Moskou en Kiev claimen elk zege in kerkenstrijd

Moskou en Kiev claimen elk zege in kerkenstrijd

 AleksejII en Bartholomeos I in Kiev. Ze claimen allebei het hoogste gezag over de orthodoxe kerk.rtr

© Konstantin Chernichkin

BRUSSEL – Een bijeenkomst van orthodoxe gezagsdragers in Oekraïne is uitgedraaid op hoog politiek spel.

Sinds de Oranje Revolutie in Oekraïne, in 2004, is het duidelijk hoezeer Moskou en Kiev politiek verschillen. Tegelijk woedt er ook een felle kerkenstrijd, die vorig weekeinde openlijk tot uiting kwam bij een bijeenkomst met veel hoge orthodoxe gezagsdragers.

Kiev vierde zaterdag en zondag de 1.020ste verjaardag van de bekering van Vladimir de Grote in 988. Die bekering van de heerser van het grote ‘rijk van Kiev’ – Moskou bestond nog niet – geldt als het begin van het ‘Russische’ orthodoxe christendom. Door de loop van de geschiedenis is het de patriarch van Moskou, nu AleksejII, die de geestelijke leider is van Rusland en Oekraïne. Zeer tot ongenoegen van veel Oekraïners. De Russische orthodoxe kerk, en haar patriarch, zijn immers na de val van de atheïstische Sovjet-Unie opnieuw bakens van Russisch ultranationalisme, met uitstekende banden met het Kremlin.

Begin jaren negentig splitsten zich in Oekraïne al twee ‘kerken’ af van de officiële ‘Oekraïense orthodoxe kerk – patriarchaat van Moskou’. De gezagsdragers van de afgesplitste kerken werden prompt in de ban geslagen door de Moskouse patriarch Aleksej en ze worden door niemand in de orthodoxe wereld erkend. Aleksej is de facto immers de belangrijkste gezagsdrager in de orthodoxe kerk: zo’n derde van de 225 miljoen orthodoxe gelovigen woont in het patriarchaat van Aleksej.

De Oekraïense president, Viktor Joesjtsjenko, wilde daarentegen van de 1.020ste verjaardag dit weekeinde gebruikmaken om Oekraïne een eigen nationale kerk te geven. Daartoe nodigde hij de patriarch van Constantinopel, Bartholomeos I, uit voor de verjaardag. Bartholomeos is protocollair de hoogste gezagsdrager van de orthodoxe kerk. En president Joesjtsjenko zegt de steun van Bartholomeos te hebben voor de erkenning van een eigen Oekraïense orthodoxe kerk.

Dat ligt in de logica der dingen. Andere landen, van Griekenland via Bulgarije tot Georgië, hebben een eigen patriarch. Maar vanuit Moskou wil patriarch Aleksej zijn machtspositie niet zomaar opgeven. En dus stonden zondag zowel Aleksej uit Moskou als Bartholomeos uit Constantinopel in Kiev, elk met een eigen agenda. Voorlopig is er geen eindbeslissing, zodat zowel Moskou als Kiev gisteren de zege konden claimen.

Het dispuut draait overigens niet alleen om geestelijk gezag. Wordt de Oekraïense kerk onafhankelijk, dan verliest Moskou ook voor miljarden roebels aan kerken, kloosters en grond. (jdc)

La visibilité de Dieu – Joost van Rossum

 

 

  “La visibilité de Dieu”

Par Joost van Rossum (duur : 01:01:21)

 

http://www.dailymotion.com/swf/x5hm50&v3=1&related=1

 

 Op vrijdag 17 oktober 2008 komt Joost van Rossum (van nederlandse afkomst)en heden professor aan het instituut Saint serge te Parijs, een conferentie geven over ‘Vader Alexander Schmemann in memoriam +1983’. Dit in de gebouwen van de Orthodoxe kerk van Gent, Sophie van Akenstraat (Rabot)om 20.00 u.

 IEDEREEN WELKOM

Aleksij en Bartholomeüs bijeen in Kiev

 

 

Orthodox leader says ‘NO’ to Ukraïnien split

 

  Aleksij en Bartholomeos ondanks tegenstellingen bijeen in Kiev

Hilversum (AP/Van onze redactie) 27 juli 2008 – Ondanks kerkelijke en politieke tegenstellingen hebben de orthodoxe patriarchen van Constantinopel en Moskou vandaag gezamenlijk in de Oekraïense hoofdstad Kiev de liturgie gevierd ter herdenking aan de 1020ste verjaardag van de kerstening van de Russisch-Oekraïense regio.


Aleksij in het groen, naast hem Bartholomeos (foto: Reuters)

Autonome kerk van Oekraïne
Gisteren was Bartholomeos van Constantinopel, protocollair de voornaamste bisschop van de orthodoxie, in Kiev aanwezig bij de officiële gedachtenisceremonie. Daarbij vroeg president Victor Joesjtsjenko van Oekraïne diens zegen over de stichting van een nationale kerk, onafhankelijk van het Patriarchaat van Moskou. Tegelijkertijd vierde de politieke pro-Russische oppositie het feest samen met de Moskouse patriarch Aleksij II, feitelijk de machtigste kerkleider binnen de orthodoxie.

Vladimir de Grote
Bij aankomst van Aleksij scandeerden Oekraïeners die geen autonome kerk wensen: “Aleksij, onze patriarch!”. Andere gelovigen riepen juist de naam van de patriarch van Constantinopel. De twee patriarchen celebreerden deze zondag de liturgie in de open lucht en wel voor het monument van Vladimir de Grote. Deze grootvorst van Kiev liet zich 1020 jaar geleden dopen en maakte van het Byzantijnse christendom de staatsgodsdienst van zijn immense rijk. Zowel de Russen als de Oekraïeners vereren hem als een heilige.

 (Bron : Katholiek Nederland)

Nieuwsbericht : President Joesjtsjenko wil ook kerkelijk los van Moscou

President Joesjtsjenko wil ook kerkelijk los van Moskou

Hilversum (Van onze redactie) 27 juli 2008 – President Viktor Joesjtsjenko van Oekraïne heeft gisteren de Oecumenische Patriarch Bartolomeos van Constantinopel gevraagd om zijn zegen voor de stichting van een nationale en autonome kerk. Dat deed het staatshoofd in een toespraak in Kiev bij de viering van 1020 jaar christendom in de regio.

Droom
“Ik heb er vertrouwen in dat er een nationale, autonome kerk in Oekraïne komt”, aldus Joesjtsjenko. “Ik vraag aan Uwe Heiligheid deze droom te zegenen, omwille van de waarheid, van de hoop, van onze staat, van Oekraïne.”

 

HOLODOMOR

Patriarch Bartolomeos, president Joesjtsjenko en zijn vrouw Kateryna eren de miljoenen slachtoffers van de Holodomor, de hongersnood van 1932-33 in Oekraïne (foto: Reuters)

Onafhankelijk van Moskou
De meerderheid van de bevolking van Oekraïne behoort tot het orthodoxe christendom. Maar onder hen heerst grote verdeeldheid. Een deel van de gelovigen valt onder het gezag van het patriarchaat van Moskou. Er zijn ook twee dissidente kerken: het patriarchaat van Kiev en een kleine autokefale kerk. De pro-Westerse Joesjtsjenko wil alle orthodoxen van zijn land verenigen onder één vlag, maar dan wel onafhankelijk van Moskou.

Parallele plechtigheid met Aleksij
De politieke oppositie in Oekraïne is echter zeer pro-Rusland. Oppositieleider Viktor Janoekovitsj was gisteren dan ook niet van de partij, althans niet bij de ceremonie waar Bartolomeos bij was. Hij bezocht samen met patriarch Aleksij II van Moskou en diens gevolg het Holenklooster van Kiev, de bakermat van de Slavische orthodoxie
.

Gebed om eenheid
De centrale plechtigheid in Kiev werd bijgewoond door duizenden Oekraïeners. Ook aanwezig waren de metropoliet van Kiev en de aartsbisschoppen van Athene en Tirana. Patriarch Bartolomeos, protocollair gezien de voornaamste bisschop van de orthodoxie, bad gisteren om eenheid. “Wij zijn hier gekomen om de bidden voor de vereniging van alle christenen van Oekraïne. We zijn hier gekomen als engelen van vrede die eenheid wensen.”

 (Bron : Katholiek Nederland)

 Zesde zondag na Pinksteren : Heilige Panteleimon- Zondag van de verlamde en de vergeving


 

iconostase-russie-mi16e-800

 

Zesde zondag na Pinksteren

Feest van de Heilige Panteleimon, grootmartelaar en genezer

zondag “Van de verlamde en de vergeving”

 

 

 

Panteleimon de grootmartelaar en genezer (305)

 

De Heilige Panteleimon

 

De Grootmartelaar en genezer Panteleimon werd geboren in de stad Nicomedia uit een heidense vader en een christelijke moeder. Zijn moeder wilde haar zoon een christelijke opvoeding geven, maar zij stierf reeds toen Panteleimon nog klein was. Zijn vader zond hem naar een heidense school, en studeerde daarna geneeskunde te Nicomedia. Eens werd hij door de Hieromartelaren Hemolaus, Hermippus en Hermocrates, overlevenden van de moord op 20.000 Christenen, uitgenodigd in hun huis om over het Christelijk geloof te spreken. Panteleimon bezocht St. Hermolaus elke dag. Op een dag vond hij een dood kind dat door een slang gebeten was. Panteleimon begon te bidden tot de Heer Jezus Christus. Het kind kwam terug tot leven en de slang stierf voor zijn ogen.  Hierna liet hij zich dopen. Ook zijn vader kwam tot het geloof, nadat hij de feiten had gezien.

Na de dood van zijn vader wijdde Panteleimon zich aan de lijdenden, de zwakken en de armen. Hij genas hen in de naam van de Heer Jezus.

Dit alles kwam de Keizer ter ore. Toen Panteleimon voor zijn ogen een lamme had genezen werd de Keizer furieus. Hij liet de genezene executeren en liet Panteleimon martelen. De Heer verscheen aan Panteleimon om hem te sterken. Toen werd hij in kokende teer geworpen en daarna met een steen rond de hals in zee geworpen. Maar Panteleimon  kwam er ongeschonden uit. Toen bracht de Keizer Panteleimon in het circus om hem door de leeuwen te laten opeten. Maar de leeuwen kwamen, en likten zijn voeten. De omstaanders begonnen te roepen : ‘Groot is de God der Christenen’. Toen dwong de Keizer om Panteleimon te onthoofden, maar ook de beulen vielen voor zijn voeten neer. Toen drong Panteleimon erop aan dat ze het bevel van de keizer zouden opvolgen. Zo geschiedde. Daarna deden er zich vele wondertekenen voor…

 

De relieken van de Heilige Panteleimon werden over de ganse wereld verspreid. Zijn eerbiedwaardig hoof rust in het Russisch klooster van st. Panteleimon op de Athosberg.

Lezingen van de zondag

Romeinen 12,6-14

 We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken.  Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen.  Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn.  Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.  Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.  Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.  Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.  Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij.  Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.


Mattheüs 9,1-8paralyticlg (254 x 444)

 Hij stapte weer in de boot en stak over, terug naar zijn eigen stad.  Daar probeerden een paar mensen een verlamde bij hem te brengen die op een draagbed lag. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Wees gerust, uw zonden worden u vergeven.’  Daarop zeiden enkele schriftgeleerden bij zichzelf: Wat een godslasterlijke taal!  Jezus doorzag hun gedachten en zei: ‘Waarom hebt u zulke boosaardige gedachten?  Wat is gemakkelijker, te zeggen: “Uw zonden worden u vergeven” of: “Sta op en loop”? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei hij tegen de verlamde: ‘Sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ En hij stond op en ging naar huis.  Bij het zien hiervan werden de mensen van ontzag vervuld en ze loofden God, om de macht die hij aan mensen heeft verleend.

 border

 

Nieuwsbericht : Patriarch Bartholomeüs zinspeelt op autonome Kerk Oekraïne

 

Patriarch Bartolomeos zinspeelt op autonome Kerk Oekraïne

Hilversum (AP/Van onze redactie) 25 juli 2008 – De oecumenische patriarch Bartolomeos I heeft vandaag gezinspeeld op de mogelijke onafhankelijkheid van de orthodoxe Kerk in Oekraïne. De 46 miljoen Oekraïense orthodoxe gelovigen vallen nu nog onder het patriarchaat van Moskou.

Viering
“We zijn hier gekomen om samen met jullie te bidden voor de vereniging van alle orthodoxe christenen in Oekraïne in één kerk, een kerk van jullie mensen, een kerk van jullie land,” zo sprak Bartolomeos tijdens zijn aankomst in Kiev. De patriarch van Constantinopel is in de Oekraïense hoofdstad om deel te nemen aan de vieringen rondom het 1.020-jarig jubileum van de kerstening van het land.

President
In Oekraïne gaan steeds meer stemmen op om de orthodoxe Kerk in het land onafhankelijk te maken van Moskou. Onder meer de Oekraïense president Viktor Yushchenko is een voorstander van een eigen nationaal orthodox patriarchaat. De Russisch-orthodoxe Kerk is echter fel gekant tegen de plannen.

350 jaar
Het bezoek van Bartolomeos aan Kiev is de eerste keer in 350 jaar dat de patriarch van Constantinopel voet op Oekraïense bodem zet. Patriarch Aleksij II, de leider van de Russisch-orthodoxe Kerk, zal waarschijnlijk morgen in Kiev arriveren om deel te nemen aan de festiviteiten. Beiden komen naar Kiev om het begin van de kerstening van de Slavische wereld te herdenken. Die begon toen prins Volodymyr zich in het jaar 988 bekeerde tot het christendom en zijn dienaars liet dopen in de Dnjepr.