De tien melaatsen

De tien melaatsen

De dood in de schoenen,als wachtwoord: ‘onrein’
Zij waren verdoemden,hoe groot eens nu klein.
Verbannen verlaten, verziekt en mismaakt.
Niets meer te verliezen. Half stervend en naakt
Zo saam met z’n tienen, toch ieder alleen.
Niets meer te verdienen, verwerping alleen.
Waar mochten ze op hopen? Geen weg meer terug.
Geen deur bleef meer open. Men keert hen de rug.
In het diepst van hun wanhoop kwam Jezus voorbij.
Toen riepen die zieken: ‘heb meelij met mij!’
Hij heeft hen getrokken in Zijn heerschappij:
‘Ga, toon u de priesters Word rein, heel en vrij!’
Zij renden, voor ’t leven, geraakt in geloof,
dat Jezus zou geven, wat Hij had beloofd.
Zij werden gereinigd, van harte gezond.
Slechts een kwam weerom, die zijn Redder daar vond.
Die dankte zijn schepper, bracht lofprijs en eer.
Hij viel in aanbidding voor Christus terneer.
‘Waar zijn de andere negen?’ vroeg Jezus nadien.
‘Waar zijn zij gebleven? – Het waren er tien!’
(Lucas 17 vanaf vers 11

 

tien melaatsen

de tien melaatsen

31e zondag na Pinksteren
“De tien melaatsen”

melaatsen

LEZINGEN :
Kol.3,4-11

[4] Wanneer Christus, die uw leven* is, verschijnt, zult ook u met Hem verschijnen in heerlijkheid.
De oude en de nieuwe mens
[5] Maak* de aardse praktijken dood: ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, die gelijk staat met afgoderij.
[6] Deze dingen roepen Gods toorn af over de ongehoorzamen.
[7] Ook u hebt u indertijd hieraan overgegeven en zo geleefd.
[8] Maar nu moet ook u dit alles vaarwel zeggen: woede, drift, kwaadaardigheid, gevloek en vunzige taal!
[9] En vertel elkaar geen leugens meer.
[9] Trek de oude mens met zijn gedragingen uit, [10] bekleed u met de nieuwe mens, die wordt vernieuwd tot het ware inzicht, naar het beeld van zijn schepper. [11] Dan is er geen sprake meer van Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar, Skyth, slaaf, vrije mens. Maar alles in allen is Christus

Lees verder de tien melaatsen

Leo de Grote : Gezegend zij de God en Vader van Jezus Christus

paus en Kerkleraar
3e sermon voor Kerstmis; SC 22 bis (vert. © Evangelizo.org)

Leo de Grote 25

“Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus… In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen” (Ef 1,3-4)

 

De incarnatie van het Woord van God betreft het verleden als ook de toekomst; in geen enkele tijd, hoe onbeduidend ze ook was, werd het heil voor de mensen ooit onthouden. Wat de apostelen gepredikt hebben, hadden de profeten al aangekondigd, en men kan niet zeggen dat wat altijd al geloofd werd, te laat vervuld werd. Anders dan het heilswerk heeft God in zijn wijsheid en goedheid ons het meest geschikte gegeven om te antwoorden op zijn roep…, dankzij deze oude en veelvuldige verkondigingen.
Het is dus niet waar dat God voorzien heeft in menselijke zaken door zijn plan te veranderen en om bewogen te worden door een verlate barmhartigheid: vanaf de schepping van de wereld, heeft Hij voor allen een en dezelfde weg naar het heil uitgevaardigd. De genade van God waardoor alle heiligen altijd gerechtvaardigd werden, is immers steeds groter geworden en is niet pas begonnen toen Christus geboren werd. Dat mysterie van een grote liefde die nu de gehele wereld heeft vervuld, was reeds even krachtig in de tekenen die het voorafgingen; zij die er in geloofd hebben toen Hij beloofd werd, zijn niet minder gezegend dan zij die Hem ontvangen hebben toen Hij gegeven werd.

Lees verder Leo de Grote : Gezegend zij de God en Vader van Jezus Christus

Hieronimus : de doop van Jezus

priester, vertaler van de Bijbel, Kerkleraar
Commentaar op Matteüs III, 13-16 ; SC 242 (vert. Evangelizo.org)

Hieronimus : de doop van Jezus

 

Hieronimus8

 

“Toen kwam Jezus uit Galilea naar Johannes bij de Jordaan om zich door hem te laten dopen.” De Verlosser ontving de doop van Johannes om drie redenen. De eerste reden was omdat Hij, als mens geboren, alle nederige voorschriften van de wet wilde vervullen; de tweede reden om door zijn doop de doop van Johannes te bekrachtigen; en de derde reden gebeurde toen Hij het water van de Jordaan heiligde door de neerdaling van de duif om daarmee de komst van de heilige Geest te tonen in de doop van de gelovigen.

Lees verder Hieronimus : de doop van Jezus