Palmzondag

PALMZONDAG

Palmzondag
Loof en groen in onze handen
opgaan naar Jeruzalem.
Verwachting in ons hart
misschien zien we Hem.
We roepen mee of kijken uit
daar komt Jezus!
Hij lijkt moe.
Hosanna klinkt het luid
wachtend op respons.
Maar dat gezicht
is niet van een koning.
Meer een van ons!

Palmzondag.jpg

Lezingen
Fil.4,4-9 :

[4] Verheug u altijd in de Heer. Nog eens: verheug u! [5] Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer* is nabij. [6] Wees niet bezorgd, maar laat al uw wensen bij God bekend worden door te bidden en te smeken en door een dankgebed te zeggen. [7] En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten bewaren in Christus Jezus.
[8] Tenslotte, broeders en zusters, blijf aandacht besteden aan al wat waar en edel is, rechtvaardig en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, aan al wat deugd heet en lof verdient. [9] En breng in praktijk wat u geleerd en overgeleverd is, en wat u van mij hebt gehoord en gezien. Dan zal de God van vrede met u zijn

Lees verder Palmzondag

Heilige Zozimas

Heiligenleven

De heilige Zozima

Maria van Egypte en Zozimas.jpgMaria van Egypte en ZOZIMAS

De heilige Zosima was van jongsaf opgevoed in een klooster van Palestina en leidde een voorbeeldig monniksleven in onthouding, zelfverloochening en gebed, zodat velen zijn raad inwonnen en zich naar hem richtten. Toen hij zo tot zijn 53e jaar had geleefd begon hij tevreden over zichzelf te worden en de gedachte drong zich aan hem op dat hij wel zo’n beetje de top van de monastieke ontwikkeling had bereikt. Toen kwam er een stem die tot hem zei: “Ge hebt wel goed gestreden, maar er zijn nog heel wat andere mogelijkheden. Ga naar het klooster aan de Jordaan”.
Zosima gaf hieraan ogenblikkelijk gehoor en trok als Abraham weg uit zijn huis, waar hij zoveel jaren had gewoond. Zonder zich bekend te maken vroeg hij om toegang tot het afgelegen Jordaan-klooster en leefde met de monniken mee. Hij werd gesticht door de daar gevolgde levenswijze. De gehele nacht werd doorgebracht met het zingen van de diensten. Overdag werd er ijverig gewerkt onder het reciteren van psalmen, onderlinge gesprekken werden zoveel mogelijk vermeden. Het voedsel bestond in hoofdzaak uit water en brood.

Lees verder Heilige Zozimas

Origines : Abraham verheugde zich erop dat hij mijn dag zou zien….

Origines (ca 185-253)
priester en theoloog
Homilie over Genesis, VIII, 6, 8, 9 : PG 12, 206-209 (vert. Evangelizo)

origines1

“Abraham verheugde zich erop dat hij mijn dag zou zien, en toen hij die zag was hij vol vreugde “

“Abraham liet zijn zoon Isaak het hout voor het brandoffer dragen; zelf droeg hij het vuur en het offermes. Zo gingen zij samen op weg. Toen zei Isaak tegen zijn vader Abraham: ‘Vader.’ Hij antwoordde: ‘Hier ben ik, mijn zoon.’ Isaak zei: ‘Wij hebben wel vuur en hout, maar waar is het offerdier?’ Abraham antwoordde: ‘God zelf zal wel voor het offerdier zorgen, mijn zoon.” (Gn 22,6-8). Dit antwoord van Abraham dat tegelijk exact en voorzichtig is, treft me. Ik weet niet wat hij in de geest zag, want het gaat niet over het nu, maar over de toekomst als hij zegt: “God zelf zal wel voor het offerdier zorgen”. Hij spreekt in de toekomst tegen zijn zoon die hem over het nu vragen stelt. Dat komt omdat de Heer zelf in een lam moest voorzien in de persoon van Christus…

Lees verder Origines : Abraham verheugde zich erop dat hij mijn dag zou zien….

5e zondag van de vasten : H.Maria van Egypte

Vijfde zondag in de Vasten
De heilige Maria van Egypte

Maria van Egypte met vita
Lezingen :
Hebr.9,11-14,4

De eredienst van het nieuwe verbond [11] Maar* nu is Christus gekomen, de hogepriester van de komende goede dingen. Hij is door een verhevener en volmaakter tent, die niet gemaakt is door mensenhand – dat wil zeggen: ze behoort niet tot onze geschapen wereld – [12] eens en voorgoed het heiligdom binnengegaan, en niet met het bloed van bokken en kalveren maar met zijn eigen bloed heeft Hij een eeuwige verlossing verworven. [13] Want als het bloed van bokken en stieren en het bestrooien met de as van een vaars de verontreinigden kan heiligen zodat zij uiterlijk rein worden, [14] hoeveel te meer dan het bloed* van Christus. Door de eeuwige Geest heeft Hij zichzelf aan God geofferd als een smetteloos offer, dat ons geweten zuivert van dode werken, om de levende God te dienen.

Lees verder 5e zondag van de vasten : H.Maria van Egypte

Origines : Niemand sloeg de hand aan Hem

Origines (ca 185-253)
priester en theoloog
Overdenking van uitgangspunten, boek 2, hoofdst. 6,2 : PG 11, 210-211 (vert. Evangelizo)

origines1

“Niemand sloeg de hand aan Hem”

Wij komen in Christus trekjes tegen die zo menselijk zijn, dat ze in niets verschillen van onze gemeenschappelijke zwakheid als stervelingen, en tegelijkertijd heeft Hij goddelijke kenmerken die slechts kunnen behoren aan de almachtige en onvergankelijke goddelijke natuur. Daarmee vergeleken is de menselijke intelligentie veel te beperkt en raakt ze verwonderd zodat ze niet weet meer waaraan ze zich moet houden noch welke richting zal nemen. Ze voelt God in Christus, toch ze ziet Hem sterven. Ze ziet Hem aan voor een mens, en zie Hij keert met zijn overwinningsbuit terug uit het dodenrijk na het rijk van de dood te hebben vernietigd. Zo moeten we inoefenen om met veel ontzag en vrees te schouwen zodat we in dezelfde Jezus de waarheid van de twee naturen zien, en vermijden om aan de onvergankelijke goddelijke essentie dingen toe te kennen die haar onwaardig zijn of die niet bij haar passen, maar ook vermijden om de historische gebeurtenissen slechts als illusoire verschijningen te zien.
Waarlijk, zoiets aan menselijke oren te laten horen, en om te proberen om het met woorden uit te drukken, gaat onze krachten, talenten en taal ver te boven. Ik denk zelfs dat het de maat van de apostelen te boven gaat. Meer nog, het uitleggen van dat mysterie overschrijdt mogelijkerwijze alle rangordes van de engelenmachten.

Dagelijks evangelie.org

Johannes Climakos

Vierde zondag van de Grote Vasten

van de Heilige Johannes Climakos

tekst joh climakos
Efesiërs 5, 9-19 :

5, 9 en de vrucht van het licht kan alleen maar zijn: goedheid, gerechtigheid, waarheid. 10Tracht te ontdekken wat de Heer behaagt. 11Neemt geen deel aan hun duistere en onvruchtbare praktijken, brengt ze liever aan het licht. 12Wat deze lieden in het geheim doen is te schandelijk om ook maar over te spreken. 13Alles echter wat aan het licht wordt gebracht, komt in het licht tot helderheid. 14En alles wat verhelderd wordt is zelf ‘licht’ geworden. Zo zegt ook de hymne: “Ontwaak, slaper, sta op uit de dood, en Christus’ licht zal over u stralen.” 15Let dus nauwkeurig op hoe ge u gedraagt: als verstandige mensen, niet als dwazen. 16Benut de gunstige gelegenheid, want de tijden zijn slecht. 17Daarom, weest niet onverstandig, maar tracht te begrijpen wat de Heer wil. 18Bedwelmt u niet met wijn, wat tot losbandigheid leidt, maar laat u bezielen door de Geest. 19Spreekt elkander toe in psalmen en hymnen en liederen, ingegeven door de Geest. Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte.

Lees verder Johannes Climakos