Bezinningsteksten van Vader VASILY (DEEL 2)

Bezinningsteksten uit het dagboek van Vader Vasily 

                monnik van het Optina Poestyn klooster –Deel 2 


 

 

  31 mei 1989 Ik heb U mijn  trouw beloofd,Heer,Maar bij de eerste tegenslag moest ik afhaken en heb ik U geloochend.Nu ik zie dat U dit wilt vergelden,Herinner ik mij mijn beloften en loop weg, bitter huilend. De ellendige Judas  hield van JezusEnkel om het gewin, en ik, zwakkeling, doe hetzelfde.Ik weiger de goddelijke liefde,Verdwaald in de duisternis van de trots.Red mij, Heer, opdat ik niet val in het ravijn van het verraad en het Eeuwig verderf. Toen jij van God de gave had gekregen om mensen te genezenBen jij trots geworden, Judas.Jij bent in verzoeking gebracht door wat je gekregen hebt.Net zo probeer ik, de driemaal vervloekte, schatten van trots te vergaren.Ik ben bang om U ook maar éénmaal te verraden.Red mij Heer opdat ik U alleen alle roem en dank zal doen toekomen. 1 juni 1989 Ik weet, Heer, dat u iedere zoon kunt straffen en vergeven.Maar ik kan mijn tranen niet onderdrukkenAls ik zie dat iemand door U gestraft wordt.Vergeef, Heer en schenk mij geduld en dankbaarheid. Met mijn verstand weet ikDat U de treurenden  en vernederden met roem beloont,Maar mijn ziel kan niet worden getroost door de komende beloningen.Ik word bevangen door verdrietAls ik zie hoe mijn dierbaren worden vernederd.Ontferm u over mij, Heer,Leer mij te bidden voor mijn vijanden die enkel in aantal toenemen. 22 juli 1989 De goddelozen hebben het kleed van Christus verscheurdEn lachend aan ons overhandigd.Wij trekken dit schandkleed aan,Wassen het schoon met onze tranenEn maken het wit met ons berouw. Wonderbaarlijke Moeder Gods en onze allerwonderlijkste VerlosserJezus Christus :Onze harten verheugen zich als wij U aanroepen.Onze ogen beginnen te huilen als zij Uw gezichten zien.Verlaat de Uwen niet, want onze harten hebben nooit een ander bevelhebbergehad. 12 augustus 1989 Komt broeders, de tijd is gekomen.We richten een monument op voor onze profeten.We versieren de graven van de heiligen en zingen :Vaders, als wij in uw tijd hadden geleefdhadden wij niet gedeeld in uw kruisdood,Want we zijn bang voor de dood.Toch hebben wij de moed om uit te roepen :God van onze vaderen, ere zij U. Door de heldendaden van uw heiligenheeft U alle roem verdiend.U bent gelijk geworden aan de Schepper :Geboren op een onbekende manier,Hebt u het kruis gediend,Folteringen en beschimpingen hebt u doorstaan.U bent waardig gevonden te sterven aan het kruisOm roemvol op te staan uit de dood,Waarmee U ons hebt opgedragen een groot feest te vierenTer ere van uw waarlijk wonderbare opstanding. 


                                   

 

Verzoekingen :

 1. Zonde van het woord : zinloos gepraat, kwaadsprekerij, godslastering enz..
 2. Leugen : afvalligheid, Gods naam nodeloos aanroepen
 3. Laster : veroordeling, kleineren, schelden, anderen bespotten, belasteren
 4. Buikdienaars : vraatzucht en andere vormen van behagen van de buik.
 5. Luiheid
 6. Diefstal
 7. Hebzucht en gierigheid.
 8. Verkwisting.
 9. Onwaarheid spreken
 10. Jaloezie
 11. Trots.
 12. Woede en razernij.
 13. Gebrek aan vergevingsgezindheid
 14. Moord, gewelddadig ingrijpen en andermans leven.
 15. Waarzeggerij.
 16. Ontucht, lichtzinnige gedachten, fantasieën ,
 17. Overspel, echtbreuk.
 18. Sodomie.
 19. Ketterij.
 20. onbarmhartigheid.

  

Staat op, gelovigen, heft uw hoofden omhoog,Want de heiligen hebben de aarde als een wolk bedekt.Roemvolle hoogte, onvergankelijke bescherming van het Russische geloof !Uw daden stralen als een regenboog,Uw barmhartigheid is groot als een levenschenkende regen,Uw profetieën zijn als gedonder in de hemel,Uw wonderen als de bliksemschichten.U hebt het aardse voor het hemelse verwisseld,En nu straalt u voor ons met het Thabor-licht,Om ons de zon van de waarheid te doen kennen :Christus onze God {…} Moeder Gods : de hemelse krachten, tezamen met de mensheidverbazen zich ten zeerste over Uw Goddelijk Moederschap.Verheugt u, vriend en vijand !Vandaag dient iedereen zich te verheugenEn met zoete stem te zingen :Niemand kan de liefde van God weerstaan.Zij overwint ieder mens met haar vreugdeEn doet iedereen blij neerknielen.God is hiermee almachtig en wonderlijk,Hij schenkt roem aan Zijn heiligenEn aan de onwaardigen Zijn grote genade.{…} 28 oktober 1989                         Kondakion, toon 2 U hebt gedronken uit de kelk van Christus,Uw zielen met tranen gewassen,Uw vlees met lijden gereinigd.U was in de wereld en de wereld kende u niet,Maar aan hen die U hebben aanvaardGaf U het vermogen om kinderen Gods te worden. Heilige Vaderen, bid tot God, moge uw woorden binnendringen in ons,Opdat wij uw roem mogen zien, vol genade en waarheid.Verscheur het oude kleed waarin onze aarde heeft gezondigd, Heer.Omgord ons met vreugdeEn bedek ons met de krans van Uw goedheid. (Uit het boek :  Een bloedig Pasen  door Nina Pavlova)Vertaling : Piet Eggermont – uitgeverij Iveron Amsterdam – 2005Teksten uitgekozen  door Kris B. – Vervolgt  

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie