Genezing van een vrouw op sabbath

28e zondag na pinksteren

“Genezing op sabbath van een vrouw”

 

genezing van een vrouw op sabbath

LEZINGEN :
Lezing : 4,22-27

Een voorafbeelding van de christelijke vrijheid
21 Zeg me, gij die zo graag onder de wet wilt, luistert ge wel naar de wet? 22Er staat immers geschreven dat Abraham twee zonen kreeg, een van de slavin en een van de vrije vrouw. 23Maar de zoon van de slavin werd geboren naar het vlees, die van de vrije vrouw uit kracht van de belofte. 24Deze dingen zijn allegorisch bedoeld. De twee vrouwen zijn twee verbonden: het ene, dat van de berg Sinaï, brengt slaven voort en dat is Hagar: 25(de Sinaï nu is een berg in Arabië) zij beantwoordt aan het tegenwoordige Jeruzalem, dat met zijn kinderen in slavernij ligt. 26Maar het Jeruzalem van omhoog is vrij en dat is onze moeder. 27Want er staat geschreven: Verheug u, onvruchtbare, gij die niet baart, breek los in gejuich, gij die geen weeën kent. Want de kinderen der eenzame zullen talrijker zijn dan de kinderen van haar die de man heeft.

Lees verder Genezing van een vrouw op sabbath

Thematische ikonen

THEMATISCHE IKONEN

Christus
Theologisch gezien is de ikoon van Christus de belangrijkste.Doordat Christus mens geworden is,werd hij zichtbaar en dus ook uitbeeldbaar. Maar hoe moest Christus afgebeeld worden? De oudste afbeeldingen
van Christus tonen een jongeman zonder baard.Op een fresco uit de 4e eeuw in de catacombe van Petrus en Marcellinus in Rome is Christus afgebeeld met halflang haar en korte baard.Deze afbeelding verschilt niet veel van wat later het prototype van een Christus-ikoon wordt.

Lees verder Thematische ikonen

Ambrosius : deze arme weduwe heeft meer gegeven dan anderen

H. Ambrosius (ca 340-397)
bisschop van Milaan en kerkleraar
Oproep aan de weduwen, §27v

Ambrosius van Milaan4

“Deze arme weduwe heeft meer gegeven dan alle anderen”

In het evangelie van Lucas leert de Heer ons hoe je barmhartig en gul moet zijn naar de arme mensen, zonder je bezig te houden met gedachten over hun armoede; want gulheid laat zich niet berekenen naar de overvloed van vermogen, maar naar de beschikbaarheid om te geven. Daarom laat het woord van de Heer de voorkeur uitgaan naar deze weduwe, over wie Hij zegt: “Zij gaf meer dan anderen”. In de morele betekenis leert de Heer aan iedereen dat je je niet moet laten afhouden om goed te doen uit schaamte voor armoede, en dat de rijken zichzelf niet hoeven te verheerlijken omdat ze meer lijken te geven dan de armen. Een muntje genomen uit weinig overtreft de schat die uit overvloed is genomen; men berekent niet wat gegeven is, maar wat overblijft. Niemand heeft meer gegeven dan zij die niets voor zichzelf overhoudt…
Toch moet men de mystieke betekenis van deze vrouw, die twee muntjes in het offerblok doet, niet vergeten. Deze vrouw verdiende het zeer beslist om naar het oordeel van God de voorkeur boven allen te verkrijgen! Zou zij haar geloof niet geput hebben uit de twee Testamenten, om vandaaruit mensen te helpen? Niemand heeft meer gedaan en geen enkel mens heeft de grootte van haar gave kunnen evenaren, aangezien zij het geloof heeft verenigd met de barmhartigheid. U ook, wie u ook bent…, aarzel niet om de twee muntjes vol van geloof en genade naar het offerblok te brengen.

Dagelijks evangelie.org

Heilige Leodegar

Heiligenleven

De heilige Leodegar

Leodegarius-of-Autun-1.jpg

 

De heilige Leodegar (Leger), 616 – 679, en zijn broeder Gerinus, die door de wraakzucht van Ebroin eveneens ter dood was gebracht en daarom in Frankrijk als martelaar wordt vereerd. Leodegar, van vorstelijke afkomst, was van jongsaf bestemd voor een kerkelijke loopbaan. Op 20-jarige leeftijd was hij diaken bij zijn oom, de bisschop van Poitiers, en toen hij 35 jaar oud was, werd hij aangesteld tot abt van het klooster van de heilige Maxentius aldaar. Hij was een bekend geleerde, vooral op juridisch gebied, en docent van canoniek recht. Ook het klooster bestuurde hij op strikte en tegelijk verstandige wijze.

Lees verder Heilige Leodegar

Genezing van de blinde

27e zondag na Pinksteren

“Genezing van de blinde van Jericho”

Genezing van de blinde koptisch

Lezingen :
Eerste lezing : Efesiërs6,10-17

10 Ten slotte, zoekt uw kracht bij de Heer en zijn almacht. 11Legt de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. 12Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen, 13Grijpt daarom naar de wapenrusting Gods; dan kunt ge weerstand bieden op de dag der verschrikking en staande blijven, strijdend tot het einde. 14Staat dan, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het harnas der gerechtigheid, 15de voeten geschoeid met ijver voor het evangelie van de vrede. 16Hanteert daarbij het grote schild van het geloof, waarmee gij alle brandende pijlen van de boze kunt doven. 17Neemt ook de helm van het heil en het zwaard van de Geest, dat is, het woord Gods. 18

Lees verder Genezing van de blinde

Joh.Chrysostomos :Het teken van Jonas

H. Johannes Chrysostomus (ca 345-407)
priester te Antiochië, daarna bisschop te Constantinopel, kerkleraar
4e Homilie over 1 Korintiers

Het teken van Jonas

chrysostomos 249

Laten we wenen om de ongelovigen die de redding die God ons kan geven, niet begrijpen (vgl. Lc 23,28)…. Ja, meer dan een man zijn vrouw kan liefhebben, moeten wij alle mensen liefhebben en alle mensen naar de redding willen brengen. Laten we wenen en zuchten om deze ongelovigen, omdat voor hen “de taal van het kruis een dwaasheid is”, terwijl deze leer immers “de macht en de wijsheid van God is” (1Kor 1,18.24)…
Kijk, o mens! Voor jou heeft Jezus Christus de vorm van een slaaf aangenomen (Fil 2,7), voor jou is Hij op het kruis gestorven, voor jou is Hij verrezen. En je zegt dat het onmogelijk is om in zo’n liefde te geloven, om zo’n God te aanbidden, terwijl deze Koning voor jou, zijn tegenstander, alles gedaan heeft, wat noch een vader, noch een zoon of een vriend voor jou gedaan heeft?…
Wanneer je zegt: “Mijn God werd aan een kruis genageld”, zal de ongelovige antwoorden: “Het verstand kan dat niet aanvaarden. Hij lijdt, Hij laat zich kruisigen; kan Hij zichzelf dan niet redden?… Als Hij zichzelf niet kan redden, hoe kan Hij dan anderen redden? (cf Mt 27,42) Dat alles is tegengesteld aan het verstand.” Het is waar; het kruis is een mysterie dat het menselijke verstand te boven gaat, ze is het teken van een kracht voorbij ons begripsvermogen… Toen de drie Hebreeërs, na in het vuur geworpen te zijn, over de vlammen triomfeerden (Dan 3), was dat een groter wonder dan wanneer ze er niet ingeworpen waren. Wanneer Jonas door de walvis wordt opgeslokt, dan is dat normaal en volgens de natuur wetten, maar het is een wonder als Jonas in de buik van de walvis leeft. Zo bewees Christus zijn goddelijkheid beter door vanuit de schoot van de dood, de dood te overwinnen, dan als Hij had geweigerd om te sterven.

Dagelijks evangelie.org