Zesde zondag na Pasen : de Blindgeborene

 

 ZESDE ZONDAG NA PASEN

ZONDAG VAN DE BLINDGEBORENE

bLINDGEBORENE (450 x 607)

 

 

KONDAKION :

Ik ben blind aan de ogen van mijn ziel, maar ik kom tot U,Christus, zoals de Blindgeborene, en vol berouw roep ik tot U : Gij zijt het helderstralende licht voor allen die in het duister zijn.

TROPARION :

Komt, laat ons bezingen en aanbidden het met de Vader en de Geest medeeeuwige Woord, Dat om ons te verlossen uit de Maagd geboren is. Want Hij heeft het op zich genomen Zijn lichaam aan het Kruis te laten slaan en de dood te verduren, om door Zijn roemrijke Opstanding de doden op te wekken.

Het verhaal van de blindgeborene verteld voor kinderen


HET VERHAAL VAN DE BLINDGEBORENE VERTELD VOOR KINDEREN


Jezus zag een man die van zijn geboorte af blind was. Zijn leerlingen vroegen Hem : ‘Heeft deze man gezondigd ?’ of is het door een zonde van zijn ouders dat Hij blind geboren is ?‘Welnee’, antwoordde Jezus. ‘Hij heeft geen zonde gedaan. En Zijn ouders ook niet. Maar door hem van zijn blindheid te genezen, laat God zien hoe machtig Hij is.Zolang het dag is, moeten wij doen wat God ons opdraagt. De nacht komt, en dan kan niemand meer iets doen. Zolang ik in de wereld ben, heeft de wereld Licht.Na dit gezegd te hebben, spuugde hij op de grond en maakte wat modder van stof en speeksel. Dat deed hij op de ogen van de blinde man en zei : ‘Ga je wassen in de Siloam-vijver’Dus ging de man er heen en waste zich. Toen hij terugkwam, kon hij weer zien.Zijn buren en de mensen die hem vroeger als bedelaar hadden gekend, waren verbaasd. ‘Is dat niet die blinde man die altijd zat te bedelen ?’ vroegen ze.‘Inderdaad’ zeiden sommigen.‘Nee’ zeiden anderen. ‘Het is iemand die op hem gelijkt’‘Ik ben het echt hoor’, riep de man uit.‘Uuh…hoe kan het nu dat je niet meer blind bent ?’ stamelden ze.‘Er was een man. Jezus heet Hij. Die maakte een modderpapje, smeerde dat op mijn ogen en zei dat ik naar Siloam moest gaan om me te wassen. Terwijl ik dat deed begon ik te zien.’Ze brachten hem naar de Farizeeën (het was op een sabbat dat Jezus de ogen van de man had genezen : voor de Joden was de sabbat een heilige dag en dan mocht er niets gedaan worden  -zelf niet iemand in nood helpen !!)De Farizeeën vroegen de man hoe hij genezen was. Hij vertelde hen wat hij aan de anderen gezegd had over die Jezus.Sommige Farizeeërs zeiden : ‘Die man is niet door God gezonden, anders zou hij geen werk doen op de sabbat.Anderen zeiden weer :’hoe zou een slecht mens zulke goede dingen kunnen doen ?Omdat er twijfel ontstond of hij wel blind geweest was , riep men er zijn ouders bij. Ook zij getuigden dat hij blindgeboren was.Men was echter bang van de Farizeeën, want als ze Jezus zouden verdedigen, zouden ze wel eens uit de synagoge (gebedsplaats van de Joden) kunnen geweerd worden. Daarom zeiden ze : ‘vraag het hem zelf’, ik weet alleen dat hij blind was en nu kan zien.Er ontstond een twistgesprek met de Farizeeên. Die zeiden : ‘wij zijn leerlingen van Mozes, dat weten wij, maar jij weet niet eens wie die Jezus is. Maar de blindgeborene antwoordde : het is wel vreemd , je weet niet vanwaar Hij komt, maar Hij heeft wel mijn ogen geopend. We weten allemaal dat God niet naar slechte mensen luistert. Maar als iemand eerbied voor Hem heeft en doet wat Hij wil, dan luistert God naar hem’ De leiders werden kwaad en zeiden ; ‘Jij bent een vent van niks, en Jij wou ons de les spellen?’ Ze joegen hem wegJezus hoorde dat ze hem weggezonden hadden en vroeg hem : ‘geloof je in de Mens?’Hij zeide : ‘Ik weet niet wie dat is, meneer. Anders zou ik in Hem geloven’‘IK BEN HET’ antwoordde Jezus.‘Ja Heer’, zei de man. ‘Ik geloof in u’. En hij knielde voor Jezus neer.Jezus zei : ‘Ik ben met een oordeel in deze wereld gekomen. Wie geestelijk blind is zal zien. Wie denkt inzicht te hebben, zal blind worden’Enkele Farizeeërs zeiden : ‘zijn ook wij soms blind ?’Jezus antwoordde : ‘Als jullie blind waren, zou je geen schuld hebben. Maar nu jullie beweren geestelijk inzicht te hebben, blijf je schuldig.  

zegening van kinderen

 

De Samaritaanse – vijfde zondag na Pasen

 


VIJFDE WEEK NA PASEN

De Samaritaanse

Samaritaanse

Kondakion :

Met geloof naderde de Samaritaanse tot de Bron, daar aanschouwde zij U, het Water der Wijsheid.En toen zij daarvan gebronken had, begeerde zij dorstig het Koninkrijk uit de hoge. Daarom wordt zij geprezen in alle eeuwigheid.

PROKIMEN :

Hoe groot zijn Uw werken o Heer : Gij hebt alles met wijsheid gemaakt.Zegen mijn ziel, den Heer; Heer mijn God, Gij zijt onnoemlijk groot.De Heer zij roem in eeuwigheid; dat de Heer zich verheuge over Zijn werken.

ALLELUIA :

Ruk met geluk vooruit en heers, omwille van waarheid, zachtmoedigheid en recht. Gij bemint gerechtigheid, maar haat onrecht.


well

HET VERHAAL VAN DE SAMARITAANSE  VERTELD VOOR KINDEREN

Eens kwam er een Samaritaanse vrouw water putten en Jezus vroeg haar of ze Hem wat drinken wilde geven. Op dat moment was Jezus alleen, want zijn leerlingen waren naar de stad gegaan om eten te kopen.

‘Dat begrijp ik niet’, zei de vrouw verbaasd. ‘Ik ben een Samaritaanse, en u een Jood. Welke Jood vraag nu aan een Samaritaanse om iets te drinken ‘ (Samaritanen hadden zich reeds lang geleden van de Joden afgescheiden – ze hadden ooit zelf een tempel op de berg Gerizim nabij het meer van Genezareth. Joden hadden een hekel aan de Samaritanen)

Je moest eens weten wat God geeft, en wie het is die je om een slok water vraagt’ antwoordde Jezus. ‘Dan zou je mij om water gevraagd hebben , en ik zou het je gegeven hebben – Levend water’.

Maar meneer, u hebt geen kruik en de put is diep. Waar haalt u dan dat levend water vandaan ?… U bent toch niet meer dan Jacob onze stamvader ? Hij heeft deze put gegraven, en zijn zoons, zijn vee en hijzelf hebben er water uit gedronken.’

‘Wie vanhet water uit deze put drinkt, krijgt weer dorst. Aar wie van het water drinkt dat Ik hem zal geven, zal nooit meer dorst krijgen. Dat water is een fontein waaruit eeuwig leven spuit’

O meneer, geef mij van dat water ! dan zal ik nooit meer dorst krijgen en hier geen water meer hoeven te te putten….

Dan stelde Jezus haar een paar vragen over haar privé-leven. Het maakte de vrouw benauwd,want zij loog en Hij had gelijk. Toen zij ze : ‘ Meneer, u bent een profeet! Mag ik u iets vragen ? op welke plaats moeten we God eigenlijk aanbidden? Hier op de berg Gerizim zoals onze voorouders hebben gedaan, of te Jeruzalem zoals de Joden beweren ?

Jezus zei hierop ‘Geloof me, er komt een tijd dat de mensen de Vader niet zullen aanbidden op de Gerizim en ook niet te Jeruzalem… het gaat er niet om wáár we de vader aanbidden, maar hóe we Hem aanbidden. Echte aanbidding is geestelijk en zuiver……

De vrouw zei dan tot Hem : ‘Ik weet dat er een Christus komt. Hij zal ons alles haarfijn uitleggen’

Jezus antwoordde haar : ‘Ik ben de Christus’.

De vrouw holde naar de stad om het nieuws te vertellen, en een hele menigte kwam naar Hem toegelopen….

Inwijding nieuwe Orthodoxe Kerk in Brugge

INWIJDING NIEUWE ORTHODOXE KERK IN BRUGGE
 
 
 
Kerk Brugge

 
 
 
 
 
Brugge_Kerst05
 
kerkplan

 MEDEDELING

 

Zaterdag aanstaande  wordt in Brugge de nieuwe Orthodoxe Kerk plechtig ingewijd door onze Metropoliet Panteleimon. De dienst begint om 08.00 u. met de metten en inzegening. Om 10.30 u. u volgt de GODDELIJKE LITURGIE van de Heilige Johannes Chrisostomos. ALLEN WELKOM op deze bijzondere plechtigheid in Brugge : Ezelstraat,85,  (nabij de Ezelpoort) –

VIERDE ZONDAG NA PASEN / ZONDAG van de Lamme


Vierde zondag na Pasen

Zondag van de Verlamde


Genezing van de lamme777

Troparion :

Dat hemelse en aardse wezens zich verheugen en jubelen, want de Heer heeft de kracht van Zijn arm getoond. Door Zijn dood is de dood vertreden, en werd Hij de Eerstgeborene uit de doden. Hij heeft ons verlost uit de diepte der hel, en aan de wereld grote genade geschonken.

Kondakion

Door vele zonden en tegennatuurlijke daden is mijn ziel geheel en al verlamd, o Heer. Maar doe haar weer opstaan door Uw goddelijke tegenwoordigheid, zoals Gij eens de Verlamde hebt opgericht, opdat ik, gered, tot U mag roepen : barmhartige Christus, ere zij Uw kracht.

Theotokion :

Gij zijt Middelaarster geweest bij de Verlossing van ons geslacht, daarom prijzen wij U, o Moeder Gods en Maagd. Want in het vlees dat Hij aannam uit uw schoot, heeft uw Zoon, onze God, het lijden van het Kruis ondergaan. En heeft Hij ons uit het verderf verlost als de Menslievende.