onnoemelijk groot

Gij hebt U zelf met licht omgord als met een kleed.

Heer, mijn God, Gij doet bronnen ontspringen

in de dalen stromen wateren.

Hooggeprezen zijt Gij,

o Heer, mijn God, geprezen zij Gij.

Ja, hoe groot zijn uw werken o Heer;

Gij hebt alles met wijsheid gemaakt.

Ere zij U, o mijn God, ere zij U.

Gij hebt alles met wijsheid gemaakt.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Alleluia, alleluia, alleluia, ere zij U, o God,

Alleluia, alleluia, alleluia, ere zij U, o God,

Alleluia, alleluia, alleluia, ere zij U, o God,

 

2   Kathisma  (Vespers Zaterdagavond)

Gelukkig de man die niet gegaan is naar de raad der goddelozen.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Want de Heer kent de weg der gerechten, maar de weg der goddelozen voert ten verderve

Alleluia, alleluia, alleluia.

Dient de Heer in vreze en verheugt u in Hem met beving

Alleluia, alleluia, alleluia,.

Zalig zijn allen die op Hem vertrouwen

Alleluia, alleluia, alleluia.

Sta op.o Heer red mij o mijn God

Alleluia, alleluia, alleluia.

Bij de Heer.is redding, en over uw volk is uw zegen

Alleluia, alleluia, alleluia.

Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan de Heilige Geest

Alleluia, alleluia, alleluia.

nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Alleluia, alleluia, alleluia. Ere zij U o God.

Alleluia, alleluia, alleluia. Ere zij U o God.

Alleluia, alleluia, alleluia. Ere zij U o God.

Ere zij U o God.

3   Lichtpsalm “Heer ik roep tot U” toon 5

Heer ik roep tot U, verhoor mij toch (Toon 1)

verhoor mij toch o Heer.

Verhoor de stem van mijn smeking wanneer ik tot U roep.

Verhoor mij toch, o Heer.

Laat mijn gebed nu opgaan

als wierook voor uw aangezicht

en de opheffing van mijn handen

zoals het avondoffer

Heer, verhoor mij toch.

 

4   1e en 2e Stichiren van de Verrijzenis, toon 1

Neem aan onze avondgebeden, o Heilige Heer

en schenk ons de vergeving van de zonden.

Immers Gij alleen..

Toont aan de wereld de opstanding

 

Komt alle volkeren rondom Sion

En geef eer aan Hem

Die uit de doden is opgestaan

want Hij is onze God

die ons bevrijdt heeft van onze misdaden

 

5   1e Stichier van de Verrijzenis, toon 2

Nadat Gij gekruisigd begraven werd,

verkondigde Engel U als de Meester

en sprak tot de vrouwen:

komt en ziet waar de Heer gelegen heeft;

want Hij is opgestaan zoals Hij had gezegd,

als de Almachtige.

Daarom aanbidden wij U

Die alleen ontsterfelijk zijt:

Levenschenkende Christus, ontferm U over ons.

 

6   1e Stichier van de Verrijzenis, toon 4

Uw levendmakend kruis,

Aanbidden wij zonder ophouden o Christus God.

en wij roemen uw Opstanding

want daardoor hebt Gij de bedorven natuur

der mensen vernieuwd o Almachtige,.

en ons de weg naar de hemel getoond.

Gij alleen goed en menslievende

7   1e en 3e Stichier van de Verrijzenis, 0toon 8

De avondgezang,

En de dienst van het Woord offeren wij u. o Christus

omdat Gij u verwaardigd hebt ons te verlossen

door Uw Opstanding

 

Heer, Heer, verlaat mij niet

want voor uw aangezicht

maar gewaardig u om ons te verlossen

door uw Opstanding.

 

8   Avondhymne

Vriendelijk Licht der heilige glorie

des onsterfelijken, hemelsen en heilgen Vaders Jezus
Christus.

Weer aangeland bij zonsondergang,

schouwend het avondlicht

zingen wij de Vader en de Zoon,

en de Heilige Geest een lofzang als God.

Waardig is het U zalig te prijzen met heilige stem,

Zoon van God, Gij levenschenker.

Daarom roemt U de kosmos.

 

9   Prokimen van de Zaterdagavond, toon 6

Wijsheid! avondprokimen !

V De Heer regeert, met majesteit is Hij omkleed.

K De Heer regeert, met majesteit is Hij omkleed.

V Met macht is de Heer aangedaan en omgord.

K De Heer regeert, met majesteit is Hij omkleed.

V Ook heeft Hij de aarde gevestigd en zij zal niet wankelen.

K De Heer regeert, met majesteit is Hij omkleed.

V Heiligheid komt uw huis toe o Heer  tot in lengte van dagen.

K De Heer regeert, met majesteit is Hij om u.

V De Heer regeert

K met majesteit is Hij om u.

 

10 Kantiek van Symeon, toon 6

Nu laat Gij o Heer

uw dienaar gaan in vrede naar uw woord,

want mijn ogen hebben uw heil aanschouwd,

dat Gij bereid hebt voor het oog van alle volkeren.

Een licht tot verlichting van de heidenen

en tot glorie van uw volk Israël.

11 Troparion van de Moeder Gods, toon 4

Moeder Gods en Maagd

verheug U, hoogbegenadigde Maria.

De Heer zij met U

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen

en gezegend is Jezus

de vrucht van uw schoot

Want Gij hebt doen geboren worden de Verlosser van onze zielen.

12 “Onder uw hoede” (D. Bortnjanski, bew.: Xavier V.)

Onder uw hoede vluchten wij,

Maagd en Moeder van onze God.

Hoor onze smeking in alle noden

en verlos ons uit het gevaar.

Gij die alleen ongeschonden en gezegend zijt.

Alheilige Moeder Gods bescherm ons.

 

 

METTEN

 

13 “God is Heer en Hij is ons verschenen”, toon4

 V God is Heer en Hij is ons verschenen,

    Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren

K God is Heer en Hij is ons verschenen.

     Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren

V belijdt de Heer want Hij is goed

    in eeuwigheid duurt zijn erbarmen.

K God is Heer en Hij is ons verschenen

   Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren

V Ik zal niet sterven, maar leven, en de werken des Heren verkondigen.

K God is Heer en Hij is ons verschenen.

     Gezegend is Hij die komt in de Naam des Heren.

V De steen die de bouwlieden hadden verworpen,

    deze is tot hoeksteen geworden,

    door de Heer is dit geschiedt,

    het is wonderbaar in zijn ogen.

K God is Heer en Hij is ons verschenen.

 

14 Polyeleos (Znamenni zang, bew.: Xavier V.)

Looft de naam des Heren, Alleluia.

Looft gij dienaren de Heer, Alleluia

Gezegend zij de Heer uit Sion

Die woont in Jeruzalem. Alleluia.

Belijd de Heer want Hij is goed, Alleluia, alleluia.

want eeuwig duurt zijn barmhartigheid. Alleluia.

Belijd de God des Hemels, alleluia, alleluia

Want eeuwig duurt zijn barmhartigheid, Alleluia

15 Opstandingstroparia I en II, toon 5

 Gezegend zijt Gij, o Heer,

leer mij uw gerechtigheid.

Het leger der Engelen stond verwonderd, toen het U

zag in de gedaante des doods,

de kracht van de dood varnietigend,Verlosser.

Met U hebt Gij Adam opgeheven, en met hem hebt Gij

Allen uit de hades bevrijd.

Gezegend zijt Gij, o Heer,

leer mij uw gerechtigheid.

Gij vrouwen die Hem gevolgd zijt

Waarom mengt Gij in Uw medelijden

de wierook met tranen

De stralende engel riep in het graf de myrondraagsters toe

Ziet het graf en leert van mij

De Verlosser is opgestaan uit het graf

 

GODDELIJJKE LITURGIE

 

16 Vredeslitanie

Gezegend zij het Koninkrijk van de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest

nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen, Amen

Laa
t ons de Heer in vrede bidden, Kyrie eleyson

Voor de hemelse vrede en de redding van onze zielen bidden wij de Heer:

Kyrie eleyson

Om vrede voor de gehele wereld, het welzijn der heilige kerken God, en om de eenheid van allen bidden wij de Heer

Kyrie eleyson

Voor dit heilig Godshuis en voor hen die er  met geloof , eerbied en vreze Gods binnentreden

Bidden wij de Heer

Kyrie eleyson

Voor onze Aartsbisschop Panteleimon, voor de geheel de geestelijkheid en voor gans het volk, bidden wij de Heer

K

Voor onze Koning Albert en onze Koningin Paola , voor de regering van dit land, bidden wij de Heer

K

Voor deze stad en alle steden en dorpen van het gehele land en voor alle gelovigen die er wonen bidden wij de Heer

K

Voor goed weer, overvloed van de vruchten der aarde, en om vredige tijden, bidden wij de Heer

K

Voor de reizigers ter land ter zee en in de lucht, de zieken, de lijdenden, de gevangenen en hun redding, bidden wij de Heer

K

Voor onze bevrijding uit elke verdrukking, toorn, gevaar en nood, bidden wij de Heer

K

Help ons en red ons, wees barmhartig, en bescherm ons, o God, door Uw Genade.

Onze alheilige, ongeschonden,hooggezegende, roemrijke Koningin, Godsmoeder, en altijdmaagd Maria, met alle Heiligen gedenkend, bevelen wij aan Christus God; onszelf, en elkaar, en geheel ons leven aan.

Aan U o Heer

Want U komt toe alle heerlijkheid, eer en aanbidding :

Vader, Zoon en Heilige Geest;

Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen

 

Amen

 

17 1e Antifoon van Pasen (harm.: Paul M.)

Juicht voor de Heer, gehele aarde,

zingt een psalm voor zijn naam.

Door de gebeden van de heilige Moeder Gods

Heiland, hoor naar ons.

Zegt tot God: hoe ontzagwekkend zijn Uw werken,

de grootheid van uw kracht doet uw vijanden wijken voor U.

Door de gebeden van de heilige Moeder Gods

Heiland, hoor naar ons.

Hij heeft mijn ziel in leven gehouden

Hij heeft mijn voeten niet prijsgegeven aan de branding.

Door de gebeden van de heilige Moeder Gods

Heiland, hoor naar ons.

Komt en hoort, gij allen die God vreest

Ik zal u verhalen wat Hij aan mijn ziel gedaan heeft.

Door de gebeden van de heilige Moeder Gods

Heiland, o red ons

Eer aan de Vader , de Zoon en de Heilige Geest,

nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen, amen.

Door de gebeden van de heilige Moeder Gods

Heiland, hoor naar ons.

18 3e Antifoon: de Zaligspreking

In Uw koninkrijk, denk toch aan ons o Heer

Zalig zij die arm zijn van Geest

Want hun behoort het Rijk der Hemelen

Zalig zij die treuren

Want zij zullen getroost worden

Zalig zij die zachtmoedig zijn

Want zij zullen de aarde bezitten

Zalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid

Want zij zullen verzadigd worden

Zalig zij die barmhartig zijn

Want hun zal geschieden barmhartigheid

Zalig zij die zuiver zijn van hart

Want zij zullen God zien

Zalig zij die vrede stichten

Want zij zullen kinderen Gods worden genoemd

Zalig zij die vervolg worden om de gerechtigheid

Want het Rijk der hemelen behoort hun toe

Zalig zijt gij wanneer gij zult gesmaad en vervolgd worden

En wanneer men valselijk allerlei kwaad zal zeggen om mijnentwil

Verheugt en verblijdt u

Want groot is uw beloning in de hemel.

19 Kleine Intocht

Wijsheid staat op !

Kom laten wij Christus aanbidden

En buigen voor Hem

Red ons o zoon van God

Gij die uit de doden verrezen zijt

Wij die u bezingen Alleluia

20 Troparion van de Verrijzenis, toon 1

Terwijl de steen

Door de Joden verzegeld was

En de soldaten uw allerzuiverst Lichaam bewaakten.

Zijt Gij na drie dagen opgestaan o Verlosser

Om aan de wereld leven te schenken.

Daarom riepen de hemelse machten u toe

O Levensschenkende.

Ere zij Uw Verrijzenis, o Christus

Ere zij Uw Koninkrijk

Ere zij Uw voorzienigheid o enig menslievende

21 Troparion en Kondakion van de Verrijzenis, toon 2

Toen Gij het onsterfelijke leven nederdaalde tot de dood

Hebt Gij de onderwereld gedood,
door de bliksem de Godheid

En toen Gij de gestorvenen opwekte uit de onderwereld

Riepen alle machten der hemelen

O Christus onze God

Schenker des levens,

Ere zij U

22 Troparion van de Verrijzenis, toon 3

Dat hemelse en aardse wezens zich verheugen en jubelen

Want de Heer heeft de kracht van Zijn arm getoond.

Door Zijn dood is de dood vertreden

En werd Hij de eerstgeborene uit de doden.

Hij heeft ons verlost uit de diepte der hel

En aan de wereld grote genade geschonken.

23 Troparion van de heilige Aposlel Andreas, toon 4

Gij zijt de eerstgeroepene der Apostelen

En de broeder van Petrus.

Bidt daarom Heilige Andreas tot de meester van het heelal;

Om aan de wereld vrede te schenken

En aan onze zielen de grote genade.

24 Troparion en Kondakion van de Verrijzenis, toon 7

 Door Uw kruis, zijt Gij de overwinnaar van de dood

En hebt Gij het paradijs geopend voor de rover.

De droefheid der myrondraagsters hebt Gij veranderd in vreugde

En Gij hebt hen gezonden tot de Apostelen

Om te verkondigen

Dat Gij waart Verrezen

O Christus onze God

Om aan de wereld grote genade te schenken.

Niet langer houdt de onderwereld

De gestorvenen vast

Want christus is er afgedaald

En heeft diens kracht vernietigd;

De hades is geboeid

De profeten jubelen en roepen

De Verlosser is de gelovigen verschenen,

Verheft u in het geloof der opstanding

25 Troparion en Kondakion van de Verrijzenis, toon 8

Gij zijt uit de hoge neergedaald o Barmhartige

En zijt drie dagen in het graf gebleven

Om ons van het lijden te bevrijden, Gij zijt ons leven

En onze verrijzenis Heer

Ere zij U

Nadat Gij zijt opgestaan uit het graf

Hebt Gij de doden opgewekt

En Adam weer doen opstaan, de einden

der wereld jubelen.

Over uw ontwaken uit de doden

O Albarmhartige

26 Trisagion (T.Popesco, bew.: Paul M.)

Sfinte dumne zeule

Sfinte tare sfinte farde moarte

milu este neprenoi

 

Heilige God

Heilige Sterke

Heilige onsterfelijke

Ontferm U over ons

 

Sfinte dumne zeule

Sfinte tare Sfinte farde moarte

Milu este neprenoi

 

Eer aan de Vader de Zoon en de Heilige Geest

Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen

 

Heilige onsterfelijke

Ontferm U over ons

 

Sfinte dumne zeule

Sfinte tare

Sfinte farde moarte

Milueste Neprenoi

 

 

27 Prokimen van de Verrijzenis, toon 7

De Heer schenkt Zijn volk kracht

De Heer zegent Zijn volk met vrede

Offert de Heer glorie en eer

Offert de Heer de heerlijkheid van Zijn Naam.

De Heer…….

De stem des Heren over de wateren

De Heer der glorie doet de donder rollen

De Heer…..

28 Alleluia, toon 1

Wijsheid staat op

Alleluia…

Het is goed de Heer te belijden

En psalmen te zingen voor Uw Naam Allerhoogste

Alleluia….

Om ’s morgens uw barmhartigheid te verkondigen

En uw waarheid in de nacht

 Alleluia

29 Dringende Litanie

Zeggen wij allen met geheel onze ziel, zeggen wij uit geheel ons hart :

Kyrië eleyson

 Heer Almachtige God, God onzer Vaderen, wij smeken u : luister en wees barmhartig

God, wees ons barmhartig volgens Uw grote barmhartigheid;

wij smeken U : luister en wees barmhartig.

Kyrie eleyson, (3 X)

Ok bidden wij voor de vrome Orthodoxe Christenen,

Ook bidden wij voor de Aartsbisschop Panteleimon

Ook bidden wij voor onze  Koning Albert, onze Koningin Paola

De regering van dit land en voor allen die er wonen.

Ook bidden wij voor alle Orthodoxe Patriarchen,

Metropolieten en bisschoppen, voor de priesters en diakens;

 voor de monniken en monialen;

en voor het gehele volk.

Ook bidden wij voor de zieke dienaren en dienaressen Gods,

opdat God hen moge sparen en redden en te hulp komen in hun ziekte.

Ook bidden wij voor onze overledenen, en voor alle overleden

broeders en zusters die ons zijn voorafgegaan.

Ook bidden wij voor hen die goede vrucht dragen en helpen

in deze heilige en eerbiedwaardige kerk.

Voor hen dier er werken, voor hen die er zingen en voor

heel het rondomstaande volk, dat van U grote en rijke

Barmhartigheid verwacht.

Ook bidden wij voor hen die U zoekn,

Voor hen die u nog niet zoeken,

Voor hen die U aanroepen zonder U te kennen

En voor hen die weerstaan aan Uw genade.

Want Gij zijt een barmhartige en menslievende God, en tot U zenden wij onze lof : Vader, Zoon en Heilige Geest;

Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

 Amen

 

30 Cherubijnenhymne (Dvoretsky, bew.: Paul M.)

 Wij die in dit mysterie

  verzinnebeelden de Cherubijnen

  En die de hymne zingen

  D’hymne driemaal heilig aan de levensschenkende

  Drie-eenheid.

  Laat ons terzijde, laat ons ter zijde stellen

  Alle zorgen van deze wereld. Amen

 Om de Koning te ontvangen van het heelal

  Onzichtbaar begeleid

  door de engelenkoren.

  Alleluia,alleluia,alleluia

31 Eucharistische Canon (Feofanovskoje)

P. Laat ons eerbiedig staan;

Laat ons met vreze staan;

Laat ons aandachtig zijn

Om het heilig offer in vrede op te dragen.

K. Gift van Vrede, een offer van lof, van Lof

P.De genade van onze Heer Jezus Christus

De liefde van God de vader

En de gemeenschap van de Heilige Geest,

Zij met u allen.

K. En met uw Geest.

P. Omhoog de harten

K. Wij heffen ze omhoog tot onze Heer

P. Laat ons de heer dankzeggen

K. Het is recht en waardig, recht en waardig te aanbidden de

Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Drie-eenheid , één -wezenlijk en ondeelbaar, één-wezenlijk en ondeelbaar.

P.Wij danken U ook voor deze Eucharistie, die Gij uit onze handen wilt aanvaarden, terwijlGij toch beschikt over duizenden Aartsengelen en tienduizenden Engelen, over Cherubijnen en Serafijnen, met zes vleugels en vele ogen, hoog opwiekend

Het triomflied zingend, roepen, luid jubelend en zeggend :

K. Heilige, Heilig, Heilig is de Heer Sabaot.

De hemel en aarde zijn vol van Uw heerlijkheid. Hosanna ;hosanna in de hoge.

Gezegend is Hij die komt in de Naam van de Heer.

Hosanna, hosanna in de hoge

P. Offeren wij U het uwe, genomen uit het Uwe, namens alles en voor allen.

K. Wij prijzen U

Wij loven U

Wij zeggen U dank, o Heer,

En wij bidden U, en wij bidden U,

O Onze God, O onze God, O onze God

 

32 Hymne tot de Moeder Gods (melodie uit Wit-Rusland)

Het is waarlijk passend u zalig te prijzen

Moeder van God.

Zalig geprezen en ongeschonden,

Moeder van onze God.

Gij eerbiedwaardiger dan de Cherubijnen

en onvergelijkelijk roemvoller

dan de Serafijnen,

Die zonder smet, God, het Woord hebt gebaard.

gij moeder van God, U prijzen wij

 

33 “Onze Vader” (N. Rimsky-Korsakov)

 Onze Vader die in de hemelen zijt

Geheiligd zij Uw Naam

Uw Rijk kome,

Uw wil geschiede op aarde  als in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

En vergeef ons onze schulden

Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren

En leid ons niet in bekoring

Maar verlos ons van DE kwade

 

34 “Koning van de Hemel” toon 6

 Koning van de Hemel

Trooster Geest der waarheid,

die overal tegenwoordig zijt

en met wie alles vervuld is,

Schatkamer van alle goed,

Gever van het leven.

Kom en verblijf in ons, zuiver ons van alle smet

En red onze zielen o algoede

 

35 Communiezang

 Ontvang het Lichaan van Christus

Drink aan de bron der onsterfelijkheid.

Alleluia, (3 X)

 

36 “We hebben het ware Licht aanschouwd” toon2

 God red Uw volk en zegen Uw erfdeel.

 Wij hebben het ware Licht aanschouwd

Wij hebben de Hemelse Geest ontvangen.

Wij hebben het ware geloof gevonden.

Wij aanbidden de ondeelbare drie-eenheid,

Want ’t is zij die ons heeft gered

 

37 Psalm 33 (34)

 Ik wil de Heer zegenen ten alle tijden,

Altijd blijve Zijn lof in mijn mond.

In de Heer verheft zich zijn ziel,

Dat de zachtmoedigen het horen en zich verheugen.

 Verheerlijkt de Heer met mij.

Laat ons tesamen zijn Naam verheffen.

Ik zocht de Heer en Hij heeft mij verhoord,

Hij heeft mij bevrijd uit al mijn beproevingen.

Vreest de Heer gij al zijn heiligen.

Want  voor wie Hem vrezen is er geen gebrek.

Rijken werden arm en noodlijdend,

Maar wie de Heer zoeken zal het aan geen enkel goed ontbreken.

 Eer aan de  Vader en de Zoon

En aan de Heilige Geest,

Nu en altijd en in de eeuwen der eewen.

Amen

 

Dienst der overledenen

 

38 Kondakion van de overledenen en

     “Eeuwige gedachtenis”

Met Uw Heiligen,

Laat rusten, o Christus,

De ziel van uw dienaar(es)

Waar geen smart noch droefheid is,

Doch waar leven is zonder einde.

 

Eeuwige gedachtenis (3 X)

VASTEN- EN PAASTIJD

 

39 “Nu dienen” uit de liturgie van de Voorafgewijde Gaven

      (D. Bortjanski, bew. Paul M.)

Nu dienen met ons tezamen hemelse machten

onzichtbaar bij ons.

Want de Koning der eeuw’ge heerlijkheid treedt nu

in ons aller midden.

Zie, het volmaakte, het heilige Mysterium

wordt op speren binnengedragen.

 Wilt met geloof en met liefde Hem naderen, opdat gij deel hebt

aan het eeuwige leven.

Alleluia, Alleluia,alleluia

 

40 “De edele Jozef

Troparion van Goede Vrijdag, toon2

De ed’le Jozef heeft u van het kruis

Genomen U o Heer. In smetteloos

welriekend linnen heeft

Hij U gehuld.

 

Toen Gij in ’t dodenrijk zijt afgedaald

O onsterfelijk leven

Hebt Gij hades vernietigd

Door uw God’lijk licht.

 De myrondraagsters kwamen Aan Uw graf

O Heer en God, maar de engel aan het graf sprak hun toe

 Zie deze myronbalsem is passend voor wie

Gestorven zijn, maar Christus is de

Onvergankelijke Heer

 

41 3e Antifoon van Pasen

 Dat God verrijze en dat zijn vijanden verstrooid mogen worden.

 Christus verrezen uit de doden,door zijn dood overwon Hij de dood,en schenkt terug het leven aan hen in het graf.

Zoals rook verwaaid moge zij verwaaien.

Christus verrezen uit de doden,door zijn dood overwon Hij de dood,en schenkt terug het leven aan hen in het graf.

 

Dit is de dag die Heer gemaakt heeft,laten we juichen en ons verheugen.

 

Christus verrezen uit de doden,door zijn dood overwon Hij de dood,en schenkt terug het leven aan hen in het graf.

 

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen

 

Christus verrezen uit de doden,door zijn dood overwon Hij de dood,en schenkt terug het leven aan hen in het graf.

 

42 Troparion van Pasen:

In het Roemeens (har,: Paul M.)

Christos a inviat din mortz

Cu morte pre moarte calkînd

Chi chelor

Din mormîntur viatsa daruin

dule

In het Grieks (harm.: Paul M.

Christos anesti ek nekron

tanaton thanaton patisas

ketis entis mnimassin

zoin charissamenos.

In het Kerkslavisch

Christos voskresje iz mjertvych

smertijoe smjert poprav

ie soesjtsjiem vo grobjech

zjivot darovav.

 

43 Heilwens

 Schenk o Heer aan uw dienaars  een welvarend en vredig leven,

gezondheid , heil en voorspoed in alles wat zij ondernemen,

en schenk hen nog vele jaren

 

Mno  gaja ljeta (nog vele jaren)

Mno gaja ljeta

Mno gaja ljeta

 

 

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie