Feest van de Transfiguratie

 

FEEST VAN DE TRANSFIGURATIE VAN ONZE HEER EN VERLOSSER JEZUS CHRISTUS

 

tr-nov11A

 

 

Op 6  augustus viert de Kerk het feest van de gedaanteverandering van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus op de berg Tabor.

 

‘Het is de theofanie van het licht. De liturgische teksten beklemtonen wat grote Byzantijnse mystici, zoals Symeon de Nieuwe Theoloog en Gregorius Palamas hebben uitgelegd : Gods participeerbaarheid in het licht dat Hij is en uitstraalt. Elke ikoon van de Verheerlijking(…) beeldt de pluriformiteit van dat licht uit, maar ook – in de houdingen van Petrus, Johannes en Jacobus – de totaal verschillende manier waarop de openbaring de mens overkomt ‘ (E.Voordekkers, Ikonen – Theofanie en gebed, p.61)

 

De leerlingen Petrus , Jacobus en Johannes zien in de gedaanteverandering de uitstraling van de goddelijke heerlijkheid, de verandering van het aardse lichaam in dat van de Verrijzenis (daarom wordt Christus altijd in het wit voorgesteld). Maar zij zijn door schrik bevangen en niet in 

staat de inhoud  te begrijpen van de boodschap die hun wordt meegedeeld.

 

De ikoon is geschilderd volgens de teksten van het Nieuwe Testament, zoals deze bij Mattheüs (17,1-16), Marcus (9,28-36) worden aangetroffen : ‘En zie, een stem sprak uit de wolk :’Deze is mijn geliefde Zoon, in wien Ik mijn welbehagen heb; luistert naar Hem’. Toen de leerlingen dit hoorden, vielen zij op hun aangezicht neer en werden zeer bevreesd’. (Uit : Russische Ikonen, uitg.Atrium)

 

Daar 6 augustus op een maandag valt, wordt het feest in de kerk gevierd op zondag 5 augustus.

 

Zaterdagavond 18.30 u.: Vespers van het feest

Zondag voormiddag om 10.30 u. : Goddelijke Liturgie van het feest van de verheerlijking op de berg Tabor

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie